SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

8 Eylül 2018,Cumartesi SUBAY ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI AÇIKLANDI

KPSS 50 Puan ile Üniversite Lisans Mezunları Subay Alımı Başladı, Başvuru Şartları Açıklandı

ÖZEL KUVVETLER KOMUTANLIĞINA

DIŞ KAYNAKTAN MUVAZZAF SUBAY ALIMI

Başvuru Tarihi: 01-30 Kasım 2016 (Saat 17.00)

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Danışma Adresi

MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA)

İletişim Bilgileri

Telefon : (0312) 562 11 11 Belgegeçer (Fax) : (0312) 562 15 08 E-posta : [email protected]

Genel Ağ (İnternet) Adresi

www. kkk. tsk. tr/PersonelTemin/Pertem. aspx

a. Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; Özel Kuvvetler Komutanlığında muvazzaf subay olarak görev yapmak üzere kimlerin başvuru yapabilecekleri, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ve muvazzaf subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. Özel Kuvvetler Komutanlığında muvazzaf subay olarak yer almak istiyorsanız, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

b. Dış Kaynaktan (Sivilden) Muvazzaf Subay Olma Süreci;

(1) Seçim Aşaması Faaliyetleri:

(a) Kayıt Kabul,

(b) Ön Sağlık Muayenesi,

(c) Fiziki Yeterlilik Testi,

(ç) Kişilik Değerlendirme Testi,

(d) Mülakat.

(2) Sınıflandırma yapılması (asil/yedek adayların belirlenmesi).

(3) Hastane sağlık raporu ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

c. Muvazzaf subay adaylarından, tüm seçim aşamaları geçmelerini müteakip, başarı sıralaması esasına göre kontenjana girenler "Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi"ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, "Teğmen" rütbesiyle istihdam edilerek, Özel Kuvvetler Komutanlığında açılacak kursa katılacaktır. Söz konusu kursu başarı ile bitirenler Özel Kuvvetler Komutanlığı Tabur/Tim kadrolarına atanarak göreve başlayacaklardır.

ç. Özlük, Sosyal, Mali Hakları ve Çeşitli Hükümler

(1) Özlük Hakları:

(a) Rütbe Bekleme Süreleri:

926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda muvazzaf subaylar için belirlenen rütbe bekleme süreleri, dış kaynaktan muvazzaf subaylığa geçirilenler için de uygulanır.

(ç) Atama ve Yer Değiştirme:

Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların kıt'a, karargah ve kurumlara atanmalarında TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(d) Sağlık:

Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa geçirilenlerin ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu'nun muvazzaf subaylara ilişkin hükümleri uygulanır.

(e) İzin İşlemleri:

(I) Temin edilen muvazzaf subay adayları "Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi" süresince, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği ve ÖKY-184-1 Özel Kuvvetler Okul Komutanlığı Kurslar Yönergesi hükümlerine tabidirler.

(II) Yukarıda belirtilen haller dışında; muvazzaf subaylığa alınanların izin işlemleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu ve Yönetmeliği ile TSK İzin Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

(f) Konuttan Faydalanma:

Özel Kuvvetler Komutanlığı/mensubu olduğu Kuvvet Komutanlığı tahsis yetkisindeki konutlardan MSY 319-2 (B) TSK Konut Yönergesi esaslarına uygun şekilde emsali muvazzaf subaylar gibi istifade ederler.

(2) Sosyal Hakları:

Muvazzaf subaylığa alınanlar emsali muvazzaf subaylar ile aynı sosyal haklara sahiptirler. Ayrıca yurt içi ve yurt dışı çeşitli kurs, görev, tatbikat vb. faaliyetlere katılma imkanları sağlanmaktadır.

(3) Mali Hakları:

(a) Özel Kuvvetler Komutanlığı tabur/tim kadrolarında istihdam edilen muvazzaf subaylar, 926 sayılı TSK Personel Kanunu'nda emsali rütbe ve derecedeki muvazzaf subaylar hakkında uygulanan aylık, tazminat, yan ödeme ve diğer mali ve sosyal haklardan aynen istifade ederler. Bu hususlara ilave olarak; Özel Kuvvetler Komutanlığında görevli personele,

(I) Diğer birliklerde görevli emsallerine göre daha fazla yan ödeme

ödenmektedir.

(II) Diğer birliklerde görevli emsallerine göre gereken ilave kursları görmeleri halinde paraşütçülük, kurbağa adam/dalgıç tazminatları daha fazla ödenmektedir.

(b) Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Ordu Yardımlaşma Kurumu (OYAK) ile

İlişkileri:

(I) 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilişkilendirilirler ve bu Kanunun muvazzaf subaylara tanıdığı bütün haklardan aynen faydalanırlar.

(II) 205 sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu çerçevesinde Kurumun daimi

üyesidirler.

