Ne Aramıştınız ?

Erken yaşta evlendirilen çocuklar eğitimden uzaklaşmakta, şiddete ve istismara maruz kalma riskleri artmaktadır. Özellikle cinsel istismarın ardından gerçekleşen erken evlilikler çocukları değersizleştirmekte, benlik saygılarının düşmesine neden olmakta, onları edilgen konuma getirmekte, duygularını bastırmalarına yol açmakta, çocukları depresyon gibi psikolojik sorunlarla karşı karşıya bırakmaktadır. Çocukların istismara maruz bırakanlarla evlendirilmesi, cinsel istismarın yasal yollarla sistematik hale getirilmesine yol açmaktadır. Ayrıca erken yaşta yaşanan evlilikler sonucunda gerçekleşen gebeliklerin ardından sağlıklı anne-çocuk bağlanmasının oluşamama riski nedeniyle gelişimsel sorunlar meydana gelebilmektedir.
Evlilikte cinsel istismar kısaca: İstenilmeyen bir davranışa maruz bırakılmaktır. Örneklerle açıklamak gerekirse, özellikle de başkalarının yanında cinsellik içeren söz veya şakalara maruz bırakma, pornografik içerikli görselleri görmeye zorlama, cinsel ilişkiye zorlamak için psikolojik baskı yapma gibi hallerde eşler arasındaki cinsel tacizden bahsedebiliriz.
Orhun kitabeleri
Ömer Fahreddin Türkkan, Türk asker ve diplomat. Özellikle I. Dünya Savaşı sırasında çıkan Şerif Hüseyin İsyanı'nda zor şartlar altında Medine'de yönettiği iki yıl yedi ay süren Medine Müdafaası ile tanınmaktadır. "Medîne Müdâfii", "Türk Kaplanı", "Çöl Kaplanı", "Medine Kahramanı" lakaplarıyla anılır.
Farklılıklarımız, birliğimizi tamamlayan zenginliklerimizdir. Bu nedenle farklılıklara saygı duyulmalıdır. Bu saygı kişiye, farklı inançlara, görüşlere, yaşayış biçimine saygıdır. Demokrasinin temel şartlarından biri, farklılıklara saygı göstermektir.Gökkuşağının farklı renkleri vardır. O renkler bir arada güzeldir. Renklerin birbirine dönüşme mecburiyeti olamaz. Toplumdaki bireyler de farklılıklarıyla toplumun birlik ve beraberliğine katkı yaparlar.Herkesin, hoşgörüyle birbirine saygı duyması toplumda birlikte yaşamanın ortamını hazırlar. Hoşgörü ortamının ve birlik ruhunun tam gerektiği şekilde sağlanması ve devamlılığı için de herkese sorumluluk düşmektedir.Toplumun kutuplaşması toplumun birlik ve beraberliğine zarar verir. Farklılıkları ahenkli hale getirmek ise birlik, beraberlik ve dayanışmaya katkı yapar. Yaşanası bir dünya; toplumların zenginliği olan farklılıklara gösterilen saygıdan geçer. Farklılıklara saygının önündeki en önemli engel ön yargılardır.
Akşemseddin.
Eş anlamlısı özveri. Türk Dil Kurumu'nun Büyük Türkçe Sözlüğü'nde özveri, “bir amaç uğruna veya gerçekleştirilmesi istenen herhangi bir şey için kendi çıkarlarından vazgeçme” anlamında kullanılmaktadır.
Federal hükümet sistemi, hükümetin yetkilerini ulusal (federal) hükümet ile eyalet ve yerel yönetimler arasında bölen bir sistemdir. Birleşik Devletler Anayasası, federalizm olarak da bilinen federal sistemi kurdu. Federalizm altında, her yönetim kademesinin bazı alanlarda egemenliği vardır ve diğer alanlarda yetkileri paylaşır.
Feminizm, kadınların haklarını tanıyarak bu hakların korunması amacıyla eşitsizliklerin ortadan kaldırılmasına yönelik muhtelif ideolojiler, toplumsal hareketler ve kitle örgütlerinden oluşan hareket.
Fermantasyon ya da mayalanma, bir maddenin bakteriler, mantarlar ve diğer mikroorganizmalar aracılığıyla, genellikle ısı vererek ve köpürerek kimyasal olarak çürümesi olayıdır.
Adliye önünde motosikletli trafik polisi olarak görev yaparken canı pahasına teröristlerin hain planını gerçekleştirmesini engelleyen ve tüm Türkiye'nin kahramanı olan Fethi Sekin, 1973'te Elazığ'ın Baskil ilçesine bağlı Doğancık köyünde doğmuştur.
