PMYO SINAV KILAVUZU 2021

07 Ağu 2021 |

PMYO SINAV KILAVUZU 2021

POLI?S MESLEK YU?KSEKOKULLARI(PMYO) ADAY BAS?VURU, SEC?ME ve DEG?ERLENDI?RME SINAVI KILAVUZU. POLI?S MESLEK YU?KSEKOKULLARI(PMYO) ADAY BAS?VURU, SEC?ME ve DEG?ERLENDI?RME SINAVI KILAVUZU. DI?KKAT! BU KILAVUZU OKUMADAN KESI?NLI?KLE BAS?VURU I?S?LEMI?NI?ZI? YAPMAYINIZ. (Tu?m adayların bu kılavuzu dikkatli bir s?ekilde okumaları ve belirtilen ac?ıklamalara go?re hareket etmeleri adayların yararına olacaktır.)

T.C.
EMNI?YET GENEL MU?DU?RLU?G?U?

Polis Akademisi Bas?kanlıg?ı

POLI?S MESLEK YU?KSEKOKULLARI(PMYO) ADAY BAS?VURU, SEC?ME ve DEG?ERLENDI?RME SINAVI KILAVUZU

ANKARA-2021

 

DI?KKAT! BU KILAVUZU OKUMADAN KESI?NLI?KLE BAS?VURU I?S?LEMI?NI?ZI? YAPMAYINIZ.

(Tu?m adayların bu kılavuzu dikkatli bir s?ekilde okumaları ve belirtilen ac?ıklamalara go?re hareket etmeleri adayların yararına olacaktır.)

GI?RI?S?

Bu kılavuz, Polis Akademisi Bas?kanlıg?ı Polis Meslek Yu?ksekokullarına (PMYO) bas?vuru, sec?me ve deg?erlendirme sınavları ile kayıt ve kabul esaslarını ic?ermekte olup, yalnızca internet u?zerinden www.pa.edu.tr adresinden yayınlanmaktadır. Ayrıca basım ve dag?ıtımı yapılmayacaktır.

Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yu?ru?rlu?g?e girebilecek yasama, yu?ru?tme ve yargı organları kararları ile Emniyet Genel Mu?du?rlu?g?u?nu?n emirleri dog?rultusunda deg?is?tirilebilir.

Polis Meslek Yu?ksekokullarına alınacak adaylar ic?in hazırlanan bu kılavuzda belirtilen s?artlarda herhangi bir deg?is?iklik olması durumunda konu, Polis Akademisi Bas?kanlıg?ının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

POLI?S MESLEK YU?KSEKOKULLARI (PMYO) HAKKINDA GENEL BI?LGI?LER

Polis Meslek Yu?ksekokulu o?g?rencileri parasız yatılı ve resmi u?niformalıdır. O?g?rencilerin yemek, barınma ve sag?lık giderleri ile dig?er istihkakları devletc?e kars?ılanır. Polis Meslek Yu?ksekokullarında eg?itim-o?g?retim su?resi iki yıldır.

Yu?ksekokuldaki eg?itim-o?g?retimi bas?arı ile bitiren o?g?rencilere, Polis Meslek Yu?ksekokulu O?n Lisans Diploması verilir.

Yu?ksekokul o?g?rencilerinin aday memur olarak atanmaları ic?in o?g?renim su?resini bas?arıyla tamamlamaları ve eg?itim sonunda Bas?kanlıkc?a yapılacak sınavda bas?arılı olmaları s?arttır.

