Ne Aramıştınız ?

Ülkemizde banknot basma ve ihraç yetkisine sahip olan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM), bu yetkiyi tek elden ve süresiz olarak Merkez Bankasına devretmiştir. Türkiye'de banknotların tasarım ve basım işlemi, Merkez Bankası bünyesindeki Banknot Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir. Paranın üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yazmaktadır.
Paradigma kavramı, günlük kullanımda, dünyaya ve olaylara bakış açımızı, çevremizi algılayış biçimimizi ifade etmek için kullanılır. TDK tarafından Türkçeye “değerler dizisi” olarak çevrilmiştir. Paradigma, olaylara ve hayata bakışımızın genel çerçevesidir. Daha da basitleştirecek olursak, dünyaya ve olaylara bakarken takındığımız bir gözlüktür. Daha basit açıklanacak olursa paradigma, bir alandaki mevcut ve geçerli modeldir. Örneğin, bir zamanlar güneşin dünya etrafında döndüğüne yönelik genel bir kabul ve inanış vardır. “Dünya Merkezli Evren Modeli” olarak bilinen bu inanış, dünya tarihinin büyük bir bölümünde bu konuya ilişkin hakim paradigma olmuştur.
Paradoks, görünüşte doğru olan bir ifade veya ifadeler topluluğunun bir çelişki oluşturması veya sezgiye karşı bir sonuç oluşturmasıdır. Çoğunlukla, çelişkili görünen sonuç veya sonuçların aslında çelişkili tarafları vardır.
Pasaport, yabancı ülkelere gidecek olanlara yetkili kuruluşça verilen, yabancı ülke yetkililerinin kimlik incelemesinde geçerli olan belgedir
Pasifizm, uyuşmazlıkların çözümü ya da çıkar sağlama aracı olarak savaşa ve şiddete karşı olmak demektir
Pasifizm, uyuşmazlıkların çözümü ya da çıkar sağlama aracı olarak savaşa ve şiddete karşı olmak demektir.
Hava savunma sistemidir. Patriot, uçakların yanı sıra taktik balistik füzelere karşı kullanılır. Çok fonksiyonlu AN/MPQ 53 radara sahiptir. Mobil ve sâbit rampadan kullanılabilir. Özellik itibariyle hava savunmasının sevk ve idâresini yapan Patriot atış ünitesi, kullanılan diğer ana parçalardan ayrı görev yapmaktadır.
Na't, “Hz. Muhammed'i övmek, onun sahip olduğu maddî ve manevî güzellikleri anlatmak için” yazılmış şiirlere denir ve başka kişiler için yazılmış na'tlardan ayırmak için bunlara na't-ı şerîf, na't-ı peygamberî, na't-ı rasûl veya na't-ı nebevî denir.
Kürdistan İşçi Partisi Türkiye'nin doğu ve güneydoğusu, Irak'ın kuzeyi, Suriye'nin kuzeydoğusu ve İran'ın kuzeybatısını kapsayan bölgede devlet kurmayı amaçlayan ve bu amaçla söz konusu toprakların dahilinde kalan kısmına sahip olabilmek için[ askeri hedeflere, köy korucularına ve sivillere karşı saldırılar düzenleyen yasa dışı ayrılıkçı silahlı örgüt
Kürdistan İşçi Partisi (PKK), Abdullah Öcalan tarafından 1974 yılında kurulmuştur. Bağımsız bir Kürt devleti kurma amacını güder. Aralarında Avrupa Birliği, ABD, NATO, Türkiye, Suriye, Irak, İran gibi ülkelerin de bulunduğu birçok devlet tarafından terör örgütü olarak kabul edilmektedir.Kürt milliyetçiliği, Apoculuk ve demokratik konfederalizm’dir. Abdullah Öcalan, PKK’yı “Kürt proleter devrimci hareketi” ve “ulusal kurtuluş mücadelesi” olarak tanımlamıştır.
Plan; bir işi, bir faaliyeti yaparken izlenen yoldur. Planlama ise, amaçların belirlenmesi ve bu amaçlara ulaşmaya yardımcı olacak araçların seçimidir. Planlama yaparken önce amaca ulaşmak için yapılması gereken işler belirlenir. Daha sonra ise her bir iş için gereken zaman ve bu işlerin kimler tarafından yapılacağı belirlenir. Planlama kişisel gelişim açısından da oldukça önemli bir yere sahiptir.