Fehtullah gulen, ABD pensilvanya , ABD onu koruyan ve yataklık yapan ülkedir?
Fetö ve benzeri terör örgütlerinin kendi müritlerine yapmış olduğu örgüt içi propagandadır. Sabrederseniz sıkıntılara göğüs gererseniz sonunda cennete ulaşacaksınız, cennete gitmek zordur diyerek örgüt içinde bulunan üyelerin beyinleri yıkanmaya çalışılmaktadır.
Hem ekonomide hem de eğitim alanında kullanılan fırsat eşitliği kavramı, din, dil, cinsiyet ve ırk ayrımı yapılmadan herkese eşit hakların tanınması anlamına gelir. Liberalizm ile aynı anda hayatımıza giren bu kavram, aynı zamanda herkese yeteneklerini gösterme şansı verir.
Fikri içtima, failin bir fiille birden fazla farklı suç işlemesi hâlinde bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılması anlamına gelen ceza hukuku kaidesi.
Fiziksel dayanıklılık, düzenli egzersiz, kuvvet ve dayanıklılık antrenmanları, interval antrenmanlar ile gelişir. Fiziksel dayanıklılığı artırmada sağlıklı beslenme düzenli uyku da çok önemlidir.
Formal eğitim, planlı ve programlı bir sistemi öngörürken informal ise belirli bir amaçtan yoksun ve plansızdır. Eğitim kavramının gereklilikleri, formalda mekan isterken informal eğitimde mekan sorunu ortadan kalkar. Bu durum da, sınırsızlığı ve özgürlüğü beraberinde getirir.
Cem Bölükbaşı.
Fransız Devrimi veya Fransız İhtilâli, Fransa'daki mutlak monarşinin devrilip, yerine cumhuriyetin kurulması ve Katolik Kilisesi'nin ciddi reformlara gitmeye zorlanmasıdır. Milliyetçilik akımını ve Yakınçağ'ı başlatmasıyla Avrupa ve Dünya tarihinde büyük bir dönüm noktası olmuştur.
Fransız İhtilali'nin Osmanlı Devleti'ne etkileri şu şekildedir: - Meşrutiyet ilan edilerek parlamenter yönetime geçilmiştir. - Tanzimat ve Islahat Fermanları ilan edilmek zorunda kalmıştır. - Demokrasi hareketleri ve batılı tarza yapılan yenilikler hızlanmıştır.
Gaiplik, bir kişiden çok uzun süredir haber alınamaması veya hayatî tehlike dahilinde kaybolması durumunda o kişinin hukukî olarak ölü kabul edilmesi ve kişilik haklarının sonlandırılmasıdır.
1589 ve 1592 yılları arasında İtalyan bilimci Galileo’nun Pisa Kulesi’nde bir dizi deney yaptığı söylenir. Yapıldığı iddia edilen deneyde Galileo eğik Pisa Kulesi’nden, ağırlıkları farklı 2 top bırakır. Amacı topların düşüş süresinin, kütlelerinden bağımsız olduğunu göstermektir.
Gayrisafi millî hasıla (GSMH), bir ülke vatandaşlarının verilen bir yıl için ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin, belli bir para birimi karşılığındaki değerinin toplamıdır. Gayri safi yurt içi hasıla, belirli bir zaman aralığında üretilen tüm nihai ürünlerin, piyasa değerindeki ekonomik ölçüsüdür.
Osman Nuri Paşa (1832, Tokat - 5 Nisan 1900, İstanbul), Osmanlı Ordusu'nda askerlik görevi boyunca birçok savaşta başarılı sonuçlar almış, Plevne Muharebeleri'ndeki üstün savunmasının ardından Sultan II. Abdülhamid tarafından "Gazi" unvanına layık görülmüş, o günden bugüne Gazi Osman Paşa olarak da anılan Türk askerdir .
Gazve, Peygamber efendimiz Hz. Muhammed’in (sav) İslam Ordusu'nun başında bizzat katıldığı askerî harekâtlardır. 27 tane gazve gerçekleştirilmiştir.
Beğenmediğimiz ve işten ayrılmasını dilediğimiz bir kişi yerine çoğu zaman öyle birisi gelir ki, nerede eskisi? O çok iyiydi dedirtir.
