POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SORU ve CEVAPLARI 2

BALİSTİK NEDİR?

Merminin tüm hareketini inceleyen bilim dalına denir.

 

BEKÇİ DEVLET NEDİR?

Devletin eğitim, güvenlik, adalet gibi temel gereksinimleri yerine getirip ekonomi piyasasına hiçbir şekilde karışmaması düşüncesindeki devlet anlayışıdır.

 

BİLGİ TOPLUMU NEDİR?

Bilgi teknolojilerinin kullanımını öne çıkararak bilgiyi araştırmayıp, inceleyip, geliştiren topluma Bilgi Toplumu denir.

 

BİLİŞİM ÇAĞI NEDİR?

Gelişen teknolojinin her geçen gün hayatımızdaki yeri değişmeye ve daha çok iç içe olmaya başladığımız aşikârdır. Yeni nesilde yapılan hemen hemen her işlemde teknolojinin bir parçasını kullanmak zorunda kalmaktayız. Bu teknolojik yapıya göre sistemin yeniden değerlendirip ona göre dizayn edildiği çağa denir.

 

BİYOLOJİK DELİL NEDİR?

Herhangi bir suç ortamında bulunan maddi delillerin dışında suçu işleyenlerin tespiti için kullanılan vücuttan kopan, düşen ya da akan delillere Biyolojik Delil denir.

 

FİZİKSEL DELİL NEDİR?

Olay yerinde mağdur, maktul veya şüpheli üzerinde veya çevresinde bulunan, suçta kullanılan, fiziksel özellik taşıyan ve üzerinde inceleme gerektiren tüm bugulardır. Fiziksel deliller; Silah, mermi çekirdekleri, kovan, kartuşlar, olayla ilgili belge niteliğindeki deliller, lifler, cam veya cam kırıkları, paralar ve kalpazanlık araçları, giyecekler, suçta kullanılan diğer araç ve gereçler,

 

ÇAPRAZ SORGU NEDİR?

Bir olay karşısında tanık veya sanığın vermiş olduğu ifadenin doğruluğu ve güvenilirliğini test etmek için yapılan sorgulama tekniğidir.

 

DELİL NEDİR?

Herhangi bir olayın çözülmesinde yardımcı olan, olayın gerçekliğini ya da uydurma mı olduğunu kanıtlamaya çalışan araçların genel adıdır.

 

DEMOKRATİK ÜLKELERDE HALKIN POLİSE OLAN GÜVENİ NEDEN ÖNEMLİDİR?

Demokratik ülkelerde herkes haklar konusunda eşittir. Haklarımızı sağlıklı bir şekilde yerine getirebilmemiz de tamamen o bölgeye bakan kolluk kuvvetlerinden geçer. Hukukun vermiş olduğu yetkiyi herkese eşit şekilde dağıtmazsa, herkes de eşit şekilde haklardan yararlanamaz. Bu nedenle polise güvenmemiz önemlidir.

 

DÜNYA'DA BAYRAĞINDA HİLAL OLAN ÜLKE SAYINIZ.

Ø Türkiye Cumhuriyeti

Ø KKTC

Ø Azerbaycan

Ø Moritanya

Ø Tunus

Ø Malezya

Ø Cezayir

Ø Pakistan

 

EGM DAİRE BAŞKANLIKLARINDAN BAZILARINI SÖYLEYİNİZ.

Ø Asayiş Daire Başkanlığı

Ø Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı

Ø Güvenlik Dairesi Başkanlığı

Ø Havacılık Dairesi Başkanlığı

Ø İstihbarat Dairesi Başkanlığı

Ø Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı

Ø Koordinasyon Daire Başkanlığı

Ø Koruma Daire Başkanlığı

Ø Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

Ø Özel Güvenlik Daire Başkanlığı

Ø Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı

Ø Terörle Mücadele Dairesi Başkanlığı

 

ÜNİTER DEVLET NEDİR?