Osman Nuri Paşa (1832, Tokat - 5 Nisan 1900, İstanbul), Osmanlı Ordusu'nda askerlik görevi boyunca birçok savaşta başarılı sonuçlar almış, Plevne Muharebeleri'ndeki üstün savunmasının ardından Sultan II. Abdülhamid tarafından "Gazi" unvanına layık görülmüş, o günden bugüne Gazi Osman Paşa olarak da anılan Türk askerdir. Plevne Savaşı Osmanlı Devleti ve Rusya arasında 19 Temmuz-10 Aralık 1877 tarihleri arasında gerçekleşen savaştır. Genellikle savunma savaşı olarak adlandırılmaktadır. Osman Paşa komutasındaki Osmanlı ordusu dört savunmayı da başarıyla atlatsa da 10 Aralık 1877 yılında mağlubiyet yaşamıştır. Plevne savunması 93 harbinde ise Rusları bir süre oyalamayı kolaylaştırmıştır. Osmanlı ordusu için çok büyük öneme sahip olmadığı düşünülse de özellikle Avrupa kamuoyunda büyük yankılar uyandırmıştır. Çünkü Türk birliklerinin ciddi bir direnişi gösterdiği gözlemlenmiş, milli birlik ruhu yeniden canlanmıştır.
Prof. Dr. Yılmaz Çolak
Amblemin en alt bölümündeki “Çift Başlı Kartal” Selçuklu Devleti'nin (10401157) simgesi. Kartalın başlarından biri doğuya, diğeri batıya bakıyor ve doğu-batı hakimiyetini ifade ediyor. Ayrıca, “Çift Başlı Kartal” güç, kudret, özgürlük ve bağımsızlık anlamlarına geliyor.
Selçuklu Devleti’nin (1040-1157) simgesi. Kartalın başlarından biri doğuya, diğeri batıya bakıyor ve doğu-batı hakimiyetini ifade ediyor. Ayrıca, “Çift Başlı Kartal” güç, kudret, özgürlük ve bağımsızlık anlamlarına geliyor.
Polis disiplin kanununa göre verilecek cezalar şunlardır: uyarma, kınama, aylıktan kesme, kısa süreli durdurma, uzun süreli durdurma, meslekten çıkarma, devlet memurluğundan çıkarma. Sayılan bu cezalar dışında başka bir ceza verilmesi mümkün değildir. Polis disiplin hukukun temeli soruşturma usulüne dayanır.
Her yıl 10 Nisan polis haftası olarak kutlanmaktadır.
Polis, halkın emniyetini sağlamak ve ülkenin ve milletin bölünmez bütünlüğüne, Anayasal düzenine ve genel güvenliğine dair önleyici ve koruyucu tedbirler almak üzere görev yapan kamusal hizmet birimi.
Polis, halkın geçim kaynaklarını, demografik yapısını (nüfusu, nüfusun cinsiyete göre dağılımı, çalışan nüfus, çocuk ve genç nüfus, eğitim, iş durumu) yaşama biçimlerini, değer yargılarını ve hassas yönlerini iyi tespit etmelidir. Polis, Vatandaşların fikir ve düşüncelerini sormalıdır. Emniyet personelinin nasıl davranması gerektiği, iş ve hizmetlerin nasıl verilmesi gerektiği konusunda vatandaşların fikirlerini almalıdır. Onlar değer verdiğimizi hissettirmelidir. Bölgemizdeki vatandaşların, gelenek, alışkanlık ve değerlerin saygı göstermelidir. Zaaflarını anlayışla karşılamalıdır. Halkın sevincinde, kederinde ve felaket günlerinde yanlarında olduğumuzu gösterecek her fırsatı değerlendirmelidir.
Polisin görevi bilindiği gibi toplumun asayiş ve huzurunu temin etmektir. Devletin görevi polise bu zor görevi yaparken rahat çalışma koşulları sağlamak ve gerekli yetkileri vermek, halkın görevi ise gece gündüz çalışan polis kuvvetlerine gerekli yardımı etmektir.
Canik TP9 SF Elite-S modeli MP5 AK-47 MPT 55 MPT 56
Kolluk Etik İlkeleri, kolluk personelinin görevini yürütürken uyması gereken ilkeleri belirlemek, görevin yerine getirilmesinde adalet, tarafsızlık, dürüstlük, liyakat, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkelerine bağlı kalarak halkın güvenini tesis etmek amacıyla hazırlanmıştır.