2021 YILI PMYO GI?RI?S? SINAVI PUAN TU?RU? VE TABAN PUANI

a) O?SYM tarafından o yıl ic?inde yapılan Yu?kseko?g?retim Kurumları Sınavında; TYT puan tu?ru?nden 250,000 (iki yu?z elli) ham taban puan ve u?zerinde puan almıs? olmak.

b) S?ehit ve vazife malulu? olanların es? ve c?ocukları ic?in, (a) bendinde belirlenen ham taban puanın en az % 80'i olan 200,000 (iki yu?z) puan ve u?zerinde almıs? olmak.

c) S?ehit veya vazife malulu? es? veya c?ocukları: Emniyet Tes?kilatı, Jandarma Genel Komutanlıg?ı, Sahil Gu?venlik Komutanlıg?ı, TSK personeli s?ehit veya vazife malullerinin es? veya c?ocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Tero?rle Mu?cadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların es? veya c?ocuklarını ifade eder.

page2image2739309584

POLI?S MESLEK YU?KSEKOKULLARINA ALINACAK O?G?RENCI? SAYISI (KONTENJAN)

2021-2022 eg?itim o?g?retim yılında Polis Meslek Yu?ksekokullarına, polis memuru olarak yetis?tirilmek u?zere (2.000) erkek, (500) kadın aday olmak u?zere toplam (2.500) asıl aday alınacaktır.

S?ehit ve vazife malullerinin es? ve c?ocuklarıyla ilgili kontenjan Bakanlık onayıyla belirlenir.

ADAYLARDA ARANILACAK NI?TELI?KLER

a) Tu?rkiye Cumhuriyeti vatandas?ı olmak.
b) Lise ve dengi okul mezunu olmak.
c) O?SYM tarafından o yıl ic?inde yapılan U?niversite Giris? Sınavında; belirlenen puan tu?ru?nden ya

da tu?rlerinden ham taban puan ve u?zerinde puan almıs? olmak. (2021 yılı ic?inde O?SYM tarafından yapılan Yu?kseko?g?retim Kurumları Sınavında TYT puan tu?ru?nden 250,000 (iki yu?z elli) ham taban puan ve u?zerinde puan almıs? olmak.)

d) S?ehit ve vazife malulu? olanların es? ve c?ocukları ic?in, (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almıs? olmak. (2021 yılı ic?inde O?SYM tarafından yapılan Yu?kseko?g?retim Kurumları Sınavında TYT puan tu?ru?nden en az 200,000 (iki yu?z) ham taban puan almıs? olmak.)

e) 18 yas?ını tamamladıktan sonra yaptırılan yas? du?zeltmelerinde du?zeltmeden o?nceki yas? dikkate alınmak kaydıyla, sınavın yapıldıg?ı yılın ekim ayının ilk gu?nu? itibarıyla 18 yas?ını tamamlamıs? ve sınavın yapıldıg?ı yılın 01 Ocak tarihi itibarıyla 26 yas?ından gu?n almamıs? olmak, (01 Ocak 1996 - 01 Ekim 2003 tarihleri arasında dog?mus? olmak)

f) Boy o?lc?u?su?, beden kitle indeksi ile sag?lık yo?nu?nden Sag?lık Yo?netmelig?inde belirtilen s?artları tas?ımak.

(Polis Okullarına alınacak erkek o?g?rencilerin en az 167 cm, kadın o?g?rencilerin en az 162 cm boy uzunlug?u olacaktır.)
(Polis Okullarına alınacak erkek ve kadın o?g?rencilerin 18.00-27.00 aralıg?ında Beden Kitle I?ndeksi olacaktır.) (Emniyet Tes?kilatı Sag?lık S?artları Yo?netmelig?ini incelemek ic?in tıklayınız.)

g) Adayın kendisinin ve evli ise es?inin; genelev, birles?me yeri, randevuevi, tek bas?ına fuhus? yapılan konut ve benzeri yerlerde c?alıs?mıs? veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamıs? olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her tu?rlu? yazılı, sesli ve go?ru?ntu?lu? eserleri, kaydedildig?i materyale bakılmaksızın u?retmek ve satmaktan veya kumar, uyus?turucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli^ veya idari^ sorus?turma veya kovus?turma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari^ yaptırım uygulanmamak veya bu is?ler nedeniyle hu?ku?m giymemis? olmak.