(4) Çeşitli Hükümler:

(a) Temin edilen muvazzaf subay adaylarının "Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi" süresince iaşeleri TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği gereği kazandan sağlanır.

(b) Muvazzaf subay adaylarının "Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi"nde başarısız olma durumlarında, TSK Sınıf Okulları Yönetmeliği göre işlem yapılır.

2. BAŞVURU

a. Muvazzaf Subaylığa Kimler Başvurabilir?

(1) Geçerli (en son yapılan) Kamu Personeli Seçme Sınavından "KPSSP3 Lisans Puanı" asgari 50 olmak,

(2) En az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokul bitirenlerden kanuni sebeplerle (Öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yapmamış olanlar,

(3) Askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulu bitirenler,

(4) 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamında yedek subay ve kısa dönem erbaş olarak askerlik hizmetini yapmakta olanlardan (Hakkında "yedek subay olamaz" kararı olanlar başvuramazlar.) bu kılavuzda belirtilen genel ve özel başvuru şartlarını taşıyan erkek adaylar başvurabileceklerdir.

b. Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?

(1) Muvazzaf Subay Adayları İçin Genel Başvuru Şartları:

(a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

(b) Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle yirmi yedi yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1989 ve sonrası doğumlu olmak), lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1984 ve daha sonraki doğumlular).

(c) En az 4 yıl süreli fakülte veya yüksekokul mezunu olmak.

(ç) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Özel Kuvvetler Kursu görecekler için aranan sağlık şartlarına sahip olmak.

(d) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu veya özel kuruluşa karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak (1111 sayılı Askerlik Kanunu ile 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanununa göre halen askerlik hizmetini yapanların askerlik yükümlülüğüne ilişkin hükümler saklıdır),

(e) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak.

(f) Askeri okullardan ve Türk Silahlı Kuvvetlerinden her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilmemiş olmak.

(g) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak.

(ğ) Yapılacak olan sınavlarda başarılı olmak.

(h) Öğrenimini kendi adına yapmış olmak veya herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı hizmet veya tazminat yükümlülüğü bulunmamak,

(ı) Ülkemizce; Bakanlar Kurulu kararları ve mahkeme kararlarınca terör örgütü olarak kabul edilmiş FETÖ/PDY, PKK ve DAİŞ başta olmak üzere tüm terör örgütleri ile kendisi, eşi, çocuğu, annesi, babası, kardeşlerinin herhangi bir irtibatı veya iltisakı bulunmamak,

(i) Giriş koşullarını taşımadıkları halde yanlış bilgi vererek asıl belge düzenleyen ve güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlanan adaylar "Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi"ne başlamış olsalar bile bu durumları ne zaman tespit edilirse edilsin eğitim ile ilgili ilişkileri derhal kesilip ve asılsız belge düzenleyenler hakkında yasal işlem yapılır.

(2) Öğrenim ile İlgili Şartlar:

(a) En az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokul bölümlerinden mezun olmuş

olmak,

(b) Öğrenimlerini yurt dışında bitirenlerden diplomalarının yurt içinde denkliği veya yurt içi en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların programları ile aynı müfredata sahip olduğu, Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış belge sahibi olmak,

(c) Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek,

(3) Yaş ile İlgili Şartlar:

01 Ocak 2016 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1989 ve

daha sonraki doğumlular),

(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1984 ve daha sonraki doğumlular),

(4) Sağlık ile İlgili Şartlar:

(a) Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak [Ağız, çene ve diş yapısı düzgün olmak, göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, şaşı ve renk körü olmamak, vücudunun herhangi bir yerinde dikkati çekecek ve göz estetiğini bozucu yara, yanık, leke, dövme, yaygın saçkıran, frengi ve cilt hastalığından iz bulunmamak, düztaban olmamak, Kalp, böbrek, karaciğer rahatsızlıkları ve tüberküloz geçirmemiş olmak, Türkçeyi kusursuz konuşmak (Dilinde kekemelik, pelteklik, tutukluk vb. olmamak)],

(b) TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen boy ve kilo sınırlarında olmak [Adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram TABLO-1'dedir. (Asgari boy standardı 164 cm.dir.)],

(c) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirlenen, alınacağı sınıfa uygun muvazzaf subay olmak için gerekli sağlık şartlarına sahip olmak (Sevk edildiği kamuya ait tam teşekküllü Hastaneden) "Muvazzaf Subay Olur" kayıtlı sağlık raporunu almak.). Bu rapora ilave olarak Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde Özel Kuvvetler Kursu görecekler için aranan sağlık şartlarına sahip olmak ("Komando Olur. Paraşütle Atlar" kayıtlı sağlık raporu almış olmak).