Siyaset veya politika, devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayış.
Polyannacılık, kaybedilen herhangi bir şey için üzülmek yerine elindekilerle yetinme ve mutlu olma davranışıdır.
Popüler Kültür veya Pop Kültürü, 20. yüzyıldan sonra özellikle toplumsal modernleşme ile toplu kültür olarak yayılan, kavram olarak kültürel gelişmeleri ve günlük uygulamaları kapsamakta, aynı zamanda genel ve tarafsız olarak eski halk kültürü kavramı yerine geçmekte.
Toplumsal yaşamda iş, meslek edinme, yönetme gibi alanlarda kadınlara, çocuklara ayrıcalık tanıma, onlara toplumun öteki kişileriyle eşit bir duruma gelebilmelerinin yollarını açma.
Proaktif polislik suçlar işlenmeden önce aktif çalışmalar yoluyla suçu önlemeyi ifade eder. Görünen önleme ve güvenlik faaliyetlerinin yanı sıra suç ve suçluların üzerine giden, suçların işlenmesi için elverişli fırsatları yok eden ve suçluların suç işleme düşünce ve kararlılığını zayıflatan stratejilerdir.
Bilgi, beceri,tecrübe
Kimi törenlerde ve durumlarda uyulması gereken kuralların genel adı. Resmi bir toplantı, oturum, soruşturma vb. Sonunda iki yanca imzalanan, ilerde yapılacak bir anlaşmaya, sözleşmeye dayanak olacak belge.
Provakasyon, bir kişiyi veya grubu kışkırtarak eylemi saptırmayı amaçlamaktır. Bunu uygulayan kişilere provokatör denir. Barışçıl bir protesto veya gösteri, sendika, siyasi parti veya şirket gibi herhangi bir grubu hedef alabilirler.
Evet etkiler.Psikolojik baskı psikolojik sorunların doğmasına ve kişide değersizlik duyguları hissetmesine sebep olurç Psikolojik baskı ayrıca suçluluk, yalnızlık, korku, çaresizlik, kendine güvensizlik, gerginlik ve huzursuzluk gibi duyguların açığa çıkmasına yol açar.
Psikolojik dayanıklılık, bireylere zorluklar karşısında dayanma ve mücadele etme gücü vermektedir. Bu gücü taşıyanlar, yaşadıkları olumsuz olaylarda daha çabuk toparlanabil- mekte ve eski hayatlarına geri dönebilmektedir.
“Psikolojik kışkırtma”, karşısındaki kişiyi sözlü tacizlerle kışkırtarak şiddete yöneltmeye çalıştırmaktır.
Psikopatlık, çekici, manipülatif, duygusal yönden acımasız ve suç işleme potansiyeline sahip kişilik yapıları için kullanılır. Psikopati sözcüğü, Yunanca psych yani "zihin, ruh" ve pathos yani "dert, acı çekmek, hastalıktan türemiştir.
Psikopat, ruhsal bozukluklardan biri olan psikopati durumuna sahip kişilere verilen genel isimdir. Antisosyal kişilik bozuklukları ve sosyopati başlıkları altında değerlendirilen bu kişiler kısaca empatiden tamamen yoksun olarak tanımlanabilirler.
Terörizmin fikri temelini oluşturan Anarşizm, önce felsefi bir akım olarak ortaya çıkmıştır. Daha sonra bu felsefi yönünü yitirerek değişik ideolojiler için bir araç durumuna düşmüştür. İnsanlık tarihi boyunca din ve inanma duygusu insanlığın gündeminden hiç düşmemiştir. Günümüzde de inanç özgürlüğü, temel insan hakları arasında yer almaktadır. Dini duygular radikalizme alet olmayacak şekilde, sıhhatli dini ve ilmi bilgilerle sürekli beslenmelidir. Bu yapılmadığı takdirde istismara müsait bir ortam oluşacaktır. Bu istismar bazen dinin yasadışı şiddete araç olarak kullanılması, bazen de ekonomik, şahsi, siyasi emellere alet edilmesi şeklinde görülebilecektir. Teröristler, ideolojik çizgideki çeşitli fikir, düşünce ve inanç sistemlerini referans olarak kullanmakta, bu yolla da kendileri açısından eylemlerine ve hedeflerine meşruiyet kazandırmaya çalışmaktadırlar. Günümüzde dini motifli terör örgütleri, bir kısım dini bilgileri dinin özünden ve bütünlüğünden kopararak, parçacı bir yaklaşımla klişeleştirip, sloganlaştırıp meşruiyet kaynağı olarak kullanmaktadırlar.