page3image2742410976page3image2742411232 

h) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Tu?rk Ceza Kanununun 53'u?ncu? maddesinde belirtilen su?reler gec?mis? olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise es?inin;

1) Kasten is?lenen bir suc?tan dolayı hu?kmu?n ac?ıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmis? olsa dahi bir yıl veya daha fazla su?reyle hapis cezasına mahku^m olmamak,

2) Affa ug?ramıs? veya hu?kmu?n ac?ıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmis? olsa bile devletin gu?venlig?ine kars?ı suc?lar, Anayasal du?zene ve bu du?zenin is?leyis?ine kars?ı suc?lar, zimmet, irtika^p, ru?s?vet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, gu?veni ko?tu?ye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıs?tırma, edimin ifasına fesat karıs?tırma, suc?tan kaynaklanan malvarlıg?ı deg?erlerini aklama, kac?akc?ılık veya cinsel dokunulmazlıg?a kars?ı suc?lardan dolayı mahku^m olmamak veya bu suc?lardan dolayı devam etmekte olan bir sorus?turma veya kovus?turma bulunmamak veya kovus?turması uzlas?ma ile neticelenmemis? olmak.

i) Gec?ici kayıt tarihi itibarıyla herhangi bir siyasi^ partiye veya siyasi partilerin yan kurulus?larına u?ye bulunmamak.

j) Alkol, uyus?turucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi go?rmu?s? veya go?ru?yor olmamak.

k) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamıs? olmak.

l) Sag?lık Yo?netmelig?i hu?ku?mleri haric?, herhangi bir nedenle polis eg?itim kurumlarından c?ıkarılmamıs? olmak.

m) Gu?venlik sorus?turması ve ars?iv aras?tırması olumlu olmak.
n) Silah tas?ımaya veya silahlı go?rev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

BAS?VURU ve SINAV TARI?HLERI? (1) I?nternet U?zerinden Bas?vuru Tarihleri:

a) Adaylar tarafından, PMYO Giris? Sınavına internet u?zerinden bas?vurular, 13 Ag?ustos (dahil) - 27 Ag?ustos (dahil) 2021 tarihleri arasında saat 23.59'a kadar www.pa.edu.tr adresi u?zerinden adayın e-Devlet kapısı s?ifresi ile giris? yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması s?eklinde yapılacaktır.

b) E-devlet kapısı s?ifresi, s?ahsen bas?vuru ile u?zerinde T.C. kimlik numarası bulunan fotog?raflı kimlik belgesi (nu?fus cu?zdanı, evlilik cu?zdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek yurt ic?inde PTT merkez mu?du?rlu?klerinden veya yetkili s?ubelerden alınabilir.

c) E-devlet kapısı s?ifresi, yurt dıs?ında elc?ilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bag?lı bulunulan dıs? temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

d) S?ehit veya Vazife Malulu? olanların es? veya c?ocug?u kapsamında bulunan adaylar internet u?zerinden mu?racaatı sırasında bilgisayar ekranında "S?ehit veya Vazife Malulu? olanların Es? veya C?ocukları Kontenjanından Bas?vuru Yapabilirsiniz" ibaresini go?receklerdir. S?ehit veya Vazife Malulu? olanların es? veya c?ocug?u kapsamında bulunup da mu?racaat sırasında belirtilen ibareyi go?remeyen adayların;

page4image2741484096page4image2741484352page4image2741484864page4image2741485056

 

