Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”), Pomem Kursları ve aşağıdaki şartları kabul ederek üye olan web sitesi kullanıcılarının arasında, üyelerin Fusionity‟nin hizmetlerinden yararlanmasına ilişkin koşulları sözleşme altına alınması için akdedilmiştir. 


TARAFLAR

Pomem Kurslari  ve Üye işbu Üyelik sözleşmesinde ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır. 


KONU

İşbu Sözleşme‟nin konusu Pomem Kursları'nın sahip olduğu internet sitesinden Üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir. 


TANIMLAR

SATICI: Platform üzerinden elektronik ticarete konu mal veya hizmeti satışa sunan ya da satan tüzel kişiyi ifade eder.

ALICI: Platform üzerinden elektronik ticarete konu mal veya hizmeti satın alan ya da satın alma amacıyla hareket eden gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

HİZMET SAĞLAYICI: Elektronik ticaret faaliyetinde bulunan gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.

ARACI HİZMET SAĞLAYICI: Başkalarına ait iktisadî ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişileri ifade eder.

WEBSİTESİ: Pomem Kursları‟nın sahip olduğu işbu internet sitesini ifade eder. 

KİġİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI: Üyeler‟in Platform üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Pomem Kursları tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Fusionity‟ın kişisel verilere ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen ve web sitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

SİTE ÇEREZ POLİTİKASI: Üyeler‟in Tasarım Hikayecisi sitesi ziyaretleri sonucunda reklam amaçlı kullanılan çerezlerin ne şekilde kullanılacağı gibi konular hakkında Pomem Kursları'ın çerez kullanımına ilişkin politikasını düzenleyen ve web sitesi üzerinden erişilebilecek olan metni ifade eder.

ÜYE HESAP SAYFASI: Üye'nin Platform'da yer alan çeşitli uygulamalardan ve

Hizmetler‟den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kişisel verilerini ve uygulama bazında kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, sadece ilgili Üye tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişilebilen Üye‟ye özel sayfayı ifade eder.

HİZMETLER: Üyeler‟in işbu Üyelik Sözleşmesi içerisinde tanımlı olan iş ve işlemleri gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Pomem Kursları' tarafından ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

KVKK: 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu‟nu ifade eder.

ÜYE: Websitesi‟nde yer alan üyelik sözleşmesi, gizlilik bildirimlerini kabul ederek 'Üye" sıfatını kazanan gerçek kişileri ifade eder.

KULLANICI/ZİYARETÇİ: Websitesi‟ni, siteye üye olmaksızın ziyaret eden kişileri ifade eder.

MİSAFİR KULLANICI: Websitesi‟ni kullanarak, siteye üye olmadan alışveriş yapan kişileri ifade eder.


TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üyelik statüsü için, kullanıcının sitede bulunan işbu Üyelik Sözleşmesini onaylayarak kendisinden istenen bilgileri doğru ve eksiksiz olarak tamamlanması ve üyelik başvurusunun Pomem Kursları tarafından onaylanması gerekmektedir.

Üye olmak için 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir. Sitede profil oluştuktan ve üye statüsünde görüntüleme başladığından itibaren Üyelik statüsü başlar. Böylece kullanıcı, Üye hak ve yükümlülüklerini kazanmış olmaktadır.Verdiği bilgiler eksik veya yanlış olan Üyeler; kendisinden kaynaklanan bu durumun yol açabileceği sorunların sorumluluğunu üstlenir.

Üye, web sitesi üzerinden üyeliğini iptal ederek istediği zaman üyelik statüsünü sona erdirebilir. Üyelik iptali; ticari elektronik ileti gönderiminin sonlanması anlamına gelmez; bunun için gönderim onayını da kaldırması gerekmektedir.

Üye, web sitesi üzerinden görüntülediği kampanya ve/veya reklamlarla ilgili herhangi bir hukuki işlem veya satın alma süreci başlatmak istemesi halinde tüm yasal yükümlülükleri ve prosedürleri yerine getirmeyi üstlendiğini, söz konusu yükümlülükler ve prosedürlerle ilgili olarak Pomem Kursları' ‟nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.

Üye, Platform üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi‟nin hükümlerine, Platform‟da belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ettiğini beyan eder.  

Üye'nin Platform dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.