Radikalizm veya köktencilik; köktenci yöntemlerle değerler sistemi ve devrimsel yollar çerçevesinde toplumsal değişim ve toplumsal yapılara odaklanan siyasi ilkeleri savunur. Latince "kök" anlamına gelen radix sözcüğünden türemiştir. Kullanımı toplumsal düzeni büyük oranda etkileyen değişimler içeren aşırı siyasi reformlar üretmeye çalışmak veya bunları desteklemek. Radikalizm başlı başına aşırı bir siyasi görüşe inanmak veya aşırı bir siyasi görüşü desteklemek olabileceği gibi, aşırı olmayan veya aşırı bir görüş olarak doğmamış bir siyasi düşünceyi aşırı unsurlarla yeniden ele almak olabilir. Aşırılık anlayışı sübjektif olabileceği için radikalizm görüşü de subjektif olabilir.
“Akılcılık'' ve ''Usçuluk'' isimleriyle de bilinen Rasyonalizm, gerçek bilgiye sadece zihin yoluyla ulaşılabileceğini savunan felsefi bir akımdır. Rasyonalist düşünürler, şüphecilerden farklı olarak ''doğru'' ve ''mutlak'' bilgiye ulaşmanın mümkün olduğunu savunurlar.
Referandum ya da plebisit; anayasa değişikliği, yasaların kabulü gibi bazı önemli meselelerde halkın iradesini belirlemek amacıyla yapılan oylamadır. 2017 Türkiye anayasa değişikliği referandumu, 16 Nisan 2017'de gerçekleşen halk oylamasıdır. Seçmenler, mevcut Türkiye Anayasası'nın 18 maddesi üzerindeki değişikliklerini oyladı.
Rol çatışması, genellikle kişilerden beklenen durumların kişilerle uyuşmaması durumudur. Kişilerin yapısı gereği yapamayacağı durumlar, kişilerden talep ediliyor. Talep edilen bu durumlar bu sebepten dolayı rol çatışmasını oluşturuyor. Çocukları sevmeyen birinin öğretmen olması, rol çatışmasına en iyi örnektir.
Rönesans, kelime anlamıyla “yeniden doğuş” demektir. Avrupa’da Orta Çağ sonrasında; siyasi, kültürel, politik, bilim, sanat, mimari ve eğitim alanlarında bir yenilenmeye gidilmiştir. 14. yüzyıl ile 17. yüzyılı kapsayan bu yenilenme süreci de Rönesans dönemi olarak isimlendirilmiştir.
Rusya’nın siyasi askeri dini bir takım etkenleri ileri sürerek ve özellikle Ukrayna’nın hem AB hem de NATO ya yakınlaşmasını kendi toprakları için bir tehdit unsuru olarak görmesi ve bahane etmesi ile saldırdı.
Mehmet Akif Ersoy’un eseridir. Mehmet Âkif Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ulusal marşı olan İstiklâl Marşı'nın yazarıdır. "Vatan Şairi" ve "Millî Şair" unvanları ile anılır.
Mehmet Akif Ersoy
Mehmet Akif Ersoy
Doğru, gerçekçi, akla uygun ve yerinde yargılar verme yeteneği. doğruyla yanlışı birbirinden ayırma ve doğru yargılama yetisi.
Herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakımdan tam bir iyilik hâli içinde hayatını sürdürmesini sağlamak amacıyla, Sağlık Bakanlığının görev ve yetkileri şunlardır • Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalık risklerinin azaltılması ve önlenmesi için çalışmalar yapmak. Teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerinin yürütmek. Uluslararası önemi haiz halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesini önlemek. • Sağlık eğitimi ve araştırma faaliyetlerini geliştirmek. Sağlık hizmetlerinde kullanılan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararası kontrole tâbi maddeler, ilaç üretiminde kullanılan etken ve yardımcı maddeler, kozmetikler ve tıbbî cihazların güvenli ve kaliteli bir şekilde piyasaya sunulması, halka ulaştırılması ve fiyatlarının belirlenmesi için çalışmalar yapmak. İnsan gücünde ve maddî kaynaklarda tasarruf sağlamak ve verimi artırmak, sağlık insan gücünün ülke sathında dengeli dağılımını sağlamak ve bütün paydaşlar arasında işbirliğini gerçekleştirmek suretiyle yurt sathında eşit, kaliteli ve verimli hizmet sunumunu sağlamak. Kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile gerçek kişiler tarafından açılacak sağlık kuruluşlarının ülke sathında planlanması ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapmak. Kanunlarla ve Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ile verilen diğer görevleri yapmak.