Emniyet Tes?kilatı Personeli S?ehit veya Vazife Malulu? olanların es? ve c?ocug?u kapsamında bulunan adaylar Emniyet Genel Mu?du?rlu?g?u? Personel Dairesi Bas?kanlıg?ınca verilen s?ehitlik veya vazife malullu?k belgesinin Kurumca onaylı o?rneg?ini, Emniyet tes?kilatı dıs?ında s?ehit veya vazife malullerinin es? veya c?ocukları kapsamında bas?vuru yapacak adaylar s?ehit veya vazife malullu?g?u? belgesinin ilgili kurumca onaylı o?rneg?ini, dilekc?esini ve kimlik fotokopisini Polis Akademisi Bas?kanlıg?ı PMYO ve POMEM S?ube Mu?du?rlu?g?u?ne faks (0 312 462 87 29) ile go?ndermeleri ve bas?vurularını yapabilmeleri ic?in (0 312 462 87 16) numarası ile irtibata gec?meleri gerekmektedir. (O?rnek dilekc?e ic?in tıklayınız.)

e) I?nternet u?zerinden bas?vurular e-Devlet kapısı u?zerinden yapılmakta ve adayların Merkezi Nu?fus I?s?leri Sistemi (MERNI?S) kayıtlarındaki ikamet adreslerine go?re sınav yerleri Bas?kanlıkc?a belirlenmektedir. Merkezi Nu?fus I?s?leri Sisteminde ikamet adresi bulunmayan adaylar bas?vuru yapamayacag?ından ilgili kuruma mu?racaat ederek sisteme ikamet adreslerini kayıt ettirmeleri gerekmektedir.

f) e-Devlet kapısı s?ifresi ile internet ortamında bas?vuru esnasında ilgili haneler doldurularak bas?vuru is?lemi sonuc?landırılacaktır. I?nternet ortamında bas?vurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya bas?vuru tarihi gec?tikten sonra yapılan bas?vurular kabul edilmez.

g) I?nternet u?zerinden mu?racaatını yaptıktan sonra kimlik bilgilerinde deg?is?iklik (isim, soyisim, yas?, medeni hali vb.) yaptıran adayların durumlarını belirtir dilekc?elerini ve deg?is?iklik yapıldıg?ına dair onaylı belgelerini Polis Akademisi Bas?kanlıg?ına go?ndermeleri ve s?ahsen mu?racaatları sırasında bu evrakları beraberinde getirerek teslim etmeleri gerekmektedir.

UYARI: I?nternet ortamında doldurulması gereken ilgili zorunlu hanelerin doldurulmaması, o?g?renim durumu, yas?, YKS puanı, s?ehit veya vazife malullerinin es? veya c?ocukları kapsamında olanların vb. bilgilerde eksiklik, yanlıs?lık, tutarsızlık olması, bas?vuru is?leminin sonuc?landırılmaması, bas?vurunun belirtilen tarihlerde yapılmaması ve bas?vurunun internet haricinde posta-kargo veya bas?ka bir yo?ntemle yapılması halinde Bas?vuru ve Sınav Merkezlerinde yapılacak incelemeler sonucunda adayın gerekli giris? kos?ullarını tas?ımadıg?ının tespit edilmesi durumunda bas?vuruları gec?ersiz sayılacaktır.

(2) Bas?vuruU?cretiYatırmaTarihleri:

a) I?nternet u?zerinden bas?vuru yapacak adaylar tarafından Sınav bas?vuru u?creti olan 150.00 TL (Yu?z Elli Tu?rk Lirası), 13 Ag?ustos 2021 gu?nu? saat 09:00'dan 27 Ag?ustos 2021 gu?nu? saat 17:00'a kadar Polis Akademisi Bas?kanlıg?ı Do?ner Sermaye I?s?letmesi Mu?du?rlu?g?u?nu?n Halkbank Go?lbas?ı S?ubesi/ANKARA "2021 Yılı PMYO Giris? Sınavı" isimli hesabına yatırılacaktır.

b) Bas?vuru u?creti sadece Halkbank s?ubelerinden, ATM'lerinden ve internet bankacılıg?ından yatırılabilecektir.

c) Dig?er bankaların s?ubelerinden, internet bankacılıg?ı ve ATM'lerinden bas?vuru u?creti yatırma is?lemi yapılmayacaktır.