(5) Özel Şartlar:

(a) Geçerli (en son yapılan) Kamu Personeli Seçme Sınavından "KPSSP3 Lisans Puanı" asgari 50 olmak,

(b) TABLO-2'de belirtilen branşlarda fiziki kabiliyet ve değerlendirme testi ile mülakatta başarılı olmak,

(c) Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş, sözleşmeli er, sivil memur veya işçi olarak istihdam edilmemiş olmak,

(ç) Yedek subaylar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-3'de bulunan "Muvazzaf Subay Olur" nitelik belgesini almış olmak; askerlik hizmetini 1111 sayılı Askerlik Kanunu/1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kurumlardaki üç sicil amirinden, örneği TABLO-4'de bulunan "Muvazzaf Subay Olur" nitelik belgesini almış olmak.

(d) Yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanlar veya yapmakta olanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olması gerekmektedir.

c. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Temin faaliyeti TABLO-5'de bulunan faaliyet takvimine göre icra edilecektir. Adaylar ön başvuruları 01-30 Kasım 2016(saat 17.00'a kadar) tarihleri arasında tarihleri arasında, Kara Kuvvetleri Komutanlığının www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ adresindeki ön başvuru formunu doldurarak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

(2) Adayların çevrimiçi (online) ön başvuru formunu doldurmalarını müteakip en son aşamada her bir aday için ADAY NUMARASI otomatik olarak bilgisayar tarafından verilecek ve adayların başvuruları, bu aday numaraları ile başvuru merkezinde kayda girecektir. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde aday numarasının kullanılacak olması nedeniyle, adayların numaralarını kaydederek muhafaza etmeleri önem arz etmektedir.

(3) Çevrimiçi (online) Ön Başvuru Formu, T.C. KİMLİK NUMARASI, ADI, SOYADI ve ADAY NUMARASI bilgileri girilmek suretiyle son müracaat tarihine kadar güncellenebilecektir.

(4) Ön başvurusu kabul edilen adaylara Kara Harp Okulu Komutanlığında uygulanacak fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri 09 Ocak 2017 tarihinden sonra www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır.

(5) Asıl başvurular; ön başvurusu kabul edilerek adayların kayıt kabul aşamasına gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.

(6) Yapılacak sınavlar sonucunda muvazzaf subay adaylarından başarılı olanlar; "Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma (SUTASAK) Eğitimi"ne tabi tutulacaklar ve bu eğitimi de başarıyla tamamlayanlar, "Teğmen" rütbesiyle mezun olarak "Özel Kuvvetler Kursuna" gönderilecektir.

ç. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (tüm aşamalarda başarılı olup kursa katılsalar dahi) işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

d. Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak İşlemler Nelerdir?

(1) Ön başvurusu kabul edilen halen silahaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya adli para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, kısa dönem erbaş olarak askerlik hizmetini yapan aday hakkında "yedek subay olamaz" kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve nitelik belgesinin (TABLO-3 ve TABLO-4 ilgili bölümüne (2 ve 3'üncü madde) yazılacaktır.

(2) TSK'da istihdam edilenler ile yedek subay olarak askerlik hizmetini yapanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olup olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılacaktır.

(3) Bu nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar bu belgeyi ikinci seçim aşaması sınavlarına (ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet yeterlilik testi ve mülakat) gelirken beraberinde getireceklerdir. Nitelik belgesinin her maddesi doldurulacaktır.

(4) Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanları verilecek, adayların nüfus cüzdanı ve askeri kimlik belgeleri ile seçim aşaması sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.

NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında "subay olmaya layıktır" nitelik belgesi düzenlenmeyenler ve/veya sicil ortalaması "sicil tam notunun % 85'in altında olanlara", başvuru şartlarını taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

3. ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?

a. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nelerdir?

(1) Kayıt Kabul,

(2) Ön Sağlık Muayenesi,

(3) Fiziki Yeterlilik Testi,

(4) Kişilik Değerlendirme Testi,

(5) Mülakat.

b. Seçim Aşaması Faaliyetlerine Kimler Çağrılacaktır?

Ön başvurusu kabul edilen adaylar çağrılacaktır. İkinci seçim aşamasına çağrılacak aday sayısı, kontenjanın 20 katı olacak şekilde belirlenecek, yapılacak sınavlarda kontenjanın karşılanamaması durumunda ise ilave çağrı yapılabilecek, Ön başvurusu kabul edilenlerin; kayıt- kabul, ön sağlık muayenesi, kişilik değerlendirme testi, fiziki yeterlilik testi (FYT) ve mülakat faaliyetlerinin icra edileceği tarihler ile isim listeleri www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ adresinden 09 Ocak 2017 tarihinden sonra yayımlanacaktır.

NOT: Herhangi bir nedenle seçim faaliyetlerine katılmayan adaylara ek hak tanınmayacaktır.

c. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nerede İcra Edilecektir?