Nüfus artış hızı azdır. Doğum ve ölüm oranları azdır. Yaşlı nüfus oranı fazladır. Bağımlı nüfus azdır. Ortalama ömür uzundur. Eğitim ve sağlık hizmetleri gelişmiştir. Nitelikli iş gücü fazladır. Çalışan nüfusun büyük bir kısmı sanayi ve hizmet sektörlerinde çalışmaktadır. Tarımda çalışanların oranı azdır. Modern tarım yöntemleri kullanılır. Kişi başı düşen milli gelir fazladır. Gelir dağılımı dengelidir. Altyapı hizmetleri gelişmiştir. İnsan yaşamı doğal koşullardan en az etkilenir. Enerji tüketimi fazladır. Halkın refah seviyesi yüksektir. Çekirdek aile yapısına sahiptir. Teknolojik imkanlar fazladır. Şehirleşme oranı yüksektir. İç ve dış göçler azdır. İnsani gelime endeksi yüksektir.
Geri dönüşüm birçok alanda ortaya çıkan kağıt, karton, metal, cam, plastik, pil, ahşap gibi farklı maddelerin çeşitli işlemlere tabi tutulması ile yeni bir forma kavuşmasıdır. Geri dönüşümün doğanın korunmasının yanında, maddi olarak da oldukça önemli bir etkisi vardır. Geri dönüşüm geniş çapta düşünüldüğünde ülke ekonomisine oldukça büyük katkı sağlayan bir durumdur. Enerji kullanımında da büyük bir düşüşe sebep olan geri dönüşüm sayesinde ülke ekonomisine de katkı sağlanmış olur.
Geri dönüşüm, kullanılmış ve bir daha kullanılmayacak olan maddelerin tekrar işlenmesi ve tüketici ile yeniden buluşmasına verilen isimdir. Geri dönüşüm maddelerini; plastik şişeler, araba lastikleri, kırık cam parçaları, meral parçalar ve özetle tüm kullanım ömrünü doldurmuş maddeler olarak verebiliriz. Geri Dönüşümün Önemi ve Faydaları Kâğıt, karton, cam, plastik, metal… Bu maddeler, geri dönüşüm işlemi sayesinde sadece doğayı korumakla kalmaz, cebimizi de korur. Ülke ekonomisine de büyük katkı sağlar geri dönüşüm. Bu sayede ithal edilen hurda malzemeye ödenen döviz miktarı azalır ve enerji kullanımı ciddi oranda düşer. Kullanılmış ve işlevini yitirmiş bir kâğıdın, geri dönüşümü hava kirliliği, su kirliliği ve su kullanımı gibi giderleri önemli ölçüde azaltır. Bu arada yapılan araştırmalara göre 1 ton atık kâğıdın kâğıt hamuruna katılması, 7-8 ağacın kesilmesini önler. Geri dönüşümün önemine dair karşımıza çıkan maddelerden birkaçı şunlardır; Doğal kaynakların azalmasını ciddi oranda önler Enerji tasarrufu sağlar Çöp miktarı azalır, böylece daha temiz bir doğa olur Ekonomiye katkı sağlar, yukarıda sözünü ettiğimiz hurda malzemelerde olduğu gibi. Toprağın verimi arttırır. Böylece hem organik hem de besin değeri yüksek ürünler soframızla buluşur. Her şeyin doğalının, doğadan geldiğini düşünürsek doğa için atacağımız her adım bize sağlık ve iyi yaşam olarak geri dönecektir.
Ghetto kelimesi dilimizde Getto olarak kullanılmaktadır. Ghetto kelimesi Avrupa ülkelerinde Yahudilerin gönüllü olarak veya zorla yetiştirildikleri ve her şekilde gereksinimlerini başka bir yere gitmeden karşılayabildikleri mahalle anlamına gelmektedir.
Küresel köy, Kanadalı yazar Marshall McLuhan'la birlikte anılan bir kavram. McLuhan, özellikle elektronik iletişimin yaygınlaşmasıyla birlikte, dünyanın küçük bir topluluk gibi olacağına inanmıştı. Örneğin, dünyanın pek çok farklı yerindeki insanlar, televizyon programları yoluyla aynı haber ve olayları izlemektedir.
Göbeklitepe Mısır piramitlerinden 7 bin 500 yıl daha önce yapıldı. Yerleşik hayata geçişlerin ilk izleri için büyük bulgular barındırıyor. Çünkü yerleşik hayatı simgeleyen ve tarıma işaret eden buğdayın ilk izleri Göbeklitepe'de bulundu
İnsanlar tarih boyunca yaşadıkları yerlerden başka yerlere gitmek zorunda kalmışlardır. Yaşanılan coğrafyada şartların kötü olması, kuraklık, susuzluk veya savaşlar gibi nedenlerle başka yerlere göç yaşanmıştır. Bu göçler sonrasında bir yerin nüfusu azalırken başka bir yerin nüfusu ise artmıştır.
