Ne Aramıştınız ?

Din ve ırk ayrımı gözetmeksizin, ulus tanımını kimlik ve siyasi birliktelik değerlerine dayandıran sivil milliyetçi bir vatanperverlik anlayışıdır.

Ermenistan’ın Kurtuluşu için Ermeni Gizli Ordusu, 1975 ve 1994 yılları arasında, Türkiye dahil 16 farklı ülkede Türk ve diğer sivil, mülki ve diplomatik hedeflere karşı bombalı ve silahlı eylemlerde bulunmuş solcu ve aşırı milliyetçi silahlı terör örgütüdür.
Toplumsal olaylar, terör ve ideolojik nedenlerle işlenmiş suçlar, ölümlü veya yaralamalı trafik kazaları dahil trafik suçları ile kaçakçılık ve organize suçlar dışında kalan, teşekkül halinde işlenenler de dahil olmak üzere kişiler ve/veya mal varlığına karşı işlenen suçları ifade eder.
Toplumsal olaylar, terör ve ideolojik nedenlerle işlenmiş suçlar, ölümlü veya yaralamalı trafik kazaları dahil trafik suçları ile kaçakçılık ve organize suçlar dışında kalan, teşekkül halinde işlenenler de dahil olmak üzere kişiler ve/veya mal varlığına karşı işlenen suçları ifade eder.
Asi Nehri, Lübnan'daki Bekaa Vadisi'nin doğu kısmından doğar ve Türkiye Hatay ilinden Akdeniz'e dökülür. Asi Nehri'nin toplam uzunluğu 556 km olup, 366 km Suriye'de, 98 km Türkiye'de, 40 km Lübnan'dadır. 52 km'si Türkiye-Suriye sınırını oluşturur.
Türk Dil Kurumu'na göre asimile kelimesi kısaca, kendine uydurmak ya da benzeşmek’ kelime grupları ile karşılık buluyor. Bununla beraber aynı zamanda asimilasyon sözcüğü yer almaktadır. TDK açısından bakıldığı zaman bu kelime, ‘çoğunluğun düşüncelerinin azınlığa kabul ettirilmesi’ olarak karşılık bulunmaktadır. Bu durum düşünce açısından ele alınırken aynı zamanda gelenek ve göreneklerin yok edilmesi ve benzeri pek çok durumda üzerinden ele alınabilmektedir.
Asya Kaplanları benzetmesi ile Tayvan, Singapur, Hong Kong ve Güney Kore ekonomileri kastedilir.
Aşar Vergisi, arazi mahsülleri, buğday, arpa, pirinç, darı, karpuz, hıyar, patlıcan, yonca, zeytin, susam, bal, şeker kamışı ve meyveler gibi mahsullerden tarım üreticilerinden alınan vergidir. Osmanlı döneminde uzun bir süre alınan bu vergi, İzmir İktisat Kongresi'nde alınan kararın ardından kaldırılmıştır.
'1919 senesi Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım…'' Atatürk Nutuk'u bu cümleyle başlatmıştır ve başka bir tarihte, “Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk safhasıdır. 19 Mayıs, kökleri tarihin en eski çağlarına uzanan Türk ulusunun gençleşmesinin simgesidir.” dediği bu günü sembolik doğum günü olarak işaret etmiştir.
Sözlü gelenek içinde nesilden nesile aktarılara ve halk hâfızasında yaşayarak aktarılmıştır.
Cumhuriyetçilik. Milliyetçilik. Halkçılık. Laiklik. Devletçilik. İnkılapçılık. İnkılapları: Saltanatın kaldırılması (1922) Ankara’nın Başkent Olması (1923) Cumhuriyetin İlanı (1923) Hilâfetin kaldırılması (1924) Kadınlara Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması (1930) Atatürk’ün Teşvikiyle Çok Partili Rejime Geçiş Denemesi (1930) Laikliğin Anayasaya Girmesi (1937)
Trablusgarp Savaşı (29 Eylül 1911) İkinci Balkan Savaşı (1912- 1913) Çanakkale Savaşı (18 Mart 1915) Doğu (Kafkas) Cephesi (1916-1917) Suriye-Filistin Cephesi (1917-1918) Kurtuluş Savaşı (1919 – 1923) Sakarya Savaşı (20 Ekim 1921) • Büyük Taarruz (4 Mart 1922)
Polis asker kadar disiplinli, hukukçu kadar hukuk adamı, bir anne kadar şefkatli olmalıdır. Polis, kanun adamıdır. Ona her zaman saygı göstermeli ve itaat edilmelidir. Polise karışılmaz, vazifesini yaparken serbest bırakılmalıdır. Herkesin polisi kendi vicdanıdır, fakat polis vicdanı olmayanların karşısındadır.
