BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI DEĞİŞTİ

30 Mar 2023 | Bekçi

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Yeni yönetmeliğe göre lise mezuniyeti şart koşuldu. Ayrıca yapılan düzenleme ile 1 yıldan az hapis cezası alan kişilerin de bekçilik yapabilmesinin önü açıldı.

BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI DEĞİŞTİ

Resmi Gazete'nin 17 Mart 2023 tarihli sayısında, yeni Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliği yayınlandı. Yeni yönetmeliğe göre bekçi alımı başvuru şartlarına lise mezunu olma koşulu getirildi. Öte yandan bekçiler için daha önce en fazla 6 ay olan hapis cezası şartına ilişkin süre 1 yıla çıkarıldı. Buna göre son başvuru tarihi itibarıyla en az lise veya dengi okul mezunu olanlar bekçilik başvurusu yapabilecek. İlkokul mezunları ise başvuru yapamayacak.

 


BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer alıyor;
 
 Amaç ve kapsam
 
 MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çarşı ve mahalle bekçileri olarak istihdam edileceklerde aranan şartları, giriş sınavı/seçimi, atanması ve eğitimi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
 
 Dayanak
 
 MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; 11/6/2020 tarihli ve 7245 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanununun 3 üncü ve 14 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
 
 Tanımlar
 
 MADDE 3- (1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;
 
 a) Aday çarşı ve mahalle bekçisi: Memuriyete ilk ataması yapılmış henüz asaleti tasdik olmamış çarşı ve mahalle bekçisini,
 
 b) Bakan: İçişleri Bakanını,
 
 c) Bakanlık: İçişleri Bakanlığını,
 
 ç) Başkan: Polis Akademisi Başkanını,
 
 d) Başvuran: Çarşı ve mahalle bekçiliği sınavına müracaat edenleri,
 
 e) Başkanlık: Polis Akademisi Başkanlığını,
 
 f) Dönem: Eğitim süresinin bölümlerini,
 
 g) Eğitim Kurumu: Temel ve hazırlayıcı eğitimin yapılacağı Başkanlığa bağlı birimi,
 
 ğ) Eğitim Merkezi: Temel ve hazırlayıcı eğitimin yapılacağı Komutan Yardımcılığına bağlı Jandarma Eğitim Merkezi Komutanlıklarını,
 
 h) Genel Komutan: Jandarma Genel Komutanını,
 
 ı) Genel Komutanlık: Jandarma Genel Komutanlığını,
 
 i) Genel Müdür: Emniyet Genel Müdürünü,
 
 j) Genel Müdürlük: Emniyet Genel Müdürlüğünü,
 
 k) Hazırlayıcı Eğitim: Aday çarşı ve mahalle bekçilerine sınıfı ve görevleri ile ilgili verilen eğitimi,
 
 l) JSGA Başkanı: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanını,
 
 m) JSGA Başkanlığı: Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığını,
 
 n) Komutan Yardımcılığı: Eğitimden sorumlu Genel Komutan Yardımcılığını,
 
 o) Kurum Müdürü: Aday çarşı ve mahalle bekçilerinin öğrenim gördüğü eğitim kurumunun müdürünü veya eğitim merkezi komutanlığının komutanını,

ö) Sağlık Şartları Yönetmeliği: 3/1/2018 tarihli ve 30290 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğini,
 
 p) Sertifika: Temel ve hazırlayıcı eğitimi başarı ile bitiren aday çarşı ve mahalle bekçilerine; içeriğinde eğitim etkinliğinin açık adı, tarihi, aday çarşı ve mahalle bekçisinin adı, soyadı ve sicil numarası bulunan ve Başkanın/Komutan Yardımcısının imzasıyla verilen belgeyi,
 
 r) Şehit veya Vazife Malulü Eş veya Çocukları: Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (h) ve (j) bentleri kapsamında olanların eş veya çocuklarını,
 
 s) Temel Eğitim: Aday çarşı ve mahalle bekçilerinin, asli memur olabilmeleri için tabi tutuldukları, Devlet memurlarının ortak vasıfları ile ilgili hususları kapsayan eğitimi,
 
 ş) Temin Merkezi: Personel Temin Merkezi Komutanlığını,
 
 t) Üst Subay: Binbaşı, Yarbay ve Albay rütbelerindeki subayları,
 
 u) Yönetim Kurulu: Aday çarşı ve mahalle bekçilerinin öğrenim gördüğü eğitim kurumlarının Yönetim Kurulunu, ifade eder.
 
 İstihdam
 
 MADDE 4- (1) Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak üzere emniyet ve jandarma teşkilatları bünyesinde silahlı bir kolluk olarak çarşı ve mahalle bekçileri istihdam edilir.
 
 İKİNCİ BÖLÜM
 
 İstihdama İlişkin Müşterek Hususlar
 
 Çarşı ve mahalle bekçiliğine alınacaklarda aranacak şartlar
 
 MADDE 5- (1) Çarşı ve mahalle bekçiliğine alınacaklarda aşağıdaki niteliklerin bulunması şarttır:
 
 a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 
 b) Son başvuru tarihi itibarıyla en az lise veya dengi okul mezunu olmak.

c) Son başvuru tarihi itibarıyla erkek adaylar için askerlik ödevini bitirmiş olmak.
 
 ç) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 1 Ocak tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak.
 
 d) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
 
 1) Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
 
 2) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkum olmamak.
 
 e) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak.
 
 f) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya engeli bulunmamak.
 
 g) Sağlık Şartları Yönetmeliğindeki şartları taşımak.
 
 ğ) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak.
 
 h) Sağlık Şartları Yönetmeliği veya 11/11/2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler hariç olmak üzere;
 
 1) Herhangi bir nedenle askeri okullardan, Genel Müdürlük, Genel Komutanlık, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile JSGA Başkanlığına bağlı okul ve eğitim/öğretim kurumlarından çıkarılmamış olmak.
 
 2) Türk Silahlı Kuvvetleri, Genel Komutanlık, Genel Müdürlük ve Sahil Güvenlik Komutanlığında görevli iken kusuru nedeniyle ilişiği kesilmemiş olmak.
 
 ı) Terör örgütleri ile bu örgütlerin uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak.
 
 i) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak.
 
 j) İlgili mevzuatına göre yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
 
 k) Başvuruların başlangıç tarihi itibarıyla başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıldır yerleşik olmak.