POLİS-BEKÇİ OLMAK İÇİN GÖZ SAĞLIĞI ŞARTLARI

10 Şub 2019 |

POLİS-BEKÇİ OLMAK İÇİN GÖZ SAĞLIĞI ŞARTLARI

POLİS VE BEKÇİ OLMAYA ENGEL GÖZ RAHATSIZLIKLARI. POLİS BEKÇİ OLMAK İÇİN GÖZ DERECELERİPolis Eğitim merkezlerindeki ön sağlık muayenesinde ilk göz muayanesi bilindiği üzere mülakata gidildiği gün yani evrakları elden teslim edeceğiniz gün yapılmaktadır. Mülakat günü yapılan göz testinde sadece renk körlüğüne bakılmakta ve eğer ki aday renk körü ise elendiği kendisine beyan edilerek bir sonraki aşamaya geçememektedir. Mülakat aşamasındaki göz testini geçen adaylar ise eğer ki sınavlarda başarılı olurlar ise intibak eğitimi sırasında detaylı renk taramasına gireceklerdir. Bu tarama da gözlerin kaç derece olduğuna ve herhangi bir görme sorununun olup olmadığına bakılmaktadır. Bu aşamada adaylardan gözlerinin 2 derece üzeri olmaması şartı istenilmektedir. Bu şartları taşımayan adayların raporları olumsuz verilmektedir.


Polis meslek eğitim merkezi ve polis amirleri eğitim merkezlerine girmek isteyen adaylar için göz şartlarına bakacak olursak arkadaşlar 2 alım için de göz şartlarının 4 dereceye kadar sorun olmadığı görülmektedir. 4 derece üstü ise polis olamaz arkadaşlar. Göz derecesi 4 üstü olan adayların lazer tedavisi olmaları gerekmektedir.GÖZDEKİ HANGİ PROBLEMLER POLİSLİĞE ENGELDİR?


1) Görme ve diskromotopsi muayenesinde lens kullanılmasına izin verilmez.
2) 
a) Parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü),
b) Retinitis pigmentoza (tavuk karası) ve diğer retina distrofileri,
c) Şaşılık, göz kapağı düşüklüğü, göz kaslarında ve sinirlerinde fonksiyon kaybı, nistagmus,
ç) Katarakt ve katarakt cerrahisi, psödofaki,
d) Reaksiyon göstermeyen, göz, göz ekleri ve orbita içi yabancı cisimler,
e) Keratokonus, glokom, retina patolojileri,
f) Üveit, korioretinit gibi göz ve göz eklerinin kronik enfeksiyonları,
öğrenciliğe engeldir.
3) Okullara alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı miyoplarda; (sferik + silendirik) -2 diyoptriyi, hipermetroplarda + 1 diyoptriyi geçemez. Mikst astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır.
Düzeltmeden sonra her iki gözün görme güçleri toplamı en az 20'de 16 olmak zorundadır.
Düzeltmeden sonra gözlerden birinin görme gücü en az 10'da 7 olabilir, ancak bu durumda diğer gözün görme gücü düzeltmeden sonra 10'da 10 (tam) olmak zorundadır.


Lazer Ameliyatı polisliğe engel midir ? Önceki yıllarda lazer ameliyatı polislik için engel teşkil ederken 2018 yılında yapılan sağlık yönetmeliği değişikliği ile lazer ameliyatı olan kişilere polis olma yolu açıldı ve sonuç olarak lazer ameliyatı olan bir kişinin gözleri yasal sınırın içerisinde kalırsa polis olabilir.


 