Ta'biye Meselesinin Halli ve Emirlerin Sureti Tahririne Dair Nesayih Cumalı Ordugâhı-On Günlük Manevranın Hatırası 29 Ağustos-8 Eylül 1909 Zabit ve Kumandan ile Hasbihal Nutuk Vatandaş İçin Medeni Bilgiler (Manevi kızı Afet İnan adıyla yayımlandı) Geometri Güneş-Dil Teorisi Eskişehir-İzmit Konuşmaları 1923 • Çevirileri: Takımın Muharebe Talimi (Almancadan - 1908) • Bölüğün Muharebe Talimi (Almancadan - 1912) 816. Emir, görev ve yetki nedir? Emir: Hizmete ait bir talep veya yasağın sözle, yazı ile ve sair surette ifadesidir. Görev: Bir kimsenin ya da bir şeyin yapageldiği, göre geldiği iş ya da kendisinden beklenen eylem, iş. Yetki: Bir görevi, bir işi yasaların verdiği olanaklara göre, belli koşullarla yürütmeyi sağlayan hak.
Yurtta barış, dünyada barış anlamına gelmektedir. Tüm sorunların savaş değil barışçıl yollarla çözülmesi gerektiğini ifade etmektedir.
Bir işten elde edilen kar, o iş için yatırılan paradan çok daha az olabilir. Bir planın uygulanması için sarf edilen çaba ve harcanan emek, istenen sonuçlara ulaşmak için yeteli olmayabilir.
Yapılan bir işin sonunda elde edilecek gelirin toplamı, o iş için harcanacak emek ve kaynakların maliyetini karşılamıyorsa bu işi yapmak akıllıca olmaz. Akıllı davranıp o işe hiç girişmemek gerekir, böylece boş yere kayıp yaşanmamış olur.
Lüksemburg
Avrupa Birliği (AB), yirmi yedi üye ülkeden oluşan ve toprakları büyük ölçüde Avrupa kıtasında bulunan siyasi ve ekonomik bir örgütlenmedir. 1992 yılında, Avrupa Birliği Antlaşması olarak da bilinen Maastricht Antlaşması'nın 1 Kasım 1993 yılında yürürlüğe girmesi sonucu, var olan Avrupa Ekonomik Topluluğu'na yeni görev ve sorumluluk alanları yüklenmesiyle kurulmuştur
Ticaretimizin çoğu avrupayla bu yüzden pazarda rahat hareket etmek ve bağlarımızı daha da güçlendirmek için girmeliyiz. Ayrıca AB’ne girmemiz sonucunda para birimi olarak Euro’ya geçilebilir ve bu da kurun bize olumsuz yansımalarında kurtararak ülke piyasasını hareketlendirebilir.
Avrupa Konseyi Avrupa çapında insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü savunmak amacıyla 1949'da kurulmuş hükûmetlerarası bir kuruluştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi'ne bağlıdır.
Kelime manası olarak “Islahat, düzenleme” anlamlarına gelen reform, genel kapsam olarak bakılırsa “Hristiyanlığı yeniden tanıma ve yorumlama” amacıyla ortaya çıkmış bir süreçtir. Reform Hareketleri; 16.Yüzyıl’da Almanya’da başlamış, Katolik Kiliselerin dini yanlış ve menfaatçi şekilde kullanarak insanları manipüle etmesini engelleme hareketidir. Bu hareketin öncüsü olan Martin Luther, eşzamanlı olarak Protestanlığın da kurucusu olmuştur.
Aydınlanma çağı; Batı Avrupa'da 1688 yılında İngiliz Devrimiyle başlayıp 1789 yılında Büyük Fransız Devrimiyle birlikte zirveye erişen yeni bir düşünce/bilimsellik/yeni zihniyet/felsefe hareketidir.
Ayranım Ekşidir Diyen Olmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir? Bu atasözü, tam olarak olgunlaşamamış ve kişiliği henüz oturmamış kişilerin, sattıkları malları kötülemeyeceği anlamına gelmektedir. Bu atasözünün aynı zamanda kişinin kendini eleştirmeye kalkmayacağı, eleştiriye açık olmadığı anlamları da çıkmaktadır.
