Polis Akademisi 10 Bin Polis Alımı Başvuru Kılavuzu Yayımlandı

10 Eyl 2018 |

Polis Akademisi 10 Bin Polis Alımı Başvuru Kılavuzu Yayımlandı

Polis Akademisi Başkanlığı, 22. Dönem POMEM'lere 10 bin polis memuru adayı alımı için müracaat kılavuzunu yayımlandı.

Polis Akademisi Başkanlığı, 22. Dönem POMEM'lere 10 bin polis memuru adayı alımı için müracaat kılavuzunu yayımlandı.

Bu rehber Polis Akademisi Başkanlığı Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine (POMEM) başvuru, seçme ve değerlendirme sınavları ile kayıt ve kabul esaslarını içermekte olup, yalnızca internet üzerinden www.pa.edu.tr adresinden yayınlanmaktadır. Ayrıca basım ve dağıtımı yapılmayacaktır.

22. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüklerine alınacak adayların başvuru-seçme ve değerlendirme sınavları, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliği, Polis Meslek Eğitim Merkezleri Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ve Emniyet Teşkilatı Sıhhat Şartları Yönetmeliği kapsamında hazırlanmıştır.

 Bu kılavuzda yer saha kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile Emniyet Umumi Müdürlüğünün emirleri doğrultusunda değiştirilebilir.

21. DÖNEM POMEM POLİS MEMURU ALIMI HAKKINDA ASKERLİK DUYURUSU

22. Dönem olarak POMEM'lere alınacak adaylar için hazırlanan bu kılavuzda belirtilen şartlarda herhangi bir değişiklik olması durumunda mevzu, bahis Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. 

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİ (POMEM) HAKKINDA GENEL BİLGİLER

POMEM'lerde eğitim-öğretim, bedava yatılı ve üniformalı olup, öğrencilerin iaşe, ibate ve sıhhat giderleri ile öbür istihkakları Devletçe karşılanır.

POMEM'deki eğitim-öğretimi başarı ile tamamlayan öğrencilere Mesleki Eğitim Sertifikası verilir.

SÜLEYMAN SOYLU'YA POMEM POLİS VE PÖH ALIMLARI ŞARTLARI SORULDU

POMEM öğrencilerinin namzet memur olarak atanmaları için tahsil süresini başarıyla tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu sınavında başarılı olmaları şarttır.

ÖĞRENCİ KAYNAKLARI

Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, önlisans, lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilirler. Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile beraber kabul edilecektir.

POLİS MESLEK EĞİTİM MERKEZLERİNE ALINACAK ÖĞRENCİ SAYISI (KONTENJAN)

22. Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerine lisans mezunu (7.200) erkek, (800) kadın, önlisans mezunu (1.800) erkek, (200) kadın namzet olmak üzere yekün (10.000) namzet asıl olarak alınacaktır.

Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya görev malullerinin eş veya çocukları, o sene belirlenen kontenjanın dışında tutulurlar.

ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER

POMEM'lere müracaat yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile beraber kabul edilecektir.)

c)  KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak,        

(Lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

ç) Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya görev malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin  (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Görev Malulü eş ve çocukları için                   2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az  (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

d) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan ıslak düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki ıslak dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1989 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

e) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

f) Emniyet Teşkilatı Sıhhat Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,

Söz konusu yönetmeliğin ilgili maddelerinde POMEM'lere alınacak öğrencilerin boy ve kilo şartları aşağıda belirtilmiş, öbür hususlar için Emniyet Teşkilatı Sıhhat Şartları Yönetmeliğini inceleyiniz.   

    "Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, kadınlarda 162 cm olacaktır."

    "Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, gövde kitle indeksi 18.00 (dahil) ile 27.00 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir."

g) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin;

         

1) Kasten işlenen bir suçtan ötürü hükmün açıklanmasının art bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir sene veya daha çok süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak,

2) Affa uğramış veya hükmün açıklanmasının art bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan ötürü mahkûm olmamak veya bu suçlardan ötürü devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

ğ) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan ev ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, umumi ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan ötürü idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

h) Müracaat tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına aza bulunmadığına dair yazılı beyan sunmak, (sınav müracaat dilekçesinin ilgili bölümüne namzet kendi el yazısı ile durumunu belirtecektir.)

ı) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

i) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

j) Sıhhat Yönetmeliği hükümleri hariç, polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

k) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması müspet olmak.

l) Erkek adaylar için intibak eğitiminin başladığı tarih itibariyle 1111 Sayılı Askerlik Kanununa göre silahaltında bulunmamak.