Kelime anlamı gerçekte olmayan, tahmini, farazi olmasına rağmen internet ortamına verilen genel bir sıfat haline geldi.
Sanayi Devrimi ya da Endüstri Devrimi, Avrupa'da 18. ve 19. yüzyıllarda yeni buluşların üretime olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makinelerin makineleşmiş endüstriyi doğurması, bu gelişmelerin de Avrupa'daki sermaye birikimini arttırmasına denir. Sanayi Devrimi, ilk olarak Birleşik Krallık'ta ortaya çıkmış, ardından Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya'ya sıçramış ve bütün dünyaya yayılmıştır.
Sanayi toplumu, üretim süreçlerinin ön plana çıktığı, fabrika ve tesisler, sanayi ürünlerinin ekonominin temelini teşkil ettiği bir toplumdur. Sanayi toplumları Sanayi Devrimi'nden sonra batıda gelişmiştir ve modern ve endüstri öncesi çağın tarım toplumlarının yerini almıştır.
Sanayi toplumunda, üretimde mekanizasyon ve otomasyon, örgütler, merkezileşme, fabrika, pazara yönelik üretim, standartlaşma, uzmanlaşma, eşgüdüm, çekirdek aile tipi, ve işçi sınıfı karakteristik özellik taşır.
Sapma, genel olarak yön değiştirme anlamına gelmektedir. Herhangi bir referans noktasına göre belli bir açıyla seyreden bir cismin seyir açısı değiştiğinde, o cisim sapmış olur.
Sapma, genel olarak yön değiştirme anlamına gelmektedir. Herhangi bir referans noktasına göre belli bir açıyla seyreden bir cismin seyir açısı değiştiğinde, o cisim sapmış olur.
Sayıştay; Kamu idarelerinin mali faaliyet, karar ve işlemlerini hesap verme sorumluluğu çerçevesinde denetler ve sonuçları hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisine doğru, yeterli, zamanlı bilgi ve raporlar sunar.
Self determinasyon, bir halkın coğrafi sınırlarını, politik durumunu veya kendi geleceğini diğer devletlerden bağımsız olarak kendisinin özgürce belirlemesi olarak tanımlanmaktadır.
Dünya savaşı ittifak ve itilaf devletleri arasında geçmişti. 1. Dünya savaşını kaybeden Osmanlı devleti, savaştan büyük yıkımlarla ayrılmıştı. İtilaf devletleri savaşta kaybeden ittifak devletlerinin her biri için antlaşma yapmak üzere Paris barış konferansında toplandı. Toplanan itilaf devletleri yetkilileri ittifak devletlerinin her biri için özel antlaşma oluşturdu. Osmanlı imparatorluğu için ise Sevr antlaşması oluşturuldu. Sevr antlaşması 10 Ağustos 1920 yılında imzalandı. Sevr Antlaşması önemli maddeler içeriyordu. Boğazların egemenliğinden, Osmanlı devletinin toprak bütünlüğüne kadar pek çok maddeyi içeren bu antlaşma neticesinde ise milli mücadele başlamıştır. Sevr antlaşmasını kesinlikle reddeden Osmanlı devleti, Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Milli mücadeleyi başlatacaktı. Mustafa Kemal Atatürk Samsun'a çıkarak Sevr antlaşmasını reddederek milli mücadeleyi başlattı. Anadolu'da düzensiz bir ordu olan Kuvay-ı Milliye ordusu kuruldu. Kuvay-ı Milliye ordusu Sevr antlaşmasını reddetti ve Anadolu'da düşmana karşı büyük bir direniş başlattı. Anadolu'da başlatılan bu direniş neticesinde Sevr antlaşması Osmanlı imparatorluğuna dayatılsa da yalnızca İstanbul hükümeti tarafından imzalandı. Daha sonra ise Sevr antlaşması yerine Lozan antlaşması imzalanacaktı. Sevr antlaşması böylece tarihe karışmış ve askıda kalmış bir antlaşma oldu.