Ayrımcılık, bir kişiye ya da gruba, belli özelliklerinden dolayı önyargılı davranmaya denir. Bu davranış, pozitif ya da negatif yönde olabilir. Ancak, ayrımcılık dendiğinde genellikle negatif anlam anlaşılır. Pozitif ayrımcılık, yalnızca “dezavantajlı” gruplara mensup bireylere verilen ekstra haklardır. Pozitif ayrımcılık, dezavantajlı gruplar herkesin rahatça kullanabildiği bazı hakları çeşitli sebeplerden dolayı kullanamayabileceği için; onlar ancak bazı özel bir takım haklara sahip olurlarsa çoğunlukla gerçekten eşit olma şansını yakalayabilecekleri düşüncesiyle yapılır. Örneğin Türkiye'de herkesin kamuya açık tuvaletlerden yararlanması bir (negatif) haktır. Ne var ki tekerlekli sandalye kullanan veya başka engeli olan kişiler çoğu zaman bu tuvaletlerden (merdivenler, dar alanlar vb. sebeplerden dolayı) yararlanamazlar. Bu durumda devlet bu tuvaletlerin açılması ve kullanılması ile ilgili düzenlemelere bir madde ekleyerek bu dezavantajlı grup için ekstra pozitif düzenleme yapar ve der ki: "tuvaletlerin girişinde şu-şu ölçülerde rampa, tuvalet kabinleri, kapıları, lavabolar şu-şu özelliklerde olmak zorundadır". İşte bu durumda devlet dezavantajlı kişiler için bir pozitif hak öngörmüş, bu kişilerin herkesle gerçekten eşit olabilmesini ve negatif haklardan yararlanabilmesini sağlamış oluyor. Pozitif ayrımcılık fazladan bir hak değildir. Sadece herkesle gerçekten eşit olunabilmesinin garanti altına alınmasıdır Negatif ayrımcılık haksızlığa uğratılmak,eşitsiz muamele görmektir. Çeşitli özelliklerine bağlı olarak ayrımcılığa uğrayan kişiler, başkalarının sahip olduğu haklardan mahrum bırakılır ve bu durum zaman içinde meşru görülmeye başlar. Kültür ayrımcılığı, ırk ayrımcılığı, din ayrımcılığı, cinsiyet ayrımcılığı gibi konular negatif ayrımcılık kapsamındadır.
Aziz Sancar (d. 8 Eylül 1946, Savur, Mardin), Türk doktor, akademisyen, biyokimyager, moleküler biyolog ve bilim insanıdır. Yapmış olduğu çalışmalarla 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü'nü kazanmıştır.
Bağımlılık, zevke neden olan madde veya davranışların artan miktarlarda tekrarlanmasıyla oluşan biyopsikososyal bir bozukluktur. Bağımlılık kavramı, psikolojide ve politikada farklı tanımlanır. Tıptaki bağımlılık genellikle "toksik madde" olarak nitelendirilen kimyasal maddelerin istismarı için kullanılır.
Belirli bir eylemin belirli bir süre içinde gerçekleştirilmesidir. Başarı aynı zamanda bir hedefi gerçekleştirmek veya bir hedefe ulaşmak anlamında da kullanılmaktadır. Başarı büyük bir projeyi kapsayacak şekilde çok geniş olarak tanımlanabileceği gibi, bir projenin veya görevin tek bir bileşeni ile de sınırlandırılabilir.
Başarı, tanımlanmış bir dizi beklentiyi karşılama durumu veya koşuludur. Belirli bir işin üstesinden gelmek anlamındadır.
Başkanlık sisteminde devlet başkanı hem yürütme (Türkiye’ deki durum: bakanlar kurulu-başbakan) organının başı hem de devlet başkanı (Türkiye’ deki durum: cumhurbaşkanı) olan başkanın, sabit (kesin süre) bir süre için halk tarafından seçildiği ve yasama organının başkanı düşüremediği, başkanın da yasama organını feshedemediği bir sistem olarak tanımlanmaktadır.