Ön başvuruları kabul edilen adayların, fiziki yeterlilik testi ile mülakat faaliyeti Kara Harp Okulu Komutanlığında (Bakanlıklar/ANKARA) yapılacaktır.

ç. Seçim Aşaması Faaliyetleri ile İlgili Açıklamalar:

(1) Ön başvurusu kabul edilen adayların seçim faaliyetleri (kayıt-kabul, ön sağlık muayenesi, kişilik değerlendirme testi, fiziki yeterlilik testi (FYT) ve mülakat) 13 Şubat-03 Mart

2016 tarihleri arasında Ankara'da icra edilecektir. Planlanan tarihlerde idarece gerekli görüldüğü takdirde değişiklik yapılabilecektir.

(2) Bu safhada adayların tabi olacakları aşamalar ve sınavlar:

(a) Kayıt Kabul Faaliyeti:

Ön başvurusu kabul edilen adayların kayıt kabul aşaması için getirecekleri belgeler, Kayıt Kabul Komisyonunca teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmayacaktır.

(b) Ön Sağlık Muayenesi:

(I) Adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği'nde belirtilen (TABLO-1) boy ve kilo standartları ile adayların TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve MY 33-2 (Ç) TSK Personelinin Sağlık Muayene Yönergesi esaslarına göre genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. Koşulları uygun olanlar kişilik değerlendirme testine ve müteakiben fiziki yeterlilik testine alınacaklardır. İlgili şartları taşımayanlar müteakip ve son aşama olan mülakat faaliyetine alınmayacaktır.

(II) Ön sağlık muayenesi olumsuz sonuçlanan adayların sınavlar esnasında itiraz hakkı bulunmaktadır. İtiraz muayenesi sonucunda da işlemleri olumsuz sonuçlanan adayların idari itiraz hakkı saklıdır.

(c) Fiziki Yeterlik Testi (FYT):

(I) Adaylar barfikste kol çekme, mekik, şınav ve 2.400 m. koşu branşlarından değerlendirilecektir. Adaylar için yapılacak değerlendirmeye esas FYT standartları TABLO-2'dedir. Adaylar her bir branştan sınava tabi tutulacaktır. Bu kapsamda; adayın (her bir branş için aldığı puanların toplanarak 4'e bölünmesi suretiyle hesaplanacak) aritmetik puan ortalamasının "asgari 60 puan" olması şarttır. FYT'den aritmetik puan ortalamasına göre 59 ve daha düşük puan alan adaylar, müteakip aşama olan mülakat sınavına alınmayacaktır.

(II) FYT sonuçlarına itiraz eden adaylar için, sınav komisyon başkanının başkanlığında, bir sınıf subayı ve bir beden eğitimi öğretmeninden oluşan "Nihai Karar Komisyonu" teşkil edilecektir. FYT notu olarak belirlenen baraj puanını geçemeyen adaylar tercih edecekleri azami iki branştan itiraz hakkına sahiptirler. İtiraz eden adaylar iki branştan tekrar not yükseltme sınavına tabi tutulacaktır. Sınav sonucunda komisyonunun verdiği karar kesin olup değiştirilemez ve itiraz edilemez.

(III) FYT'den baraj puanını aşamayan adaylar başarısız kabul edilerek sınavların müteakip aşamalarına alınmayacaktır.

(IV) FYT'ye katılacak adaylar, kendileri için herhangi bir sağlık sorununun bulunmadığını kabul ve beyan etmiş sayılacaklardır. Bu nedenle sınavlar sürecinde meydana gelebilecek herhangi bir sağlık sorununda sorumluluk adayların kendilerine ait olacaktır.

(ç) Kişilik Değerlendirme Testi:

Tüm adaylara Kişilik Değerlendirme Testi uygulanacaktır. Kişilik Değerlendirme Testi nota tahvil edilmeyecek, mülakatta kanaat oluşturmaya yardımcı olacaktır.

(d) Mülakat:

(I) Mülakat; adaylarda bulunması gereken ve testlerle tespiti mümkün olmayan niteliklere adayın sahip olup olmadığını tespit etmek, adayın diğer aşamalarda ölçülemeyen kişisel özelliklerinin değerlendirilmesini sağlamak maksadıyla "yeterli bir zaman içerisinde adayın geçmişi, kişiliği, psikolojik yapısı, kendini ifade edebilme yeteneği ve askerlik mesleğine ön yeterliliğin tespiti gibi konuların değerlendirildiği" planlı bir görüşmedir.

(II) Değerlendirme; muvazzaf subay adayları için, 100 tam not üzerinden yapılacak, 70 ve daha yukarı puan alanlar başarılı kabul edilecektir.

(III) Mülakat komisyonu kararları kesindir. Mülakat aşamasına idari itiraz hakkı bulunmamaktadır.

d. Seçim Aşaması Sınavlarına Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

(1) Üç adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas form,

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ve Doldurma Talimatı TABLO-6'dadır. (Bilgisayar ortamında ve doldurma talimatına uygun olarak doldurulacaktır.)