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK YÖNETMLİĞİ 
 7 (BÖLÜM) - GÖZ HASTALIKLARI (RESMİ YAZI)
A)
Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarını etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahi-travmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki istisnai maddeler hariç) öğrenciliğe kabul edilmezler.
Bu bölümde ifade edilmemiş tanılarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyri ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir.
B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir.
1) Görme ve diskromotopsi muayenesinde lens kullanılmasına izin verilmez.
2)
 a) Parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü),
b) Retinitis pigmentoza (tavuk karası) ve diğer retina distrofileri,
c) Şaşılık, göz kapağı düşüklüğü, göz kaslarında ve sinirlerinde fonksiyon kaybı, nistagmus,
ç) Katarakt ve katarakt cerrahisi, psödofaki,
d) Reaksiyon göstermeyen, göz, göz ekleri ve orbita içi yabancı cisimler,
e) Keratokonus, glokom, retina patolojileri,
f) Üveit, korioretinit gibi göz ve göz eklerinin kronik enfeksiyonları,
öğrenciliğe engeldir.
3) Okullara alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı miyoplarda; (sferik + silendirik) -2 diyoptriyi, hipermetroplarda + 1 diyoptriyi geçemez. Mikst astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır.
Düzeltmeden sonra her iki gözün görme güçleri toplamı en az 20'de 16 olmak zorundadır.
Düzeltmeden sonra gözlerden birinin görme gücü en az 10'da 7 olabilir, ancak bu durumda diğer gözün
görme gücü düzeltmeden sonra 10'da 10 (tam) olmak zorundadır.
B)
1) Camlarla düzeltildikten sonra, bir gözün görme gücü en az 10'da 2 olmak şartı ile iki gözün görme dereceleri toplamının; 20'de 15 ile 20'de 11 arasında olması (20'de 15 ve 20'de 11 dahil).
Açıklama: Camlarla düzeltildikten sonra bir gözün görme derecesinin 10'da 1 veya daha az olması D dilimi kapsamında değerlendirilir.
2) Bir gözde 7 diyoptriyi geçmemek kaydıyla, her iki göz refraksiyon kusuru toplamı 14 diyoptriye kadar (14 hariç) olan miyopi, hipermetropi ve astigmatizmalar. Belirtilen diyoptrilerle elde edilen görme derecesi B-1 kadar olmalıdır.
Not: Astigmatizmalarda, iki göz arasındaki refraksiyon kusuru toplamında, refraksiyon kusuru yüksek olan meridyenler esas alınır.
3) Görme yolları ve retina patolojileri nedeniyle görme alanının; bir gözde 2/3 ten az ya da her iki gözde 1/2 den az kaybı. (kinetik perimetri ile)
4) Bir veya iki gözde santral görmeyi bozmayan pitozisler.
5) Bir veya iki gözde, gözyaşı yolları ve gözyaşı kesesi deformiteleri ve fonksiyon bozukluklarına bağlı göz yaşarmaları.
6) Bir veya iki gözde, psödofaki. (ameliyatla lens ekstraksiyonu, göz içi lens implantasyonlusu), katarakt ve katarakt ameliyatları.
7) Görmesi, tashihle B-1 kadar olan, keratorefraktif ameliyat geçirmiş olanlar. 
8) Bir veya iki gözde görmeyi bozmayan veya B1 kadar bozan;
a) Kronik konjonktivit, blefarit, üveit, korioretinit ile göz ve göz eklerinin diğer kronik enfeksiyonları,
b) Kas paralizileri, sinir hastalıkları, şaşılıklar, nistagmuslar,
c) Kornea, lens ve vitreusun kesafetleri, göz tabakalarının çeşitli şekil bozuklukları, hastalıkları, sekelleri, ekzoftalmiler ve keratokonus,
ç) Koroidea, retina ve görme sinirlerinin hastalıkları, sekelleri, şekil bozuklukları,
d) Retina ve retina damarlarında patolojik değişiklikler göstermeyen retina kanamaları, retina dekolmanı ve vitreoretinal cerrahiler,
e) Glokom veya glokom ameliyatları,
f) Reaksiyon göstermeyen, göz, göz ekleri ve orbita içi yabancı cisimler.
9) Bir veya iki gözde, görmeyi B1 kadar bozan, göz ve göz eklerinin, orbitanın künt veya penetran travmaları,
 10) Göz ve göz eklerinin, orbitanın iyi huylu tümörleri.
 C)
Not: Bu dilim kapsamında tanımlanacak olan patolojilerin, organ ve sistem fonksiyonları açısından Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışmaya engel oluşturmaması gerekmektedir.
Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları D dilimi kapsamında değerlendirilir.
 Ayrıca, bu dilim kapsamında tanımlanacak olan patolojilerin, gece görmeyi bozmamış olması gerekmektedir.
1) Camlarla düzeltildikten sonra, bir gözün görme gücü en az 10'da 2 olmak şartı ile iki gözün görme dereceleri toplamının 20'de 10 ile 20'de 8 arasında olması (20'de 10 ve 20'de 8 dahil)
Açıklama: Camlarla düzeltildikten sonra bir gözün görme derecesinin 10'da 1 veya daha az olması D dilimi kapsamında değerlendirilir.
2) Her iki gözde ayrı ayrı 7-11 diyoptrilik (7 dahil 11 dahil) miyopi, hipermetropi ve astigmatizmalar.