Azerbaycan Cezayir Tunus Pakistan Türkmenistan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Özbekistan Libya Malezya
Arif Nihat Asya
Beyaz yaka mavi yaka farkı temelde yapılan işin niteliğine göre belirlenir. Beyaz yakalı çalışanlar, şirketlerin yönetim ve icraat kısmında görev alırken mavi yakalı çalışanlar ise şirket düzeninin devam etmesinden sorumludur. Mavi yakalılar daha çok bedenen çalışır.
Beyin fırtınası veya fikir fırtınası, yaratıcı düşünceyi destekleyen, takım çalışanlarını motive ederek kısa sürede çok fazla fikrin üretilmesine ve süreçlerin neden başarısız olduğuna dair çıkarımlar yapılabilmesine olanak sağlayan bir sürekli kalite geliştirme aracı.
Zamanında ülkesinden ayrılarak gelişmiş bir ülkeye giden başarılı öğrenci veya bireyin ülkesine geri dönerek sermaye kazanması ve bilgi üretmesi için çalışmasıdır. Beyin kazanımı olarak tanımlanır. Bu eylemi gerçekleştiren kişiler kazanımlarını ülkelerinde faydalı işler için kullanmalıdır. Tersine beyin göçü yapan kişilerle ülkenin beyin kazanımı etkisi ortaya çıkar. Aynı zamanda ülkenin sermayesinde artma gözlenir. Tersine beyin göçü eylemini teşvik etmek için ülkeler politikalar uygulamaktadır. Bu politikaların başında ücret getirisi yer almaktadır. Ücret getirisi sayesinde göç edenleri kendi ülkelerine kazandırmaya çalışılır. Ülkeler bu alanda oldukça fazla çalışmaktadır. Ülkemizde de bu doğrultuda ilk adım 2001 yılında atıldı. 2001 yılında atılan bu adım 2023 yılına kadar uzatılmasına karar verildi. 2001’den itibaren teşvik edici uygulamalar yürürlüğe konulmakta ve bu alanda çalışmalar düzenlenmektedir.
Bilgi Edinme başvurusuyla ilgili yapılacak itirazlar üzerine 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanununda öngörülen sebeplere dayanılarak verilen kararları incelemek ve kurum ve kuruluşlar için bilgi edinme hakkının kullanılmasına ilişkin olarak kararlar vermek üzere; Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur.
Bilgi toplumu; yakın çağa damga vuran bilgi patlaması sonucu temel üretim faktörünün bilgi olduğu, bilginin işlenmesinde ve depolanmasında da bilgisayar ve iletişim teknolojilerini baz alan bir toplum yapısıdır. Sanayi toplumunda maddi ürünler ön planda iken bilgi toplumunda bilişim teknolojileri ön plandadır. Bu nedenle de bilgi üretimi daha önemli bir durum haline gelmiştir. Bilgi toplumundaki bilginin temel özellikleri sürekli olarak üretilebilmesi ve artış yaşanması durumudur. Bilgi Toplumunun Özellikleri Nelerdir? Bilgi toplumunda maddi ürünler yerine bilgi ön planda tutulur. Bilişim teknolojisi nedeni ile bilgi üretimi ve bilgiden yararlanma durumu her geçen gün artış gösterir. Bilişim teknolojisinin sinerjik etkisi ile birlikte bilgi üretimi ile bilgiden yararlanma durumu hızlı bir şekilde artış gösterir.
Sorunun fark edilmesi, Sorunun tanımlanması, Çözüm önerilerin tahmini, Araştırma yönteminin geliştirilmesi, Verilerin toplanması ve analizi, Karar verme ve yorumlama.
Bilirkişi, hakim veya savcının hukuki bilgisi dışında, çözümü uzmanlık, özel veya teknik bilgi gerektiren durumlarda başvurulan, o konunun uzmanı kişilere hukuk dilinde verilen addır. Bilirkişiler konunun uzmanı şahıslar olabileceği gibi, o konu ile ilgili kurumlar da olabilir.
Bilişim suçları, diğer bir deyişle siber suçlar; bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi çağdaş iletişim araçları veya pos makinası gibi alışveriş araçları kullanılarak elektronik ortamda işlenen her türlü suç olarak tanımlanabilir. Siber suçlarla mücadele müdürlüğü tarafından takibi ve işlemleri yapılır
Bilişim suçu, internet ağı ve bilgisayar teknolojileri vasıtasıyla gerçekleştirilen ve yasalar karşısında kişilerin hakkının ihlal edilmesi ya da rahatsızlık verilmesi gibi gerekçelerle resmi olarak suç niteliği taşıyan, yasalar tarafından önceden cezalarının belirlendiği suçlardır.