Ferahlatıcı bir duruma kavuşulacağı belli olsa bile, sonucun çok gecikmesi, onu yararsız kılar ve bekleyeni yoksunluk içinde kıvrandırır.
Göllerin suları tatlı, tuzlu, acı ve sodalı olabilir. Göl sularının kimyasal özellikleri, gölü besleyen akarsuların kimyasal özelliğine, iklim özelliklerine ve göl çanağını oluşturan kayaçların özelliklerine göre farklılık gösterir.
Görevi kötüye kullanma suçu kasten işlenen suçlardan olup, bu suçtan söz edilebilmesi için; kamu görevlisinin görevini bilerek ve isteyerek ihmal etmesi veya geciktirmesi gerekmektedir. Görevin gereğini yapmakta gecikme, kamu görevlisinin görevi zamanında yapmamasıdır
Görgü bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kurallarının genel adıdır. Toplumda bireyler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinden doğan töre, adet, gelenek ve görenekler, din kuralları gibi görgü kuralları da yazılı olmayan normlardandır.
Görgü bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kurallarının genel adıdır. Toplumda bireyler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinden doğan töre, adet, gelenek ve görenekler, din kuralları gibi görgü kuralları da yazılı olmayan normlardandır.
Görgü bir toplum içinde var olan ve uyulması gereken saygı ve incelik kurallarının genel adıdır. Toplumda bireyler arasındaki ilişkilerin düzenlenmesinden doğan töre, adet, gelenek ve görenekler, din kuralları gibi görgü kuralları da yazılı olmayan normlardandır. Örneğin ağzımızda yemek varken konuşmamak gerekiyor. Sofrada bulunan insanları rahatsız edecek davranışlar arasında yer alıyor.
Görsel hafıza, görsel olanı sözel olanla birleştirerek akılda tutmaya dayanan bir hafıza türüdür. Somut nesnelere nazaran soyut kavramları akılda tutmak daha fazla zihinsel etkinlik gerektirir. Bu nedenle bilgilerin çeşitli şekillerde somutlaştırılması ve bu şekilde hafızada tutulması zihinsel olarak daha verimlidir.
Gözaltı, suç şüphesi üzerine yakalanan kişinin, suçu işlediğine ilişkin emarelerin varlığı halinde, Cumhuriyet Savcısının kararıyla, soruşturmanın tamamlanması amacıyla, soruşturmanın yürütülmesi açısından zorunlu olması halinde kolluk tarafından belirli bir süre alıkonulması işlemidir.
Özel güvenlik görevlisi, kişileri, kurumları veya değerli varlıkları koruma işi yapan kişidir. Özel güvenlik görevlileri iletişim, yangın, afetler, patlayıcılar, kişi koruma, güvenlik sistemleri, olay yeri incelemesi, hukuk, ilkyardım, narkotik, silahlar, kalabalıklar konularında eğitim alır.
Hacı Bektâş Velî; mutasavvıf, âlim ve İslam filozofu. Alevi-Bektâşilik'in fikir ve isim öncülerindendir. Kendisinin yolunu takip edenlere Bektâşi adı verilir. Hacı Bektaş-ı Veli Horasan'ın Nişabûr şehrinde 1281 senesinde doğdu. İlk eğitimini Şeyh Lokman-ı Perende'den aldı. Lokman-ı Perende, Ahmed-i Yesevi'nin halifelerinden olup, zahir ve batın ilimlerinde derin bilgilere sahiptir.
Hak, kişilerin hukuk düzenince korunan menfaatleridir. Kişilerin lehlerine olan bir durumun kanunlar tarafından korunması, bu korumaya uymayan kişilere karşı ise kanuni girişimlerde bulunulması gibi yetkiler verir.
Hak :Kişilerin hukuk düzenince korunan menfaatleridir. Kanun ve hukukla alakalı bir durumdur daha çok. Hürriyet: Vereceğin kararlarda ya da davranışlarda, dışarıdan herhangi bir baskı, zorlama, kısıtlama gibi etmenlerin olmamasıdır. Örneğin: Hafta sonu tatile gitmek, konferansa gitmek, oy kullanmak
Hilafet veya halifelik,Hz. Muhammed'in ölümünün ardından oluşturulan siyasi bir makamdı. Bu siyasi makamın başındaki kişilere halife, "sonra gelen, yerine geçen, ardından gelen") denirdi. Son halife Osmanlı Padişahı Abdülmecid Efendi’dir
Halkı milletten ayıran en önemli özellik; halk, bir toplumda hâlen yaşamakta olan çeşitli toplum kesimlerini kapsamaktadır. Millet ise geçmişten geleceğe doğru belirli bir soyu ifade etmektedir. Daha milliyetçi bir ifadedir ve aynı toplumda yaşayan gruplar arasındaki farklılığı öne çıkarmaktadır.