UYARI: S?EHI?T VEYA VAZI?FE MALULU? OLANLARIN ES? VEYA C?OCUKLARI SINAV U?CRETI? YATIRMAYACAKTIR.

page5image2741888864page5image2741889120 

UYARI: Adayların sınav u?cretini yatırırken KENDI? ADLARINA T.C. KI?MLI?K NUMARASI I?LE BI?RLI?KTE, 2021 YILI POLI?S MESLEK YU?KSEKOKULLARI (PMYO) GI?RI?S? SINAVI I?C?I?N u?cret yatırmaları gerekmektedir.

UYARI: I?NTERNET U?ZERI?NDEN BAS?VURULAR BAS?VURU U?CRETI?NI? YATIRDIKTAN SONRA YAPILACAKTIR.

page6image2641307040

2021 Yılı PMYO Giris? Sınavına bas?vuruda bulunan adaylardan;

Bas?vuru u?cretini yatırdıg?ı halde internet u?zerinden bas?vuru yapmayan ya da yapamayan,

Bas?vurusunu yaptıg?ı halde s?ahsen bas?vurusunu yapmayan ya da bas?vuru s?artlarından herhangi birini tas?ımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan c?ıkarılan, sınavı gec?ersiz sayılan,

Aday Deg?erlendirme ve Sec?me Sınavında bas?arısız olan,
U?cret gerektirmeyen bir is?lem ic?in u?cret yatıran veya aynı is?lem ic?in birden fazla u?cret yatıran, Sınav u?cretini kendi adına yatırmayan adayların sınav bas?vuru u?cretleri hic?bir s?ekilde geri

o?denmeyecektir.

page6image2641267216

(3) Sınav Merkezlerine S?ahsen Bas?vuru-Evrak Teslim ile Aday Deg?erlendirme ve Sec?me Sınavı Tarihleri:

Adayların sınav giris? belgeleri ile hangi tarihte ve nerede s?ahsen bas?vuruda bulunacakları ve sınava katılacakları www.pa.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır. Ayrıca adaylara posta yoluyla veya deg?is?ik iletis?im arac?ları ile tebligat yapılmayacaktır. I?nternet ilanı tebligat nitelig?indedir.

Adayların ikamet illerine go?re Bas?kanlıkc?a belirlenecek sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinles?ip internet u?zerinden ilan edildikten sonra deg?is?tirilemez. Dolayısıyla adayların mu?racaatı sırasındaki MERNI?S kayıtlarındaki ikamet adresleri dikkate alınarak sınav merkezlerine planlamaları yapılacak, daha sonra yapılacak olan adres deg?is?iklikleri dikkate alınmayacaktır. I?nternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle s?ahsen bas?vuru ve sınavlara katılamamaktan dog?an sorumluluk adaylara aittir.

UYARI: S?ahsen Bas?vuru ve Sınav Merkezlerine adayların alımı sırasında yanlarında cep telefonu, kablosuz iletis?im sag?layan bluetooth vb. cihazlar; kulaklık, her tu?rlu? elektronik/mekanik cihazlar ve c?ag?rı cihazı, telsiz, fotog?raf makinesi, ses kayıt cihazı vb. arac?lar, her tu?rlu? bilgisayar o?zellig?i bulunan cihazlar veya benzeri hic?bir elektronik es?ya bulundurmamaları gerekmektedir.

page6image2641151296

SINAV ESASLARI

Adaylar PMYO sınavlarına girmeden o?nce o?n sag?lık komisyonu tarafından o?n sag?lık kontrolu?nden gec?irilir. Sınavlar ve deg?erlendirme; Fiziksel Yeterlilik Sınavı ve Mu?lakat Sınavı olmak u?zere iki as?amada yapılır.