Bireysel başvuru, herkesin Anayasa’da güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerinden Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve buna ek Türkiye’nin taraf olduğu protokoller kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından ihlal edildiği iddiasıyla başvurabileceği bir hak arama yoludur.
Birinci Dünya Savaşı'nda İngiltere, Fransa, Sırbistan ve Rusya İmparatorluğu'nun oluşturduğu (daha sonra İtalya, Yunanistan, Portekiz, Romanya ve ABD'nin katıldığı) İtilaf Devletleri, Almanya ve Avusturya-Macaristan'ın oluşturduğu (daha sonra Osmanlı İmparatorluğu ve Bulgaristan'ın katıldığı) İttifak Devletleri'yle savaştı. İkinci dünya savaşına katılan mihver ve müttefik devletler tam olarak 6 yıl boyunca savaşmışlardır. 2. dünya savaşında ki mihver devletler şu şekildedir; Mihver Devletler: Nazi Almanyası, Japon İmp, Macaristan KrallığıRomanya Krallığı, Bulgaristan Krallığı ,Yugoslavya Krallığı , Burma, Hırvatistan Müttefik devletler: Polonya, Avustralya, Birleşik Krallık, ABD, Hindistan Türkiye ikinci dünya savaşına kağıt üzerinde katılmıştır.
Birleşmiş Milletler, 24 Ekim 1945'te kurulmuş; dünya barışını, güvenliğini korumak ve uluslararasında ekonomik, toplumsal ve kültürel bir iş birliği oluşturmak için kurulan uluslararası bir örgüttür.
Biyoçeşitlilik, bir ekosistem, biyom veya tüm Dünya'da bulunan yaşam formlarının çeşitliliğidir. İnsanların yaşamlarını sürdürebilmesi için yaşadıkları çevrede, temiz su ve havanın, verimli toprakların, besinlerin ve diğer gereksinimlerinin karşılandığı, kullanacağı çeşitli maddelerin bulunması gerek
Biyografi ya da yaşam öyküsü, bir kişinin yaşamını ayrıntılı bir biçimde açıklayan bir edebiyat türüdür. Kişi kendi hayatını anlatıyorsa buna otobiyografi, şairlerin yaşam hikayesi anlatılıyorsa da buna tezkire denir. Biyografiler eğitim, iş, ilişkiler ve ölüm gibi temel olaylardan daha fazlasını içerir.
"Biyolojik çeşitlilik veya biyoçeşitlilik, bir yaşam ortamındaki canlı türlerin, bunlara ait genetik özelliklerin, habitatların ve bu habitatlarda cereyan eden ekolojik ilişkilerin zenginliğini ifade eden bir kavramdır."
Biyolojik Deliler ; Canlıların vücudundan kopan , düşen veya akan her türlü delile biyolojik delil denir. Biyolojik delillerin incelemesinde temel amaç; DNA ya ulaşmaktır. Biyolojik deliller; Kan, kıl, tükürük, burun akıntısı, ter, meni, doku parçası, tırnak, dışkı, kepek ve deri döküntüsü.
Canlıların vücudundan kopan , düşen veya akan her türlü delile biyolojik delil denir. Biyolojik delillerin incelemesinde temel amaç; DNA ya ulaşmaktır. Biyolojik deliller; Kan, kıl, tükürük, burun akıntısı, ter, meni, doku parçası, tırnak, dışkı, kepek ve deri döküntüsü.
Biyolojik silah, ölümcül veya basitçe etkisiz hale getirilebilen hastalıkların yayılmasıyla orduları veya düşman popülasyonlarını zayıflatmak amacıyla organizmaları kullanan bir silahtır. Rahatsızlık potansiyeli, kitle imha silahları olarak sınıflandırılmış olmalarıdır.
Makinede okunabilen kimlik kartlarında kullanılan yüksek kaliteli belli ölçüleri özellikleri olan yüz biyometrisinin tespit edilebildiği fotoğraflardır.
Biyometrik vesikalık fotoğraflar, standartları ICAO tarafından belirlenen ve makinede okunabilen kimlik kartlarında kullanılan yüksek kaliteli, belli ölçüleri ve özellikleri olan yüz biyometrisinin tespit edilebildiği fotoğraflardır. 2-Ebatı 50 mm X 60 mm, beyaz fonda ve desensiz olmalıdır.