Şah Fırat Operasyonu. Fırat Kalkanı Zeytin Dalı Operasyonu/Afrin Harekâtı Pençe Harekâtı Barış Pınarı Harekâtı Libya Tezkeresi
Siber saldırı, bazı elektronik cihazlar, kötücül yazılımlar ve bazı sistem açıklarını kullanarak internet ortamında kişilere ait önemli bilgilerin (kredi kartı, mahrem veriler) çalınması, dijital varlıkların kötücül niyetlerle manipüle edilmesi, kopyalanması süregelen sistemin engellenmesi için yapılan eylemlerdir.
Evet var. Siber Suçlarla Daire Başkanlığı
Silikon Vadisi Kuzey Kaliforniya'daki San Francisco vadisinin bir parçası olan San Jose vadisine verilen isimdir. Orijinal ismi “Silicon Valley” olan büyük teknoloji şirketlerine ev sahipliği yapan vadi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde bulunuyor.
Omurilikte bulunan ön boynuz motor sinir hücrelerini etkileyerek hareket kabiliyetini kısıtlayan bir kas hastalığıdır.
Soğuk Savaş döneminde NATO, "Batı İttifakı" olarak da biliniyordu. Batı Bloku NATO üyesi ve üyesi olmayan diğer ABD ile müttefik olan kapitalist ve antikomünist ülkelerden, Doğu Bloku ise Varşova Paktı'na üye olan komünist ve bu pakta üye olmayan diğer komünist ülkelerden oluşuyordu.
Soğuk Savaş, iki Süper güç olan ABD önderliğinde Batı Bloku ile Sovyetler Birliği'nin önderliğinde Doğu Bloku ülkeleri arasında 1947'den 1991'e kadar devam etmiş olan uluslararası siyasi ve askeri gerginlik. Soğuk savaş döneminde cumhurbaşkanlarımız İsmet İnönü (1938–1950) Celâl Bayar (1950–1960) Cemal Gürsel (1961–1966) Cevdet Sunay (1966–1973) Fahri Korutürk (1973–1980) Kenan Evren (1982–1989) Turgut Özal (1989–1993)
Dünya tarihinin önemli olaylarından biri olan Soğuk Savaş, Amerika önderliğinde Batı Bloğu ve Sovyetler Birliği önderliğinde Doğu Bloğu olarak iki süper gücün arasındaki askeri ve siyasi gerginliktir. Bu iki süper güç ise Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler Birliği'dir. Soğuk Savaş diye adlandırılmasının sebebi ise her iki tarafında direkt olarak birbirine savaş açmamasından kaynaklanmaktadır. Bu dönemde iki süper güç askeri ve siyasi etkilerinin yanı sıra teknoloji, spor, edebiyat gibi alanlarda da birbirleri ile yarış halinde oldu. Soğuk Savaş döneminde NATO, "Batı İttifakı" olarak da biliniyordu. Batı Bloku NATO üyesi ve üyesi olmayan diğer ABD ile müttefik olan kapitalist ve antikomünist ülkelerden, Doğu Bloku ise Varşova Paktı'na üye olan komünist ve bu pakta üye olmayan diğer komünist ülkelerden oluşuyordu. Kurulan paktlar ise NATO, Varşova Paktı, Bağımsızlar hareketi.
Sondaj gemileri derin deniz tabanındaki rezervlere ulaşılıp petrol veya doğal gazın çıkarılmasını sağlayan gemilerdir Türkiye'nin sondaj gemi filosunda Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri bulunuyor. Üç sondaj gemisi de 6. nesil ultra derin deniz sondaj yeteneğinde. Gemiler, dünyanın en derin çukuru olan Mariana Çukuru'ndan daha derinde 12 bin metrenin üzerinde yüksek basınç altında deniz sondajı yapabiliyor.
Sorumluluk duygusu gelişmiş birey, kendi kararlarını verebilen, karar alırken sahip olduğu kaynakları etkin, doğru kullanan, bağımsız davranabilen, kendine güvenli, başkalarının haklarını çiğnemeyen birey demektir.
Adli ve idari olarak ikiye ayrılan, şüphe duyulan bir durumun yarattığı tehlikeli hali gidermek için yapılan araştırmadır. İdari soruşturma kamu görevlileri ve özel kanunlarda kendilerine bu yol tabi kılınan kişiler için geçerlidir.