I?nternet u?zerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların s?ahsen bas?vuruları (evrak teslimi) o?n sag?lık kontrolu?, fiziksel yeterlilik sınavı ve mu?lakat sınavı yapılacaktır. Polis Meslek Yu?ksekokulları Giris? Yo?netmelig?inin 10'uncu maddesinin do?rdu?ncu? fıkrasında yer alan hu?kme go?re o?n sag?lık kontrolu?, fiziksel yeterlilik sınavı ve mu?lakat sınavı komisyonlarının kararları kesindir, itiraz edilemez.

BAS?VURUDA I?STENEN BELGELER

I?nternet u?zerinden bas?vuru yapan ve s?ahsen bas?vuru ve sınav ic?in c?ag?rılan adayların beraberinde getirmesi gereken belgeler;
a) Aday Bas?vuru Belgesi, (Aday Bas?vuru Belgesi www.pa.edu.tr adresinden Bas?vuru is?lemini tamamladıktan sonra indirilebilecektir. Aday, 17.05.2008 tarih ve 26879 sayı ile Resmi Gazetede yayımlanan Polis Meslek Yu?ksekokulları Giris? Yo?netmelig?inin 8'inci maddesinde belirtilen s?artların hepsini tas?ıdıg?ını, bu madde hu?ku?mlerine go?re mu?racaatına engel bir durumunun bulunmadıg?ını ve aday bas?vuru belgesindeki bilgilerin dog?rulug?unu beyan ederek imzalayacaktır.)
b) Aday Sag?lık Bilgi Formu, (Sınav giris? belgesi yayınlandıg?ı tarihte, aday sag?lık bilgi formu www.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir.)
c) Adayların Fiziksel Yeterlilik Sınavı Parkuruna katılmasına engel sag?lık probleminin bulunmadıg?ına dair beyanı, (Sınav giris? belgesi yayınlandıg?ı tarihte, so?z konusu evrakı www.pa.edu.tr adresinden indirilebilecektir .)
d) Yas? du?zeltmesi yaptıranlar ic?in yas? du?zeltme belgesi, (18 yas?ını tamamladıktan sonra yaptırılan yas? du?zeltmelerinde, du?zeltmeden o?nceki yas? dikkate alınmak s?artıyla, yas? du?zeltmesi yaptıran adaylar yas? du?zeltme belgesi getireceklerdir.)
e) Emniyet tes?kilatı s?ehit veya vazife malullerinin es? veya c?ocuklarından bas?vuru yapacak olanlardan s?ehit veya vazife malulu? bilgisini, ic?eren ve biyometrik fotog?rafın yer aldıg?ı yazılı veya Kurumca kabul edilen elektronik ortamda du?zenlenen sınav bas?vuru formu ile bas?vuru yapar.
f) Emniyet tes?kilatı dıs?ında s?ehit veya vazife malullerinin es? veya c?ocuklarından bas?vuru yapacak adaylar, onaylı s?ehit veya malullu?k belgesini yazılı veya elektronik ortamda yaptıg?ı bas?vurusuna ekler. Elektronik ortamda bas?vuru yapılmıs? ise bu adaylar sınav esnasında belgenin aslını Mu?racaat Kabul Komisyonuna teslim eder.
g) Sınav Giris? Belgesi, (www.pa.edu.tr adresinde yayınlanacaktır)

UYARI: Aranılan nitelikleri tas?ıyan ve istenen belgeleri getiren adayların s?ahsen bas?vuruları alınır. Bas?vuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerc?eg?e aykırı beyanda bulundug?u tespit edilenlerin bas?vuruları gec?ersiz sayılır.

page7image2640755424page7image2640755680page7image2640755936page7image2640756192

O?N SAG?LIK KONTROLU?

Adaylar PMYO sınavlarına girmeden o?nce o?n sag?lık komisyonu tarafından o?n sag?lık kontrolu?nden gec?irilir. O?n sag?lık kontrolu? Emniyet Tes?kilatı Sag?lık S?artları Yo?netmelig?ine go?re yapılır.