(2) Nüfus cüzdanı fotokopisi,

Aday kendisine ait nüfus cüzdanının bir adet fotokopisini beraberinde getirecektir. Nüfus cüzdanın aslı seçim aşamalarında adayın üzerinde bulunacaktır.

(3) Askeri kimlik fotokopisi,

Halen askerlik yapan/askerde olan aday, kendisine ait askeri kimlik kartının bir adet fotokopisini beraberinde getirecektir. Askeri kimlik kartının aslı seçim aşamalarında adayın üzerinde bulunacaktır.

(4) Lisans diploması,

Aday; mezun olduğu dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokuluna ait diplomasının veya mezuniyet belgesinin aslını beraberinde getirecektir. Bu belgenin bir adet fotokopisini veya mezun olunan fakülte/yüksekokulun (En az dört yıllık) yetkili makamlarınca onaylı örneğini beraberinde ayrıca getirecektir.

(5) Denklik belgesi,

Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini getireceklerdir.

(6) Not Durum Belgesi (Transkript),

Bitirdiği en az dört yıl süreli fakülte/yüksekokula) ait okuduğu süre ve dersleri gösteren not durum belgesinin aslı ve fotokopisi (Adayın ismi, okul ve mezun olunan bölüm ismi bulunmayanların belgesi kabul edilmeyecektir.).

(7) Terhis Belgesi (Askerlik hizmetini bitirenler için):

(a) Terhis belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi veya,

(b) Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisi [Askerlik Şubelerinden onaylı suretini (Onaysız fotokopi kabul edilmez.)].

(8) Askerlik Durum Belgesi,

Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için, 09 Ocak 2017 tarihinden sonra alınmış askerlik durum belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi.

(9) Şehit/gazi eş ve çocuklarına ait ilgili kurumdan alınmış onaylı belgenin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi,

(10) Anne/baba veya eşi TSK'ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.

(11) Adli sicil kaydı,

Başvuru formunda ADLİ SİCİL KAYDI'nı "EVET" olarak işaretleyenler, konu hakkındaki adli evraklarının aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini (Mahkeme kararı, iddianame vb.) ikinci aşama sınavlarına gelirken getireceklerdir.

(12) Fotoğraf,

Adayın en son halini gösterir 4,5×6 cm. ebadında 8 adet fotoğraf (Dört tanesi dosyaya takılacaktır. Diğerleri zarf içerisinde adayın yanına bulunacaktır. Fotoğrafların arka tarafına adayın adı-soyadı, aday numarası tükenmez kalemle yazılacaktır).

(13) Nitelik Belgesi,

(a) Halen silahaltında olan 1076 sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamındaki yedek subaylar, kısa dönem erbaşlar ile 1111 sayılı Askerlik Kanunu kapsamında muvazzaflık hizmetini yaparken en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokullardan bitirenler hakkında birlik komutanlıklarınca bu kılavuzun 2.d. maddesinde belirtilen nitelik belgeleri tanzim edilecektir.

(b) Nitelik belgesi kontrol formu ile birlikte kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır. Açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. İkinci seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar ile halen eğitim birliğinde olan adaylar, nitelik belgelerini eğitim birliğinden alacaklardır.

(14) KPSSP3 Puanı Belgesi,

Geçerli (en son yapılan) Kamu Personeli Seçme Sınavından "KPSSP3 Lisans Puanı" asgari 50 olan sınav belgesi getirilecektir.

(15) Ayrıca yanlarında tükenmez kalem (Mürekkepli kalem olmayacak), kurşun kalem, silgi, fiziki yeterlilik değerlendirme testi için eşofman, şort ve spor ayakkabısı getireceklerdir.

NOT 1: Adayların kayıt-kabul aşamasında teslim ettiği belgeler iade edilmeyecek, saklama süresi sonunda imha edilecektir. Bu nedenle adayların diploma, sertifika vb. belgelerinin asıllarını yanlarında getirmeleri ancak teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

NOT 2: Adaylar fiziki yeterlilik testi ile mülakata gelirken getirecekleri belgeleri aşağıdaki belirtilen sıra ile [(1) maddesi üstte olacak şekilde] yarım kapaklı pembe karton dosyaya takılı olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (Naylon föye) konulmayacaktır. Dosyanın kapağına büyük harflerle adayın "aday numarası, adı, soyadı, T.C. kimlik numarası ve tercih ettiği sınıf/branş" yazılacaktır.

NOT 3: İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınava alınmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.

e. Asil/Yedek Adayların Belirlenmesi ve Sınıflandırma Nasıl Yapılacaktır?