Not: Mixt astigmatizmalarda iki eksen arasındaki fark dikkate alınır.
Her iki göz refraksiyon kusuru toplamı 22 diyoptriye kadar (22 dahil) olan miyopi, hipermetropi ve astigmatizmalar.
Not: Astigmatizmalarda, iki göz arasındaki refraksiyon kusuru toplamında, refraksiyon kusuru yüksek olan meridyenler esas alınır.
3) Görme yolları veya retina patolojileri nedeniyle görme dereceleri C-1 kadar olan ve görme alanı kaybının bir gözde 2/3 ve üstü ya da iki gözde ayrı ayrı 1/2 ve üstünde olması. (kinetik perimetri ile)
4) Görmesi tahsisle C-1 kadar olan;
a) Bir veya iki gözde, santral görmeyi etkileyen fakat çalışma olanağı veren pitozisler,
b) Bir veya her iki gözde, göz kapaklarında şekil bozuklukları, noksanlıkları ve lagoftalmi,
c) Kornea, konjonktiva ve kapaklarda sikatris bırakmış hastalıklar ve trahom sekelleri,
ç) Bir veya iki gözde, göz hareketlerine ileri derecede engel olan semblefaronlar,
5) Kronik göz yaşarması veya gözyaşı kesesinin ameliyatla alınmış olması.
6) Görmesi tashihle C-1 kadar olan, keratorefraktif ameliyat geçirmiş olanlar.
7) Bir veya iki gözde, görme derecesi en fazla C-1 kadar olan;
a) Kronik konjonktivit ve blefarit, üveit, korioretinit ile göz ve göz eklerinin diğer kronik enfeksiyonları,
b) Fovea dışı fiksasyonu olan şaşılıklar,
c) Her iki gözde birer veya tek gözde birden fazla kas paralizileri (sekel halinde),
ç) Nistagmuslar,
d) Bir veya iki gözde kornea, lens ve vitreusun kesafetleri, göz kapaklarının çeşitli şekil bozuklukları ve sekelleri,
e) Katarakt mevcudiyeti ve ameliyatları, lens yokluğu (ameliyat sonrası veya başka nedenlerle), psödofaki, ekzoftalmiler,
f) Keratokonus,
g) Koroidea, retina ve görme sinirleri hastalıklarının sekelleri, şekil bozuklukları,
ğ) Bir veya iki gözde glokom veya glokom ameliyatlısı,
h) Bir veya iki gözde retina ve retina damarlarında patolojik değişikliklerle birlikte görülen retina kanaması, retina dekolmanı ve vitreoretinal cerrahi,
ı) Retinitis pigmentoza (gece görmesi bozulmamış).
8) Gözde, göz eklerinde veya orbitada şekil veya fonksiyon bozukluğu yapmış yabancı cisimler. (görme derecesinin C-1 kadar olması şartı ile)
9) Gözün, göz eklerinin ve orbitanın ileri evre olmayan kötü huylu tümörleri ve görme derecesi C-1 kadar olan iyi huylu tümörleri.
D)
Not: Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece veya gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları bu dilim kapsamında değerlendirilir.
1) a) Camlarla düzeltildikten sonra iki gözün görme dereceleri toplamının 20'de 7 ile 20'de 2 arasında olması (20'de 7 ve 20'de 2 dahil),
b) Camlarla düzeltildikten sonra bir gözün görme derecesinin 10'da 1 veya daha az olması.
2) Görme derecesi ne olursa olsun her iki gözde ayrı ayrı 11 diyoptriyi aşan miyopi, hipermetropi veya astigmatizmalar (11 hariç).
Görme derecesi ne olursa olsun, her iki göz refraksiyon kusuru toplamı 23 diyoptri (23 dahil) üzerinde olan miyopi, hipermetropi veya astigmatizmalar.
3) Görme yolları ve retina patolojileri nedeniyle görme derecesi ne olursa olsun görme alanı kaybı her iki gözde 2/3 ve üstünde olması. (kinetik perimetri ile)
4) Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi D-1 kadar olan veya çalışma gücü ve verimini bozan;
a) Korneayı kısmen veya tamamen örten semblefaronlar, kornea, konjonktiva ve kapaklarda skatris bırakmış hastalıklar ve trahom sekelleri,
b) Bir veya iki gözde, birden fazla kas paralizileri, nistagmuslar,
c) Bir veya iki gözde kornea, lens, vitreus kesafetleri, göz tabakalarının şekil bozuklukları, hastalıkları ve sekelleri, lens yokluğu, psödofaki.
5) Camlarla düzeltildikten sonra görme derecesi D-1 kadar olan veya çalışma gücü ve verimini bozan, bir veya iki gözde vitreus, retina damarlarında organik ve anatomik bozukluklarla birlikte, iki veya daha fazla tekrarlayan göz içi kanamaları, retina patolojileri, retina dekolmanı, vitrektomi ameliyatları.
6) a) Bir veya iki gözde gece görmeyi bozan retinitis pigmentoza,
b) Bir veya iki gözde gece görmeyi engelleyen bütün patolojiler.
7) Görme derecesi D-1 kadar olan, gözde veya orbitada şekil ve fonksiyon bozukluğu yapmış yabancı cisimler.
8) Görme derecesi D-1 kadar olan bir veya iki gözde glokom veya glokom ameliyatlısı.
9) a) Gözün, göz eklerinin ve orbitanın ileri evre olan kötü huylu tümörleri,
b) Görme derecesi D-1 kadar olan veya çalışma gücü ve verimini bozan, ileri evre göz hastalıkları.
E)
D-1'de tanımlanan görme kayıplarından daha ağır durumda olanlar ve hiçbir hizmet sınıfında çalışmaya imkan vermeyen ağır patolojik durumlar bu dilim kapsamında değerlendirilir.