Bir ülkede bulunan etnik bir topluluğun haklarını savunmak üzere kurulmuş, amacına ulaşmak için şiddet yöntemlerine başvuran örgüt.
İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılması.
Bürokrasi, bir toplumda tabandan yukarıya çıktıkça daralan bir yapı içinde örgütlenmiş olan; kişisel olmayan genel kurallar ve işleyiş ilkelerine göre çalışan sistem ve kurallar grubudur. Amacı resmî olarak idari işlevlerle olsa da uygulamada yorumlamalar nedeniyle bazen resmî olmayan etkilere açık olabilmektedir.
İnsanın şahsi becerileri ve yetenekleri doğrultusunda iş yapmasını ve bilgisi olmadığı bir konuda kendini zorlamaması gerektiği olarak tanımlanmaktadır.
Boğaz Avrupa ve Afrika kıtalarını birbirlerinden ayırır. Siyasi olarak egemenliği üç ayrı ülkededir. Bu ülkeler, Fas, İngiltere ve İspanya'dır. Boğazdan yılda yaklaşık 7500 kadar gemi geçişi olur ve boğazın her iki kıyısının kontrolü İngiltere'dedir
Celâlî isyanları, 16. ve 17. yüzyıllarda, Osmanlı yönetimindeki Anadolu'da Yavuz Sultan Selim döneminde başlayan ve IV. Mehmed dönemine kadar devam eden zaman zarfında devlete karşı ekonomik, sosyal, askerî ve siyasi nedenlerle çıkarılan ayaklanmalara verilen addır.
Cemal Kaşıkçı, Suudi gazeteci, köşe yazarı, yazar, eski Genel Müdür ve elArab News Channel'ın önceki Genel Yayın Yönetmeni. Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın isteği üzerine 2 Ekim 2018'de Suudi Arabistan yetkilileri tarafından İstanbul'daki Suudi konsolosluğunda suikaste uğrayarak ölmüştür.
Ceza hukuku, suç ve ceza kavramlarını inceleyen kamu hukuku bölümüdür. Genel ve özel ceza hukuku olarak ikiye ayrılır.
Ceza muhakemesi veya Ceza yargılaması, ceza hukukunda iddia, savunma ve yargılama sürecidir. Amaç ise maddi gerçeğe ulaşılmasıdır. Ceza muhakemesi süreci, kişinin veya kişilerin yaptıkları eylemin/eylemlerin suç olduğuna dair görülen suç şüphesi ile başlar ve bu şüphe sonuçlanıncaya kadar devam eder.
Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına, siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde beşini almış olan siyasi partiler ile en az yüz bin seçmen aday gösterebilir.
Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
Devlet Arşivleri Başkanlığı, Devlet Denetleme Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, İletişim Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Türkiye Varlık Fonu,
Şeyh Sait isyanı 1925 tarihinde yaşanmış ülke çapında dini ve siyasi bir İsyandır. Özellikle temel amaç Türkiye Cumhuriyeti rejimini yıkmaktır. - Bu İsyan Şeyh Sait önderliğinde Doğu Anadolu'da çıkmıştır.
Cumhuriyet, hükûmet ya da devlet başkanının, halk tarafından belli bir süre için ve belirli yetkilerle seçildiği yönetim biçimidir. Egemenlik hakkının belli bir kişi veya aileye ait olduğu monarşi ve oligarşi kavramlarının karşıtıdır.
1923-10-29
Şeyh Sait İsyanı
1930’da yerel 1934’te genel seçimlerde seçme ve seçilme haklarını elde etmişlerdir. 1924 yılında Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile kız ve erkek öğrenciler eşit eğitim haklarına kavuşmuştur. 1926’da Türk Medeni Kanunu ile erkeğin birden fazla kadınla evlenmesi ve tek taraflı boşanması kaldırılmış ve kadınlara da boşanma hakkı, velayet hakkı tanınmıştır.
“Cüda kelimesi İstiklal Marşı'nda geçmesi ile merak edilen bir sözcüktür. TDK üzerinden anlamı ise, 'yurt ile beraber baba ocağı gibi gönülden sevilen yerlerden uzak kalma mecburiyeti' ifadesi eşliğinde karşılık bulunmaktadır
İstanbul ve Çanakkale Boğazları ile Marmara Denizi'nden oluşan Türk Boğazlar Sistemi, Karadeniz'i Akdeniz'e bağlayan tek su yolu olarak stratejik öneme sahiptir. Türk Boğazları, ülkemizin olduğu kadar, Karadeniz'e kıyıdaş ülkelerin de gerek ekonomisi gerek askeri güvenliği açısından hayati önem taşımaktadır.