(1) Değerlendirme:

(a) Ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik testi ile mülakatta başarılı olan adaylar değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

(b) Değerlendirme;

Sonuç Puanı = KPSSP3 (%30) + FYT Puanı (%40) + Mülakat Puanı (%30) + Özel Nitelik Puanı

(c) Değerlendirmede Özel Nitelik Puanı kapsamında; şehit eş ve çocuklarına ilave olarak 10 puan, muharip/malul gazi eş ve çocuklarına ise 5 puan verilecektir.

(2) Sınıflandırma:

(a) Başarılı olan adaylar, sonuç puanına göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sıralanacaktır.

(b) Sınavda başarılı olarak eğitime katılmaya hak kazanan adaylar Öz.Kuv.K.lığına mensup muharip sınıflarda görev alacak şekilde istihdam edilecektir.

f. Sınav Sonuçlarının İlanı ve Sağlık Raporu İşlemleri Nasıl Olacaktır?

(1) İcra edilen sınavlar sonucunda başarılı olan adayların asil ve yedek isim listesi, K.K.K.lığının www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ adresinde yayımlanacaktır.

(2) Adaylar sağlık raporu işlemleri için, kendilerine tebliğ edilen tarihte Sağlık Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü sağlık kuruluşlarına sevk edilerek muayene işlemleri başlatılır.

(3) Hastane sağlık muayene işlemleri olumlu biten adayların asıl sağlık raporları Hastaneler tarafından MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderileceğinden, adaylar rapor ön bildirim belgelerini MSB Per.Tem. Bşk.lığına getirmeyecek/göndermeyeceklerdir.

(4) Olumsuz sağlık ön raporu alan adaylardan itiraz hakkını kullanmak isteyenler, ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içerisinde; itiraz dilekçesi, olumsuz kararlı ön rapor aslı ve 2 adet fotokopisi, 2 adet nüfus cüzdanı fotokopisi ile MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına şahsen başvuruda bulunabileceklerdir. Posta ile gönderilen dilekçelere işlem yapılmayacaktır. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar Sağlık Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü sağlık kuruluşlarına sevk edilecektir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak, olumlu ise aday, ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içerisinde, Sağlık Bakanlığınca belirlenen tam teşekküllü sağlık kuruluşlarına sevk edilmek üzere MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına başvuracaktır. Aynı şekilde Sağlık Bakanlığınca belirlenen Hakem Hastanesine sevk edilen adaylara almış oldukları sonuca göre işlem yapılacaktır.

g. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Sınavlarda başarılı olan adaylar sağlık raporu ve güvenlik soruşturması işlemlerini www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ adresinde yer alan aday durumu bilgilendirme programından öğrenebileceklerdir.

(2) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanan adayların eğitim tebligatları internet ortamında yapılacaktır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacaktır.

(3) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların www.kkk.tsk.tr/PersonelTemin/Pertem.aspx genel ağ adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

4. ÇEVRİMİÇİ (ONLİNE) ÖN BAŞVURU FORMU DOLDURMA TALİMATI

Adaylar aşağıda açıklanan başvuru formu doldurma talimatını iyice okuyup anladıktan sonra "Çevrimiçi (Online) Başvuru Formu"nu tıklayarak dolduracaklardır.

S.No.

Başlık

Alt Başlık

Açıklamalar

1

T.C. Kimlik Numarası

T.C. Kimlik numaranızı (11 haneli) tam ve doğru olarak yazınız. "Başvuru Güncelleme" safhasında T.C. Kimlik numarası değiştirilemeyeceğinden ve "Aday Numaramı Unuttum" seçeneği seçildiğinde T.C. Kimlik numarası sorulacağından bilginizi hatasız olarak giriniz.

2

Adı

Adınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Adınızı yazmanız için bu alanda 20 harflik bir yer ayrılmıştır. Birden fazla adınız varsa, nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, diğer adınızı arada bir boşluk bırakarak yazınız. İsim veya isimlerinizi yazdığınızda ilgili alana sığmaması durumunda, birinci adınızı açık olarak sığdığı kadarıyla, ikinci adınızı bir boşluk bırakarak baş harfini yazınız. DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE. İŞLEMİ YAPARKEN ADINIZI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN. ADINIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ

GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

3

Kimlik

Soyadı

Soyadınızı ilgili kutucuğa büyük harflerle yazınız. Soyadınızı yazmanız için 25 harflik bir yer ayrılmıştır. Nüfus cüzdanınızda olduğu gibi, soyadınızı ilgili kutucuğa sığdığı kadar yazınız. Birden fazla soyadınız varsa, sırasıyla arada bir boşluk bırakarak yazınız.

DİKKAT: BİLGİ GÜNCELLEME İŞLEMİNİ SEÇTİĞİNİZDE. İŞLEMİ YAPARKEN SOYADINIZI DEĞİŞTİRMEYE İZİN VERİLMEYECEĞİNDEN. SOYADINIZI DOĞRU VE EKSİKSİZ

Bilgileri

GİRDİĞİNİZİ KONTROL EDİNİZ.