O?n sag?lık kontrolu? komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Yu?ksekokulu O?g?renci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Yu?ksekokulu O?g?renci Adayı Olamaz" s?eklinde karar verir. "Polis Meslek Yu?ksekokulu O?g?renci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar hakkında gerekc?e belirtilir.

Hakkında "Polis Meslek Yu?ksekokulu O?g?renci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav as?amasına gec?emezler.

UYARI: Erkek adayların o?n sag?lık kontrolu?ne sakal tıras?lı olarak gelmeleri gerekmektedir. FI?ZI?KSEL YETERLI?LI?K SINAVI

O?n sag?lık kontrolu? komisyonu tarafından "Polis Meslek Yu?ksekokulu O?g?renci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziksel yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziksel yeterlilik sınav komisyonu aday deg?erlendirme ve sec?me is?lemini, adayın mevcut durumunu bizzat go?rerek as?ag?ıda o?ngo?ru?len esaslara go?re yapar.

Fiziksel yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı deg?erlendirilmek u?zere uygulamalı olarak yapılır.

Bas?arılı olmak ic?in yu?z tam puan u?zerinden en az altmıs? puan almak zorunludur.
Fiziksel yeterlilik sınavında bas?arılı olan adaylar mu?lakat sınavına tabi tutulurlar.
Hakkında "Polis Meslek Yu?ksekokulu O?g?renci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki

sınav as?amasına gec?emezler.
UYARI:
Fiziksel yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacag?ı parkur ve talimatı www.pa.edu.tr

adresli internet sayfasından duyurulacaktır.

UYARI: Adayların Fiziksel Yeterlilik Sınavında yanlarında spor hareketlerine uygun kıyafet ve ayakkabı getirmeleri faydalarına olacaktır.

page8image2639080944page8image2639081200page8image2639071424page8image2639071616 

MU?LAKAT SINAVI

Fiziksel yeterlilik sınavında bas?arılı olan adaylar, mu?lakat sınav komisyonu tarafından mu?lakat sınavına tabi tutulurlar. Mu?lakat sınavında adayların psikolojik yeterlilig?i; duygusal dengesizlik, dıs?a do?nu?klu?k, uyumluluk, sorumluluk, ac?ıklık ve adayın polislik mesleg?ine istekli olması kıstaslarına go?re deg?erlendirilir

Adaylara, soruların yazılı oldug?u bir kart c?ektirilir. Konu hakkında du?s?u?nmesi ve sunum yapması ic?in su?re verilir. Konu ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Deg?erlendirmede adayın;

  1. 1)  Konu hakkında bilgi du?zeyi,
  2. 2)  Kendisinden istenileni kavrama,
  3. 3)  O?zgu?veni,
  4. 4)  I?fadeetmeyeteneg?i,
  5. 5)  Beden dilini kullanma becerisi,

olmak u?zere bes? ayrı kritere go?re ve her bir kriter 20 puan olmak u?zere toplam 100 puan u?zerinden

yapılır. Adayın mu?lakat sınavından bas?arılı olabilmesi ic?in toplam 70 puan veya u?zerinde alması gerekir.

SINAV SONUC? LI?STESI?NI?N BELI?RLENMESI? VE I?LANI

Bas?arı sıralamasına esas Polis Meslek Yu?ksek Okulu Giris? Puanı; fiziksel yeterlilik sınavı puanının % 25'i, mu?lakat sınavı puanının % 50'si ile 8'inci maddenin birinci fıkrasının (c?) bendine go?re belirlenen puan tu?ru?nden ya da tu?rlerinden adayın en yu?ksek puanının % 25'inin toplamıdır.

Polis Meslek Yu?ksek Okulu giris? puanına go?re erkek, kadın ve S?ehit veya vazife malulu? es? veya c?ocukları ic?in asıl, yedek ve bas?arısız olmak u?zere ayrı ayrı sınav sonuc? listesi du?zenlenir. Sınav sonuc?ları Bas?kanlıg?ın internet sitesinden duyurulur.