Sosyal devlet, minimum düzey ötesinde vatandaşlarının refahı için birincil sorumluluk kabul eden devlet kavramı olup devletin vatandaşlarının iktisadi ve sosyal esenliklerinin korunması ve teşvik edilmesinde ana rol oynamasını önerir. Sosyal devlette; fırsat eşitliği, gelir dağılımı ve asgari yaşam şartlarını vatandaşlarının sağlamaları için sorumlulukları üstenmeleri sosyal devletin önceliğidir. Demokrasi, zenginlik ve kapitalizmin uyumunu dengede tutmaya çalışır. Sosyal devlet, kaynaklarını temel kamu hizmetleriyle sağlamaya çalışır.
Devlettin vatandaşlarının toplumsal ve ekonomik varlıklarını iyileştirmek için önemli roller üstenerek bu yolda vatandaşlarına olanaklar sunmasıdır. Yani devletin vatandaşının ekonomik ve sosyal haklarını düşünerek oluşturulan bir yönetim biçimidir. Sosyal devlette; fırsat eşitliği, gelir dağılımı ve asgari yaşam şartlarını vatandaşlarının sağlamaları için sorumlulukları üstenmeleri sosyal devletin önceliğidir.
SSK, Bağkur,emekli Sandığı ve SSK’nın, 2006 yılı itibarıyla tek çatı altında birleştirilmesiyle ortaya çıkmış bir kurumdur. 5510 sayılı Kanun ile tüm sigorta branşlarında çalışanlar tek bir sigorta primi takibi yapabilmektedir.
Sosyal medya hesapları üzerinden bilgiye kolay ulaşabilme ile birlikte farklı görüşler kolaylıkla örgütleşebilmiştir. Görseller ve video öğeleri kişilerin bağlı olduğu görüşlerinde fanatikleşmesini kolaylaştırmıştır.
Sosyal psikoloji bireylerin düşüncelerinin, iç dünyalarının ve davranışlarının başkalarının gerçek, hayalî ve anlaşılan oluşundan nasıl etkilendiğine dair bir bilimsel çalışmadır. Bu alanda araştırma yapanlar genellikle psikolog veya sosyologlardan oluşmaktadır.
Sosyal sermaye, gerçekte veya uygulanmada karşılıklı tanışıklık ve tanımaya dayalı olarak az ya da çok kurumsallaşmış, uzun ömürlü iletişim ağına sahip olması nedeniyle, bir bireyin veya bir grubun haklı olarak hissesine düşen kaynakların bir toplamıdır
Sosyal sorumluluk, etik çerçevede bir kuruluşun ya da bir bireyin kendi çıkarlarının olduğu kadar toplumun genel çıkarlarının yararına da hareket etmesi durumu. Sosyal sorumluluk, her bireyin ekonomi ve ekosistem arasında bir denge sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği bir çeşit görevdir.
Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Türk Kızılay’ı Yeşilay Milli Eğitim Vakfı - Türk Hava Kurumu
Sosyo ekonomi, toplumsal değerler ve ekonomi arasındaki ilişkiyi inceleyen bilim dalıdır. Ekonomik değişimlerin toplum üzerindeki etkilerini ele alır. Geçmişten günümüze toplum yapısını tesiri altına alan üretim ve tüketim zincirinin toplumlar üzerindeki olumlu ve olumsuz taraflarını değerlendirir.
Sosyoloji veya toplumbilimi, toplum ve insanın etkileşimi üzerinde çalışan bir bilim dalıdır. Toplumsal araştırmalar sokakta karşılaşan farklı bireyler arasındaki ilişkilerden küresel sosyal işleyişlere kadar geniş bir alana yayılmıştır.
Soybağı Türk Dil Kurumu tarafından; “Baba soyundan gelen bağ olarak ve kan bağı” olarak tanımlanmıştır.
Belirli bir grubun ulusal, etnik, ırksal veya dini kimlikleri nedeniyle tamamen veya kısmen yok edilmesine soykırım denir.
Bir devletin, kendi ülkesinin sınırları dışında, başka ulusları, devletleri, toplulukları siyasal ve ekonomik egemenliği altına alarak yayılması.

POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 7

  • POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 7
POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 7

POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 9

  • POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 9
POMEM - BEKÇİ - PMYO SORU ve CEVAPLARI 9