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 

İnternetten ön müracaat yapan ve şahsen müracaat ve imtihan için çağrılan adayların getirmesi gereken belgeler;

a) T.C. kimlik numarası yazılı beyanı, (sınav müracaat dilekçesinin ilgili bölümüne namzet 11 haneli T.C. kimlik numarasını ve bu kimlik numarasının kendisine ait olduğunu el yazısı ile ilgili satıra yazacaktır.)

b) Imtihan müracaat dilekçesi, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.(sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, imtihan müracaat dilekçesi  www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

c) Namzet Sıhhat Bilgilendirme Formu, tam ve eksiksiz olarak doldurulacaktır. (sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, namzet sıhhat bilgilendirme formu  www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

       

ç) Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavı Parkuruna Katılmasına Engel Sıhhat Probleminin bulunmadığına dair beyanı, (sınav giriş belgesi yayınlandığı tarihte, laf konusu evrak www.pa.edu.tr adresinden indirilecektir.)

 

d) Önlisans, lisans diplomasının veya geçici bitirme belgesinin aslı ile beraber fotokopisi, (Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile beraber kabul edilecektir.)

e) KPSS netice belgesinin bilgisayar çıktısı,

f) Son bir sene içinde çekilmiş dört tane biyometrik fotoğraf,

g) Kendisi ve evli ise eşinin sabıka kaydı olmadığını anlatım eden yazılı beyanları, (sınav müracaat dilekçesinin ilgili bölümüne namzet kendi el yazısı ile kendisinin ve evli ise eşinin sabıka kaydı durumunu yazacaktır.)

ğ) ıslak düzeltmesi yaptıranlar için ıslak rötuş belgesi, (Eğer ıslak tashihi yaptırmış iseniz, yaptırdığınız ıslak tashihinin tarihini gün-ay-yıl olarak yazınız. Kesinleşmiş Mahkeme Karar tarihi yazılacak ve tasdikli mahkeme kararı müracaat sırasında teslim edilecektir.)

h) Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Görev Malulü olanların Eş veya Çocuklarından, Emniyet Umumi Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığınca verilen şehitlik veya görev malullük belgesinin Kurumca onaylı örneği, 

ı) Imtihan ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,

i) Imtihan Giriş Belgesi,

 

j) Erkek adaylar için terhis, tecil veya askerlik vaziyet belgesi.

UYARI: Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları alınır. Müracaat ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılır.

 

BAŞVURU ve SINAV TARİHLERİ

 

(1)     İnternet Üzerinden Ön Müracaat Tarihleri:

a)    POMEM sınavına internet üzerinden ön başvurular, 12 Mart (dahil)-23 Mart (dahil) 2018 tarihleri arasında saat:17:00'a kadar www.pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların namzet tarafından lüzumlu bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.

b)    e-Devlet kapısı şifresi, şahsen müracaat ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi) ibraz edilerek vatan içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

c)    e-Devlet kapısı şifresi vatan dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan hariç temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.

UYARI: e-Devlet kapısı şifresi ile internet ortamında müracaat esnasında ilgili haneler doldurularak müracaat işlemi sonuçlandırılacaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında yapılacaktır. Posta yolu ile veya müracaat tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez. 

(2)  Müracaat Ücreti Yatırma Tarihleri:

a)  İnternet üzerinden ön müracaat yapan adaylar tarafından imtihan müracaat ücreti olan 100.00 TL (Yüz) 12 Mart 2018 saat 09:00'dan 23 Mart 2018 saat 17:00'a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "22. Dönem POMEM Giriş Sınavı" isimli hesaba yatırılacaktır.

b)   Sadece Halkbank şubelerinden ve ATM'lerinden müracaat ücreti yatırılabilecektir.

c)   Halkbank'ın internet bankacılığından ve öbür bankaların, internet bankacılığı ve ATM'lerinden müracaat ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.)

d)   Adaylardan müracaat esnasında istenen belgeler kapsamında "sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu" istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİ T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, "22.DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI" için ücret yatırdıklarını belirterek imtihan ücretini yatırmalarını ve alınan dekontun şahsen müracaat evrak teslimi sırasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

 

UYARI: EMNİYET TEŞKİLATI PERSONELİNDEN ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.

 

UYARI: 22. Dönem POMEM Giriş Sınavına başvuruda bulunan adaylardan;

     Müracaat ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön müracaat yapmayan ya da yapamayan,

     Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da müracaat şartlarından herhangi birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

     Namzet Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,

     Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için ani çok ücret yatıran,

     Imtihan ücretini kendi adına yatırmayan adayların imtihan müracaat ücretleri hiçbir şekilde art ödenmeyecektir.

(3)    Imtihan Merkezlerine Şahsen Başvuru-Evrak Teslim ile Namzet Değerlendirme ve Seçme Sınavı Tarihleri:

Adayların internet üzerinden www.pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda belirtilen tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra Şahsen Başvuru-Evrak Teslimi ile Namzet Değerlendirme ve Seçme Imtihan tarihleri daha sonra Polis Akademisi Başkanlığının www.pa.edu.tr internet sayfasından duyuru edilecektir.

Adaylar hangi tarihte ve nerede müracaat ve sınava katılacaklarını Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası olan ww.pa.edu.tr adresinden öğreneceklerdir. 