Bas?arı sıralaması puanında es?itlik olması halinde sırasıyla TYT'den alınan puan, mu?lakat puanı, fiziksel yeterlilik puanının yu?kseklig?i esas alınır. Bunlarda da es?itlik olması halinde yas?ı ku?c?u?k olan aday tercih edilir.

YEDEK ADAY C?AG?IRMA

Gec?ici kayıt sırasında, yu?ksekokula giremeyecekleri anlas?ılan, eksik belge getiren, intibak eg?itiminin bas?ladıg?ı gu?nu?n mesai bitimine kadar bas?vuruda bulunmayan, Yu?ksekokuldan ayrılan veya vefat eden adayların yerine yedek adaylar sırası ile c?ag?rılır.

C?ag?rılan yedek aday, kendine teblig? edildig?i tarihten itibaren en gec? u?c? is? gu?nu? ic?inde planlandıg?ı Yu?ksekokul Mu?du?rlu?g?u?ne evrakları ile birlikte gelerek mu?racaatta bulunur.

25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununa go?re silahaltında bulunması nedeniyle mu?racaat edemedig?ini belgeleyenler haric?, bu fıkrada belirtilen su?reler ic?inde mu?racaat etmeyen ya da eksik belge ile gelen adaylar haklarını kaybetmis? sayılırlar ve bu adayların gec?ici kayıtları yapılmaz. Bu adayların dosyaları Bas?kanlık onayı ile is?lemden kaldırılır. Bunların yerine de yine aynı usulle yedek aday c?ag?ırma is?lemi yapılır.

Askeralma Kanununa go?re silah altında bulundug?u ic?in gec?ici kaydı yapılamayan adaylar, mu?racaatları halinde bir sonraki Yu?ksekokul eg?itim programı planlamasına dahil edilir.

Eg?itim-o?g?retimin bas?laması gu?nu?nden itibaren onbes? gu?n gec?tikten sonra kontenjan doldurulmamıs? olsa dahi yedek aday c?ag?rılmaz.

ZAMANINDA KAYIT YAPTIRMAYAN ADAYLAR

Askeralma Kanununa go?re silahaltında bulunan adaylar haric?, planlandıkları Yu?ksekokullara su?resi ic?inde kayıt yaptırmayan adaylar, haklarından vazgec?mis? sayılırlar. Mahkeme kararı veya mazeretleri nedeniyle planlamaları yapıldıg?ı ha^lde, Bas?kanlıkc?a belirtilen tarih ve su?relerde yu?ksekokula kayıt yaptırmayan veya eg?itim-o?g?retime bas?lamayan adayların dosyaları is?lemden kaldırılır.

UYARI: Sınav sonuc?ları ile yedek planlamalara ilis?kin sonuc?lar, adaylara Polis Akademisi Bas?kanlıg?ının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya deg?is?ik iletis?im arac?ları ile sınav sonuc?ları duyurulmayacak ve sonuc? belgesi go?nderilmeyecektir. I?nternetten yapılan sınav sonuc? duyurusu teblig? nitelig?indedir.

UYARI: I?nternet bas?vurusu ve s?ahsen bas?vuru esnasında eksik, yanıltıcı, yalan beyan, sahte evrak veya sınav komisyonlarını yanlıs? bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak bas?arılı olan adaylar, sınavı asıl ve yedek olarak kazanmıs? olsalar bile, gec?ici-kesin kayıt is?lemleri yapılmayacak, kesin kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya c?ıkanların, ilgili yasal mevzuat c?erc?evesinde eg?itim- o?g?retimin herhangi bir as?amasında ilis?ikleri kesilecektir. Adayın so?z konusu is?leme kasıtlı olarak sebebiyet verdig?inin tespit edilmesi durumunda aday hakkında gerekli yasal is?lem yapılacaktır.

page10image2742608624