Pomem Kursları' , yürürlükteki KVKK ve sair mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, kimlik, iletişim, IP adresi, Site içerisindeki hareketleri tipindeki kişisel verilerini söz konusu makamlarla paylaşabilecektir. Kişisel verilerin Pomem Kursları' tarafından kişisel verilerinizin işlenme halleri, hukuki sebepleri ve aktarımına ilişkin bilgiler “Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metninde” yer almaktadır. 

Web sitesine üyelik sırasında üyelerden alınan kişisel veriler, üyeler arasında sahtecilik, dolandırıcılık, web sitesinin kötüye kullanımı, yasal olarak suç oluşturabilecek konularda çıkan uyuşmazlıklarda, yalnızca talep edilen konu ile sınırlı olmak üzere tarafların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsam ile sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Üyelere iletebilecektir.

Üye‟nin Üye hesap sayfası‟na erişmek ve web sitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, üye tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen üyenin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, sorumluluğun tamamen kendisine ait olduğunu, gerçekleştirilen işlemleri

kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def‟i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bunlara dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, web sitesini aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına aykırı bir şekilde kullanmayacaktır.

  • Web sitesini herhangi bir kişi adına veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek amacıyla kullanılması;
  • Web sitesinin bütününün veya bir bölümünün bozma, değiştirme veya tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması;
  • Yanlış bilgiler veya başka bir kişinin bilgileri kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim, ödeme veya hesap bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanılmak suretiyle sahte Üyelik hesapları oluşturulması ve bu hesapların Üyelik Sözleşmesi‟ne veya yürürlükteki mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir Üye‟nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması;
  • Virüs veya web sitesine, web sitesinin veri tabanına, web sitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi başka bir zararlı yazılım yayılması; 
  • Web sitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Pomem Kursları'nin önceden yazılı iznini alınmaksızın web sitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemlerin kullanılması ve bu şekilde web sitesinde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması; 

Üye, web sitesinde yaptığı işlemleri Pomem Kursları'ye maddi ve teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle mükelleftir. Üye, web sitesinin kullanımının zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisanssız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder.   

Üye ayrıca Üye hesap sayfasına robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

Web sitesinin veya üzerindeki içeriğin işbu Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen kullanım

şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; Pomem Kursları' ‟nin ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır. 


SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ 

Pomem Kursları' , işbu Üyelik Sözleşmesi‟ni ve Platform‟da yer alan “Gizlilik ve Kişisel Verilerin Korunması Politikası” da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla web sitesinde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir.  

İşbu Üyelik Sözleşmesi‟nin değişen hükümleri, web sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. 


MÜCBİR SEBEP 

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın, pandemi veya diğer bir doğal felaket veya Pomem Kursları' ‟nin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) Fusionity‟nin işbu Üyelik Sözleşmesi‟nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Pomem Kursları ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Üyelik Sözleşmesi‟nin bir ihlali olarak kabul edilemez. 


GENEL HÜKÜMLER 

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi‟nden doğabilecek ihtilaflarda Pomem Kursları'nin resmi defter ve ticari kayıtları ile Pomem Kursları' ‟nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu‟nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

Pomem Kursları' , Üye ile Üye‟nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi‟nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Üye, Pomem Kursları' ‟nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi‟ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir. 

Taraflar‟dan birinin Üyelik Sözleşmesi‟nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir. 


SÖZLEŞMENİN FESHİ 

İşbu sözleşme üyenin üyeliğini iptal etmesi veya Pomem Kursları' tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. Pomem Kursları' , Üyenin üyelik sözleşmesinin herhangi bir hükmünü ihlal etmesi durumunda Üyenin üyeliğini iptal ederek sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecektir.


İHTİLAFLARIN HALLİ 

İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi‟nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, Ankara Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul (Avrupa) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri‟nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır. 


ŞİRKET BİLGİLERİ 

Ek bilgi almak için Pomem Kursları' „ye aşağıda yer alan iletişim bilgileri ile e-mail adresi üzerinden istediğiniz zaman ya da telefon numarası aracılığı ulaşabilirsiniz.

Adres: Adres Yaz


YÜRÜRLÜLÜK 

Üyenin, üyelik kaydı yapması üyenin üyelik sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve üyelik sözleşmesinde yer alan maddeleri kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme üyenin üye      olması      anında      akdedilmiş      ve      karşılıklı      olarak      yürürlülüğe      girmiştir.

11 (on bir) başlıktan ibaret işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibarıyla yürürlüğe girmiştir.