4

Baba Adı

Babanızın adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

5

Anne Adı

Annenizin adını veya adlarını ilgili kutucuğa, size ait nüfus cüzdanınızdaki kayda uygun olarak büyük harflerle yazınız.

6

Doğum Tarihi

Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre olan doğum tarihinizi gün/ay/yıl olarak ilgili bölümden bularak seçiniz.

7

Doğum yeri il/ilçe

Nüfus cüzdanınızın "doğum yeri" bölümünde yazılı olan il/ilçeyi, ilgili bölümden önce ili, sonra ilçeyi bularak seçiniz.

8

Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl/İlçe/Mahalle/Köy

Nüfus cüzdanınızın "nüfusa kayıtlı olduğu" bölümünde yazılı olan il/ilçe/mahalle/köy ile ilgili bilgileri bularak seçiniz.

9

Cilt Nu./ Aile Sıra Nu./ Sıra Nu.

Nüfus cüzdanınızın "cilt nu.", "sayfa nu. (aile sıra nu.)" ve "sıra nu." bölümünde yazılı olan numarayı tam ve doğru olarak sırasıyla yazınız.

S.No.

Başlık

Alt Başlık

Açıklamalar

10

Medeni Hali

Evli olanlar "EVLİ", bekar olanlar "BEKAR", dul olanlar ise "DUL" seçeneğini işaretleyecektir. Kimlik bilgileri ile ilgili bölüm bitti. Lütfen "ileri" yazan bölümü tıklayarak aile bilgilerinin doldurulması ile ilgili bölüme geçiniz.

11

Cinsiyeti

Cinsiyetinizi belirten seçeneği işaretleyiniz.

12

Baba Mesleği

Baba (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

13

Anne Mesleği

Annenizin (sağ veya vefat) mesleğini ilgili bölümden seçiniz.

14

Aile Bilgileri

Baba Öğrenim Durumu

Babanızın (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

15

Anne Öğrenim Durumu

Annenizin (sağ veya vefat) öğrenim durumunu ilgili bölümden seçiniz.

16

Gazi veya Şehit Eş/Çocuğu musunuz?

Bu alana gazi ve şehit eş/çocuğu iseniz "EVET", değilseniz "HAYIR" seçeneğini işaretleyiniz.

17

Sürekli İkamet Adresi

Halen ikamet edilen (oturduğunuz) adresinizi (Adrese dayalı kayıt sistemine kayıtlı olduğunuz adres.) tam ve doğru olarak yazınız. www.nvi.gov.tr genel ağ adresinde "Adres Kayıt Sistemine" kayıtlı olup olmadığınızı kontrol ediniz. Kayıtlı değilseniz, nüfus müdürlüğünüze kayıt yaptırınız.

DİKKAT: İKAMET ADRESİ YAZILIRKEN İL VE İLCE BİLGİLERİ BU BÖLÜME YAZILMAYACAKTIR. İL VE İLÇE BİLGİLERİ KENDİSİNE AYRILAN BÖLÜMLERE YAZILACAKTIR.

18

Posta Kodu

Posta kodunuzu tam ve doğru olarak yazınız. Bilmiyorsanız en yakın PTT şubesinden öğreniniz.

19

İletişim

Bilgileri

Sürekli İkamet İli/İlçesi

Sürekli ikamet adresi olarak belirlediğiniz adresin önce bağlı olduğu ili seçiniz. Müteakiben adresin bağlı olduğu ilçeyi seçiniz.

20

E-posta (e-mail) Adresi

İşlemleriniz hakkında sizi bilgilendirmede kullanılmak üzere, sizin tarafınızdan kullanılan geçerli bir e-posta adresini tam ve doğru olarak küçük harflerle yazınız.

21

Telefon Numarası (Cep Telefonu)

İşlemleriniz hakkında sizi bilgilendirmek ve size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli cep telefon numaranızı (GSM kodunu belirterek) yazınız.

22

Telefon Numarası (Ev Telefonu)

Size en kısa zamanda ulaşabilmemiz maksadıyla; 10 haneli ev telefon numaranızı (Alan kodunu belirterek.) yazınız. Ev numaranız yok ise size ulaşabileceğimiz başka bir telefon numarasını yazınız.

23

Egitim Durumu (Lise Türü/Lise Bölümü/Ünivers ite/F akü lte/ Fakülte Bölümü)

Eğitim durumunuzu belirleyen size uygun alanı seçiniz. Lise

Eğitim

Bilgileri

türü, lise bölümü, üniversite, fakülte ve fakülte bölümlerini ilgili alandan seçiniz.

24

Lisans Mezuniyet Notu

Lisans bitirme derecenizi yazınız.