Halkçılık ilkesi, Türk toplumunda birey, aile, zümre ve sınıf egemenliğinin olamayacağı, bütün millet bireylerinin yasa önünde eşitliği esasına dayanır. Bu sebeple Atatürkçü düşüncenin halkçılık anlayışı, vatanı ülkesi ve milletiyle bölünmez bütün kabul eden görüşten kaynaklanmaktadır.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve süreli hapis cezasıdır.
Dünyanın en büyük mozaik sergileme alanına sahip olan Hatay Arkeoloji Müzesi
Kural tanımayan devlet veya kanunsuz devlet, küresel barışı tehdit eden, ne yapacakları önceden tahmin edilemeyen, kitle imha silahlarının yaygınlaşmasına yardım eden, kendi halkları dışında başka halkları tanımayan kendini üstün gören devlet. Örnek olarak İsrail.
Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi Madde 1- Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğar ve aynı var olmak hakkına sahiptir. Madde 2-1.Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. 2.Bir tür hayvan olan insan, öbür hayvanları yok edemez, bu hakkı çiğneyerek onları sömüremez, bilgilerini hayvanların hizmetine sunmakla görevlidir. 3.Bütün hayvanların insanlarca gözetilme, bakılma ve korunma hakları vardır. Madde 3-1.Hiçbir hayvana kötü davranılmaz, acımasız ve zalimce işlem yapılamaz. 2.Bir hayvan öldürülmesi zorunlu olursa; bu bir anda, acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır. Madde 4-1.Yabani türden olan bütün hayvanlar,kendi özel ve doğal çevrelerinde, karada, havada veya suda yaşama ve üreme hakkına sahiptir. 2.Eğitim amacı ile olsa bile,özgürlükten yoksun kılmanın her çeşidi bu hakka aykırıdır. Madde 5-1.Geleneksel olarak insanların çevresinde yaşayan bütün hayvanlar uyumlu biçimde türüne özgü yaşam koşulları ve özgürlük içinde yaşama ve üreme hakkına sahiptir. 2.İnsanların kendi çıkarları için bu uyumda ya da bu koşullarda yapacakları her türlü değişiklik bu haklara aykırıdır. Madde 6-1.İnsanların yanlarına aldıkları bütün hayvanlar, doğal ömür uzunluklarına uygun sürece yaşama hakkına sahiptir. 2.Bir Hayvanı Terk Etmek Acımasızca ve insanlık dışı Bir Davranıştır. Madde 7- Bütün çalışan hayvanlar iş süresinin yoğunluğunun sınırlandırılması, onarıcı ve güçlerini artırıcı beslenme ve dinlenme hakkına sahiptir. Madde 8- Hayvanlarda fiziksel ya da psikolojik bir acı çektiren deneyler yapmak, hayvan haklarına aykırıdır. Tıbbi bilimsel, ticari ve başka biçimlerdeki her türlü deneyler için de böyledir. Madde 9-Hayvan beslemek için yetiştirilmişse; bakılmalı, barındırılmalı, taşınmalı, ölümü de korkutmadan ve acı çektirmeden yapılmalıdır. Madde10-1.Hayvanlardan insanın eğlencesi olsun diye yararlanılmaz. 2.Hayvanların seyrettirilmesi ve hayvanlardan yararlanılan gösteriler hayvan onuruna aykırıdır. Madde11-1.Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış, bir "biocide" yani yaşama karşı suçtur. Madde 12-1 Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir "genocide" yani türe karşı suçtur. 2.Doğal çevrenin kirletilmesi ve yıkılıp yok edilmesinin sonu "genocide",soykırıma varır. Madde 13-1.Hayvanın ölüsüne de saygı göstermek gerekir. 2. Hayvan haklarına saldırıyı göstermek amacı gütseler bile hayvanların öldürüldüğü şiddet sahneleri sinema ve televizyonlarda yasaklanmalıdır. Madde 14-1.Hayvanları savunma ve koruma kuruluşları, hükumet düzeyinde temsil olunmalıdır. 2.Hayvan hakları da insan hakları gibi yasa ile korunmalıdır.