Üniter devlet, merkezi idarenin üstünlüğüne dayalı ve idari birimlerin (ulusal ölçeğin altındaki

birimlerin) sadece merkezi yönetimin devretmeyi uygun gördüğü yetkileri kullanabildiği, tek

bir birim olarak yönetilen devlet

 

TÜRKİYE'DEKİ TERÖR ÖRGÜTLERİ NELERDİR?

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)

Devrimci Halk Kurtuluş Partisi/Cephesi (DHKP/C)

Maoist Komünist Partisi (MKP)

Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist (TKP/ML)

Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP)

Kürdistan İşçi Partisi (PKK)

 

SOSYAL SORUMLULUK NEDİR?

Sosyal sorumluluk, etik çerçevede bir kuruluşun ya da bir bireyin kendi çıkarlarının olduğu

kadar toplumun genel çıkarlarının yararına da hareket etmesi durumu.

 

NORM SAPMASI NEDİR?

Sapkınlık, topluluk ya da toplumda insanların çoğunluğu tarafından değerli/önemli kabul

edilen verili norm setine uygun olmayan davranış biçimidir. ... Başka bir ifade ile sapmış,

toplumun benimsenmiş standartlarından veya normlarından farklılaşmış kişidir.

 

LAİK DEVLET NEDİR?

Seküler devlet ya da laik devlet, resmî bir dini bulunmayan ve yasaların belli bir dine göre

şekillendirilmediği devlettir.

 

MEŞRU MÜDAFAA NEDİR?

Meşru müdafaa, yasal savunma veya meşru savunma; uğranılan bir saldırı karşısında kişinin

kendisini veya bir başkasını koruması.

 

MİLLİ GÜVENLİK NEDİR?

Millî güvenlik, ulus milletin, vatan topraklarının, millî kurumlar, değerler ve çıkarların tüm

askeri, siyasi, diplomatik ve ekonomik imkânlar kullanılarak iç ve dış tehditlerden

korunumunu ifade eden genel bir topyekûn savunma ve tehdit önleme kavramıdır.

 

GÖÇ NEDİR?

Savaş, hastalık, ekonomik buhran, siyasi gerilim, toplum düzeninin bozulması gibi

durumlarda, aile ya da toplum olarak, bulundukları vatanı veya bölgeyi terk ederek yeni bir

ülkeye veya bölgeye taşınma durumuna göç denir.

 

ZAMAN NEDİR?

Zaman veya vakit, ölçülmüş veya ölçülebilen bir dönem, uzaysal boyutu olmayan bir

süreklilik.

 

GETTO NEDİR?

Getto, bir kentin herhangi bir azınlıkça yerleşilen bölümüne genel olarak verilen ad.

 

ÜLKE SINIRI NEDİR ?AÇIKLAYINIZ.

Sınır veya hudut, hükümetler, devletler veya bir ülkenin idari olarak birbirinden bağımsız

bölümleri gibi politik varlıkların coğrafî bitiş noktalarını ya da yasal yetki alanlarını tanımlayan

bir terimdir. Bu yolla ülkeye giren ve ülkeden çıkan insan, hayvan, para ve mal devletin

kontrolü altına alınır.

 

MÜLKİ AMİR NEDİR? AÇIKLAYINIZ.

Mülki amir, yerel yönetimler için en üst mercide yer alan yetkili kişilere denilmektedir.

Genelde mülki amirler görev alanlarını kapsayan sorumluluklarını devlet adına

yürütür. Mülki amirler bölge amiri olarak da sorumluluk alabilir.

 

YARARLI CEMİYETLER HANGİLERİDİR?

A)Trakya Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

B) İzmir Müdafaa-i Hukuku Osmaniye Cemiyeti

C) Kilikyalılar Cemiyeti

D) Trabzon Muhafaza-i Hukuk-u Milliye Cemiyeti

E) Doğu Anadolu Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti

F) Milli Kongre Cemiyeti

G) Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti

 

POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SORU ve CEVAPLARI 3