25

Lisans Mezuniyet Tarihi

Lisans bitirme tarihini yazınız.

S.No.

Başlık

Alt Başlık

Açıklamalar

26

Ehliyet

Sahip olduğunuz Sürücü Belgesinin sınıfını ilgili bölümden seçiniz. Sürücü Belgesi almak için başvuruda bulunduysanız ve halen belgenizi almadıysanız, kodlama yapmayacaksınız. Sürücü Belgesine sahip olmayan adaylar kodlama yapmayacaktır.

27

Yabancı Dil Bilgisi

Öğrenim gördüğünüz veya bildiğiniz yabancı dili ve seviyesini ilgili alandan seçiniz. Varsa belgelenebilir sınav adını ve sınav puanını işaretleyiniz.

28

Askerlik Statüsü (Erkek Adaylar)

Askerlik statünüzü belirten seçeneği işaretleyiniz (Erkek adaylar için).

29

Terhis Tarihi/Sevk Tarihiniz (Erkek Adaylar)

Terhis ve sevk tarihinizi gün/ay/yıl olarak işaretleyiniz. (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan adaylar dolduracaklardır.)

30

Tertibiniz (Erkek Adaylar)

Tertibinizi yazınız. (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan adaylar dolduracaklardır.)

31

Görev Yaptığınız Kuvvet (Erkek Adaylar)

Askerlik yaptığınız kuvveti işaretleyiniz (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar için).

32

Askerlik

Bilgileri

Askerlik Yaptığı Sınıf ve Branş

(Erkek Adaylar)

Askerlik yaptığınız sınıfı ve branşı işaretleyiniz (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar için).

33

Rütbeniz (Erkek Adaylar)

Askerlik yaptığınız rütbeyi işaretleyiniz. (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar için).

34

Birlik Adresi, İli (Erkek Adaylar)

Görev yaptığınız birlik adresini ve ilini yazınız. (Askerlik hizmetini yapan/yapmakta olan erkek adaylar için).

35

Adli Sicil Kaydı

Hakkınızda herhangi bir suçtan adli veya askeri yargıya ait mahkeme kararı var mıdır? Herhangi bir mahkeme kararı olanlar "EVET", mahkeme kararı olmayanlar "HAYIR" seçeneğini işaretleyecektir. (Mahkeme kararı sınavlara gelirken getirilecektir.)

Bilgilerinizi kontrol ederek "KAYDET" düğmesine basınız.

ÖNEMLİ NOT:

1. Adaylar başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmak zorundadırlar.

2. Çevrimiçi (Online) Ön Başvuru Formunda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulacaktır.

3. Adayların yazışma adresleri (E-posta dahil) ile telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları gerekmektedir. İkamet edilen adresler yazılırken, ikamet edilen yerlerdeki postanelerden posta kodu öğrenilerek doğru şekilde girilmelidir. Temin sürecindeki bazı bilgilendirme ve tebliğler adayların cep telefonlarına kısa mesaj (SMS) göndermek suretiyle yapılacaktır. Bu nedenle adayların bildirdikleri cep telefonu numaralarının doğru ve adaylar tarafından kullanımda olması önem arz etmektedir.

4. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri iptal edilecektir.

5. Açılan son sayfada bulunan ADAY NUMARASINI gerektiğinde kullanmak üzere mutlaka not ediniz, bir başkası ile paylaşmayınız ve kaybetmeyiniz. Bu sayfanın bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

6. Bilgilerinizde değişiklik olduğu takdirde, başvuru ana sayfasından "Başvuru Güncelle" seçeneği seçilerek, güncellenecek bilgilerinizi düzeltiniz. Diğer aşamaları da takip ederek kayıt düzeltme işleminizi tamamlayınız (Aday numaranızın değişmemesi gerekmektedir).

7. Başvuru kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşımayan adayların başvuruları, online başvuru formunu doldurarak kayıt numarası alsalar dahi, başvuru niteliklerini taşımadıkları tespit edildiğinde geçersiz kabul edilecektir.

8. Temin faaliyet takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

9. Cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar ile sınava girilmeyeceği ve sınav merkezlerinin giriş nizamiyelerinde emanete alınmayacağı için bu gibi malzemeler sınav merkezine getirilmeyecektir.

ADAY NUMARANIZI KAYBETMEYİNİZ. İdarece, adayların yazılı, şifahen veya bilgi edinme başvurusu yolu ile yapacakları "Aday Numarasını Öğrenme" taleplerine yanıt verilmeyecektir. "Başvuru Güncelleme", "Başvuru Sorgulama" bölümlerindeki ADAY NUMARAMI UNUTTUM linkini tıklayarak aday numaranızı öğrenebilirsiniz.

TUM SINAV AŞAMALARINDA BAŞARILAR DİLERİZ !