25 Nisan 1915-9 Ocak 1916 tarihleri arasında ise Gelibolu yarımadasında kara savaşları olarak yapılmıştır. Çanakkale Savaşı Türk tarihine altın harflerle yazılan bir savaştır. Türk milleti Çanakkale Savaşı’nda çok sayıda insanını kaybetmiştir. Ancak büyük bir kahramanlık gösterip ordu değil millet olarak savaşıp hem toprak bütünlüğünü sağlamış hem de büyük bir zafer elde etmiştir. Çanakkale Savaşı’nın zorlu şartlarda kazanılması ile Türk milleti Balkan Savaşlarının yenilgisinin verdiği olumsuzluklardan da kurtulmuştur. Tüm dünyaya ders verir nitelikte bir zafer kazanılmıştır.
Çapraz sorgu, tanık veya sanık beyanının doğruluğunu ve güvenilirliğini denetlemek, beyanlar hakkında şüphe uyandırmak, yargılamada herhangi bir tarafın kendi iddia veya savunmasına dikkat çekmek veya güçlendirmek için; tanık, sanık, müdahil (katılan) ve müştekiyi sorguya çekmesidir.
Çarşı ve mahalle bekçi teşkilatı, en büyük mülkiye amirinin emrinde, genel zabıtaya yardımcı, silahlı bir kuruluştur. Bu kişiler devlet memuru yani kamu personelidir. Bir kimsenin can, mal ve ırzına saldırma ve tehditleri önlemek, saldıranları yakalamak, Suç işlenirken veya işlendikten sonra, henüz izleri meydanda iken sanıkları yakalamak, Kamu düzen ve güvenini bozacak mahiyetteki gösteri, yürüyüş ve karışıklıkların yapılmasına karşı, genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar önleyici tedbirleri almak, Adli kolluk işleriyle ilgili vakalarda, delillerin kaybolmamasını sağlıyan muhafaza tedbirlerini almak.
Çekirdek aile: - Anne, baba ve henüz evlenmemiş çocuklardan oluşan aile Geniş aile: Büyük baba, büyük anne ile bunların evli oğullarından, gelinlerinden ve çocuklarından oluşan aile.
Çelişki, bir durumdaki tutarsızlıklardan ortaya çıkmaktadır. Çelişkide bir durumda tutarsızlık vardır. Bir kişinin söylediği sözler birbirini tutmuyor ve arada farklar oluyor ise bu kişinin sözlerinin çeliştiğini gösterir.
Çelişki “Söylenilen sözlerin, yapılan davranışların birbirini tutmaması, tenakuz, paradoks” şeklinde tanımlanıyor. ... Mantık, sosyoloji ve felsefede de “çelişki” terimi kullanılmaktadır. Bir önerme veya yargının aynı anda hem onaylanması hem de inkâr edilmesi olayı olarak açıklanır.
Çernobil Faciası, 26 Nisan 1986 tarihinde Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktöründe gerçekleşen nükleer kazadır.
Çevre geleceğimiz için çok önemlidir. Eğer çevremizi temiz tutmazsak, gelecek nesil bu durumdan fazlasıyla etkilenecek ardından nesiller ve kaynaklar tükenecektir. Toplum bilinci ve sorumluluk duygusu kişinin ilk önce kendine olan saygısı ile başlamaktadır. Yaşamsal alanların korunması, doğaya ve yeşilliğe sahip çıkılması ve çevre temizliğinin önemi tüm insanlığın sorumluluğudur. Yaşadığımız çevrenin temizliği bütün canlılar açısından çok önemlidir. Özellikle bilinçsizce atılan zararlı atıklar doğanın dengesini bozmakta hatta bütün canlıların hayatlarını tehlikeye atmaktadır.
Çıkmadık candan umut kesilmez atasözü çoğunlukla umutsuz durumlar için kullanılmaktadır. Bir işte bitmeden o iş ile alakalı umudunu kaybetmek doğru değildir. Sonuna kadar inanarak beklemek gerekir.

POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 1

  • POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 1
POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 1

POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 3

  • POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 3
POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 3