Nureddin Nebati
Heimlich manevrası, soluk borusuna kaçan yemeği ya da başka bir yabancı cismi çıkarmak için uygulanan tıbbi bir müdahaledir. Bu durumda öncelikle eller yumruk şeklinde sıkılarak ve müdahalede bulunulacak olan kişinin arkasına geçilmesi gerekir.
Hendek operasyonları, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce PKK mensuplarına karşı ortak olarak gerçekleştirilen Sur, Cizre ve Nusaybin merkezli askerî operasyonlardır.
Her meridyen arasındaki mesafe 111 km'dir. Aynı zamanda her meridyen arasında bulunan saat farkı ise, 4 dakikadır.,
Hijyen veya hıfzıssıhha, sağlıklı bir yaşam için yapılan faaliyetlerin ve alınan önlemlerin tümü
11 Haziran 1868’de bir grup idealist doktor “Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyetini kurdu. Cemiyet 1877 yılında “Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti” adını aldı. Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkılması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasının ardından kuruluşun adı da 1923 yılında “Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti” olarak değişti. 1935 yılında kurumun ismi “Türkiye Kızılay Cemiyeti” oldu. Kuruluşa “Kızılay” adını büyük önder Atatürk verdi. Kızılay, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı’dan miras olarak aldığı pek az kurumdan birisidir.
Hittin Savaşı 4 temmuz 1187'de Selahaddin Eyyubi’nin komutasındaki Eyyubi ordusunun haçlıların elindeki Kudüs Krallığı’nı büyük bir yenilgiye uğrattığı savaştır. bu zafer haçlı seferlerinin seyrini değiştirmiş, Kudüs’ün 88 senelik bir süreden sonra tekrar Müslümanların eline geçmesine neden olmuştur. 705. Gelişmiş ülke nedir? Birleşmiş Milletlerin yaptığı sınıflamaya göre gelişmişlik seviyesi için temel ölçüt kişi başına düşen millî gelirdir. Buna göre kişi başına düşen millî gelirin 1.000 ile 10.000 dolar arasında olduğu ülkeler gelişmekte olan ülkeler; 10.000 doların üzerinde olduğu ülkeler ise gelişmiş ülkeler olarak belirlenmiştir.
Hiyerarşi, oluşum açısından kelimesine dayanan, bir toplumdaki ya da kuruluştaki bireylerin belirli faktörlere bağlı olarak statü, görev, alt ve üst arası ilişkiler sınıflandıran ve bu sınıflara bağlı standartlar sunan yapı.
Hizbullah ‘ın Türkçe karşılığı Allah’ın taraftarlarıdır. Sünni İslamcı ve çoğu faaliyetini Türkiye'de gerçekleştiren militarist bir örgüttür Örgütün şiddet eğilimli bir yapısı vardır ancak örgüt, 2000'ler ve sonrasında şiddet içerikli olmayan faaliyetlere odaklanmıştır.
Prof. Dr. Halil İNALCIK
Holigan kelime fanatizmi destekleyen kişiler için kullanılır. Yani holigan Türk dil kurumuna göre fanatik ve bir konuda aşırı tutkun demektir. Bu tutkunun çevreye zarar vermesi de söz konusudur.
Kendisininkilerle çelişse bile, başkalarının düşünce ve kanılarını özgürce dile getirmelerinden rahatsız olmama, onların geçerliliklerine karşı tepki göstermeme tutumu.
Bir hukukî sorun hakkında, kanunda, örf ve âdet hukukunda ve diğer herhangi bir hukuk kaynağında kural yok ise bu durum "hukukta boşluk" anlamına gelir.
Bir irade açıklamasının hukuki işlem sayılabilmesi için olmazsa olmaz koşullardan herhangi bir yoksa o bir hukuki işlem değildir. Ortada hukuki bir işlem yoktur. İşte bir irade açıklamasının olmaz koşullardan birine sahip olmamasına yokluk adı verilir. Örneğin masanız olmadığı için elinizin altında bulunan bir sunta levhayı masa niyetine kullandığınızı düşünün. Siz ne niyetle kullanırsanız kullanın sunta levha masaya dönüşmez. Zira ayaksız masa olmaz. Hukukta bu duruma yok hükmünde ya da kısaca yokluk adı veriliyor.