Ayrıca adaylara posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların ikamet illerine göre belirlenecek imtihan merkezleri ve imtihan tarihleri kesinleşip internet üzerinden duyuru edildikten sonra değiştirilemez. Dolayısıyla adayların ön müracaatı sırasındaki MERNİS kayıtlarındaki ikamet adresleri dikkate alınarak imtihan merkezlerine planlamaları yapılacaktır. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen müracaat ve sınavlara katılamamaktan doğan mesuliyet adaylara aittir.

UYARI: Şahsen Müracaat ve Imtihan Merkezlerine adayların alımı sırasında yanlarında cep telefonu, ses görüntü kayıt cihazı veya değişik benzeri hiçbir elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.   

SINAV ESASLARI

 

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden evvel ön sıhhat komisyonu tarafından ön sıhhat kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

İnternet üzerinden duyuru edilen yer ve tarihte adayların şahsen başvuruları (evrak teslimi) ön sıhhat kontrolü, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı yapılacaktır.

Adayların ikamet illerine göre belirlenen imtihan merkezleri ve imtihan tarihleri kesinleşip internet üzerinden duyuru edildikten sonra değiştirilemez.

Lisans mezunu olan adaylar önlisans üzerinden başvuruda bulunamazlar. Bu şekilde başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, aynı müracaat dönemi içinde diğer bir imtihan komisyonuna başvuramazlar.

Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

 

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden evvel ön sıhhat komisyonu tarafından ön sıhhat kontrolünden geçirilir. Ön sıhhat kontrolü Emniyet Teşkilatı Sıhhat Şartları Yönetmeliğine göre yapılır.

Ön sıhhat kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar hakkında gerekçe belirtilir.

Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki imtihan aşamasına geçemezler.

 

FİZİKİ YETERLİLİK SINAVI

Ön sıhhat kontrolü komisyonu tarafından "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" kararı verilenler, fiziki yeterlilik sınavına alınırlar.

Fiziki yeterlilik imtihan komisyonu namzet değerlendirme ve seçme işlemini, adayın var durumunu bizzat görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.

Fiziki yeterlilik sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı olarak yapılır. 

Başarılı olmak için surat tam puan üzerinden en az altmış puan almak zorunludur.

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar mülakat sınavına tabi tutulurlar.   

    

UYARI: Fiziki yeterlilik sınavında adayların tabi tutulacağı parkur ve talimatı ayrıca Polis Akademisi Başkanlığımızın www.pa.edu.tr resmi internet sayfasından duyurulacaktır.

Adayların Fiziki Yeterlilik Sınavında yanlarında spor hareketlerine müsait kıyafet ve pabuç getirmeleri faydalarına olacaktır.

 

MÜLAKAT SINAVI

Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, mülakat imtihan komisyonu tarafından mülakat sınavına tabi tutulurlar.

Adaylara, soruların yazılı olduğu bir kart çektirilir. Mevzu, bahis hakkında düşünmesi ve sunum yapması için süre verilir. Mevzu, bahis ile ilgili komisyonca adaya sorular sorulabilir. Değerlendirmede adayın;

a) Mevzu, bahis hakkında bilgi düzeyi,

b) Kendisinden istenileni kavrama,

c) Özgüveni,

ç) İfade etme yeteneği,

d) Gövde dilini kullanma becerisi,

olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter yirmi puan olmak üzere yekün surat tam puan üzerinden yapılır. Adayın mülakat sınavından başarılı olabilmesi için surat puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

SINAV SONUÇ LİSTESİNİN BELİRLENMESİ VE İLANI

Adayların başarı sıralamasına temel POMEM giriş puanı; adayın KPSS puanının %'i, fiziki yeterlilik sınavı puanının %'i ve mülakat sınavı puanının P'sinin toplamıdır. Başarı sıralaması puanında eşitlik olması halinde sırasıyla; KPSS'den alınan puan, mülakat puanı, fiziki yeterlilik puanının yüksekliği temel alınır. Bunlarda da eşitlik olması halinde yaşı ufak olan namzet tercih edilir.

Adayların imtihan sonuçları, imtihan ile ilgili işlemler tamamlandıktan sonra Polis Akademisi Başkanlığınca duyuru edilir.

UYARI: Imtihan sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile imtihan sonuçları duyurulmayacak ve netice belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan imtihan netice duyurusu tebliğ niteliğindedir.

Adayların eksik, yanıltıcı, yalan beyan, düzmece evrak veya imtihan komisyonlarını yanlış bilgilendirme sonucunda sınavlara katılarak başarılı olan adayların sınavı asıl ve yedek olarak kazanmış olsalar bile, geçici-kesin kayıt işlemleri yapılmayacak, kati kayıt ve okula kabulleri yapıldıktan sonra bu durumları ortaya çıkanların, ilgili yasal mevzuat çerçevesinde eğitim-öğretimin herhangi bir aşamasında ilişikleri kesilecektir. Adayın laf konusu işleme kasıtlı olarak sebebiyet verdiğinin tespit edilmesi durumunda namzet hakkında lüzumlu yasal işlem yapılacaktır.

ÖNLİSANS MEZUNLARI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.

LİSANS MEZUNLARI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.