Hukuk, “hak” kelimesinin çoğulu olarak “haklar” anlamına gelmektedir. Hukuk, devletin yetkili organları tarafından toplumsal ilişkileri düzenlemek amacıyla konulan, maddi yaptırıma bağlanmış olan ve uyulması zorunlu kuralların oluşturduğu sistem olarak tanımlanabilir. Toplum halinde yaşayan insanların yerine getirmek zorunda oldukları ödevleri ve kullanacakları yetkileri gösteren kurallara “sosyal düzen kuralları” denilmektedir. bulunmaktadır. Bunlar; “din kuralları”, “ahlak kuralları”, “görgü kuralları” ve “hukuk kuralları”dır.
Aynı mahkemenin vermiş olduğu herhangi bir kararın yeniden incelenmesi ve söz konusu mahkeme kararındaki hataların giderilmesini sağlayan kanuni bir yoldur.
Hukukun üstünlüğü, hukuk kurallarının ve toplumsal çıkarların kişisel çıkarların ve diğer her şeyin üstünde tutulması anlamı taşır. Hukukun üstünlüğü, yöneticilerin ülkeyi keyfi bir şekilde değil hukuk kurallarına göre yönetmesi için gereklidir. Hukukun üstünlüğünde her birey hukuk önünde eşit sayılır.
Mahkemece suçlu bulunarak hapis cezası verilmiş olan, mahkûm.
Dünya savaşından en karlı çıkan devlet İngiltere Dünya savaşından en karlı çıkan devletler Rusya ve ABD’dir.
İkinci Dünya Savaşı, İnsanlık tarihinde büyük felaketlere yol açmış büyük bir savaştır. 1939 - 1945 tarihleri arasında gerçekleşen ve 65 milyonun üzerinde insanın ölümü ile sonuçlanan savaş, tarihe kara bir leke olarak geçmiştir. İkinci Dünya Savaşı’nda İtalya, Almanya ve Japonya aralarında anlaşmış ve "Üçlü Mihver" grubunu oluşturmuşlardır. Almanya'da iktidara gelmiş olan Nazi yönetimi, Alman ırkının üstünlüğünü savunmuştur. Bunun neticesi olarak da Versay Barış Antlaşması’nı tanımadığını ilan ederek işgaller gerçekleştirmeye başlamıştır. Çekoslovakya ve Avusturya devletleri Alman işgaline uğramıştır. Mihver Grubuna karşı, Fransa ve İngiltere "Müttefik Devletler" grubunu oluşturmuştur. Oluşturulan Müttefik Devletler gurubuna daha sonra Rusya ve ABD'de katılmıştır. Almanya, Rusya ile tarafsızlık anlaşmasına imza atmış ve 1939 yılında Polonya'ya karşı savaş açmıştır. Fransa ve İngiltere, Polonya'ya teminat vermişlerdir. Bunun sonucunda Polonya da Almanya'ya savaş açmıştır. Tüm bu gelişmelerin neticesinde ise insanlık tarihinin en büyük felaketlerinden olan İkinci Dünya Savaşı başlamıştır. İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte Almanya işgal etmiş olduğu Polonya topraklarını Ruslarla paylaşmıştır. İlerleyen süreçte ise Almanlar; Norveç, Danimarka, Fransa ve Hollanda topraklarını işgal etmiştir. Bu süreçte İtalya ise Arnavutluk topraklarını işgal etmiştir. Sonrasında Yunanistan'a saldırmış ancak bu girişiminde başarı elde edememiştir. Bu gelişmeler üzerine Almanya Balkanlara yönelerek Macaristan, Yunanistan ve Romanya topraklarını ele geçirmiştir. Almanların Balkanlar için tehdit oluşturması üzerine Rusya müttefik devletler grubuna dâhil olmuştur. Japonların, Amerika'nın Pearl Harbor üssüne saldırmasından dolayı Amerika da Müttefik Devletler Grubu’nda yer alarak savaşa katılmıştır. Savaşı müttefik devletler kazanmıştır.
II. Dünya Savaşı süresince müttefikler arasında yürütülen diplomatik konferanslardan dört tanesi savaştan çok savaş sonrası dünya düzeni ile (BM’nin kurulması, savaş sonrası tahsis edilecek barışın korunması gibi) ilgilidir. Bu konferanslar şunlardır: Moskova Konferansı: 1943 Ekim’inde Moskova’da toplanmış ve Tahran Zirvesi’nin hazırlığını yapmıştır. Tahran Konferansı: 28 Kasım – 14 Aralık 1943 Dumbarton Oaks Konferansı: 1944 yılı Ağustos ayında Washington DC yakınlarındaki Dumbarton Oaks’ta yapıldı. Yalta Konferansı: 4-11 Şubat 1945’te Yalta’da yapıldı.
Versay Barış Antlaşması, I. Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile Almanya arasında imzalanan barış antlaşmasıdır. 18 Ocak 1919'da başlayan Paris Barış Konferansı'nda müzakere edilmiş, 7 Mayıs 1919'da son metin Almanlara deklare edilmiş, 23 Haziran'da Alman Parlamentosu'nca kabul edilmiş ve 28 Haziran'da Paris'in Versay banliyösünde imzalanmıştır. İçerdiği ağır koşullardan ötürü Versay Antlaşması Almanya'da büyük tepkiye yol açmış ve "ihanet" olarak kabul edilmiştir. Birçok tarihçi Almanya'da 1920'lerde yaşanan ekonomik ve siyasi istikrarsızlığa, Nazi Partisi'nin iktidara gelişine ve II. Dünya Savaşı'na nihai olarak Versay Antlaşması'nın neden olduğu düşüncesindedir.
İber Yarımadası ya da İberya, Avrupa kıtasının Akdeniz'e uzanan üç yarımadasından biridir. İber Yarımadasında İspanya ve Portekiz devletleri yer almaktadır. Yarımadanın en güneyinde yer alan Cebelitarık, Birleşik Krallık'ın idaresindedir.
14. yüzyıl düşünürü, devlet adamı ve tarihçidir. Eski ve soylu bir ailenin çocuğu olan İbni Haldun 27 Mayıs 1332 tarihinde Tunus'ta doğdu. Gençlik yıllarında dönemin ünlü hocalarından fıkıh, hadis, tefsir, akaid, mantık, felsefe, matematik, tabiat bilimleri, dil bilimleri, şiir ile edebiyat dersleri almıştır. İbn-i Haldun'un en çok tanınan eseri Mukaddime büyük tarih kitabının 1. cildidir. Aslında Mukaddime İslami tarihi eserlerde bir gelenek olan "Tarihe övgü" öndeyişi olarak yazılmıştır[ve kısa bir bölümdür. Bu kısa bölüm 7 kitaptan oluşan Kitâbu'l-İber'in tamamına bir "Giriş" olarak yazılmıştır.
Ülke genelinde emniyet ve asayişin sağlanmasıdır.
İç güvenlik; bir ülkenin siyasi sınırları içerisinde, halkının huzurunu ve devletinin bekasını sağlamak maksadıyla alınan tedbirlerdir. Türkiye'de iç güvenlik yönetiminden sorumlu ana örgütlenme, İçişleri Bakanlığı çatısı altında yapılandırılmıştır. Daha kısa ve teknik tanımıyla iç güvenlik; ülke genelinde emniyet ve asayişin sağlanmasıdır. İç güvenlik birimleri, Emniyet Genel Müdürlüğü(EGM), Jandarma Genel komutanlığı (JGK) ve Sahil Güvenlik Komutanlığı(SGK)'dır
İçişleri Bakanlığı'nın görev ve yetkileri, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne dair 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenmiştir. Kararnameye göre, Bakanlığın görev ve yetkilerinin ana şeması, "Bakanlığa bağlı iç güvenlik kuruluşlarını idare etmek suretiyle ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü, yurdun iç güvenliği ve asayişi, kamu düzenini ve genel ahlakı, Anayasa'da yazılı hak ve hürriyetleri korumak" tan oluşmaktadır. Ayrıca, kıyı ve karasuların muhafaza ve emniyetini sağlamak, karayollarında trafik düzenini sağlamak ve denetlemek, suç işlenmesini önlemek, suçluları takip etmek ve yakalamak, her türlü kaçakçılığı men ve takip etmek, yurdun iç politikasına, il ve ilçelerin genel ve özel durumlarıyla ilgili değerlendirmeler yapmak ve Cumhurbaşkanına tekliflerde bulunmak, ülkenin idari bölümlere ayrılması, il ve ilçelerin genel idarelerini düzenlemek, nüfus ve vatandaşlık hizmetlerini yürütmek, pasaport hizmetlerini yürütmek, kanunlarla veya Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle verilen diğer görevleri yapmak da İçişleri Bakanlığı'nın görevleri arasındadır.
İçe dönük insanlar, sessiz, çevreye karşı kapalıdırlar. İnsanlardan kaçar, kendi başlarına kalmak isterler. Okumak, yazmak, resim, müzik gibi uğraşılardan hoşlanırlar. İnsanlarla kolay ilişki kuramazlar.

POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 3

  • POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 3
POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 3

POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 5

  • POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 5
POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 5