POLİS AKADEMİSİ ÖRETİM ELEMANI ALIYOR

18 Mar 2023 | Pomem PMYO

POLİS AKADEMİSİ ÖRETİM ELEMANI ALIYOR

Polis Akademisi Başkanlığına Bağlı Eğitim Birimlerine Öğretim Elemanı Alım İlanı

Polis Akademisi Başkanlığına Bağlı Eğitim Birimlerine Öğretim Elemanı Alım İlanı

Akademimizde açık bulunan ve aşağıda birim ve unvanı belirtilen kadrolara Anayasanın 132’nci maddesi, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25/b maddesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 23, 26, 31 ve 33’üncü maddeleri, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun ilgili maddeleri, Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri ile Polis Akademisi Başkanlığı Akademi Yönetim Kurulunun 16.03.2023 tarihli ve 2023/09 sayılı kararı doğrultusunda naklen veya açıktan atama ile Profesör unvanında (1), Doktor Öğretim Üyesi unvanında (1), Öğretim Görevlisi unvanında (59) ve Araştırma Görevlisi unvanında (14) öğretim elamanı alınacaktır.

 

MÜRACAAT ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Müracaatlar, talep edilen alanın ve unvanın adı açıkça belirtilmek suretiyle yapılacak ve değerlendirmede bu husus dikkate alınacaktır. Adaylar sadece bir bilim alanı için müracaat edebileceklerdir.

Müracaatlar; 18.03.2023 – 03.04.2023 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde, POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ - Eymir Mah. 49. Sk. PK: 06834 Ankara/Gölbaşı adresine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Eksik belge ile veya son başvuru tarihi olan 03.04.2023 tarihi saat 17:00’den sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak müracaatlarda, gönderinin kuruma ulaştığı tarih esas alınacaktır.

Görevli personel tarafından, müracaat sırasında, adayların müracaata ilişkin sundukları tüm belgeler kayda geçirilerek tanzim edilecek belgenin bir sureti adaylara teslim edilecektir.

 

ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartlara haiz olması,
 2. Yapılacak güvenlik soruşturmasında Devlet Memuru olmasına engel teşkil edecek bir hali bulunmaması,
 3. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmaması,
 4. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği’nde belirtilen hükümler çerçevesinde adayın müracaat ettiği unvan ile Devlet Memuru olmasında ve istihdam yerinde çalışmasına engel sağlık sorunu bulunmaması ve bunu sağlık raporuyla belgelendirmesi,
 5. Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla adayların otuz beş yaşını doldurmamış olması şartları aranır.  

 

“Polis Akademisi Öğretim Elemanlığına Atama ve Yükseltme Kriterleri” için tıklayınız.

 

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Adayların Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak; 

İhtiyaç Duyulan Öğretim Elemanı Alan, Unvan, Kadro Sayıları ve Başvuracakları Bilim Dalları İle İlgili Olarak Aranan Özel Şartları Gösterir Tablo


İSTENİLEN BELGELER:

Müracaat sırasında adaylardan, yukarıda belirtilen genel ve özel şartları taşıdıklarını gösterir, aşağıda sıralanmış belgeler istenecektir.


1)   Profesör kadrosuna başvuracak adaylardan;

 • a) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu** (EK-5)
 • b) Dört adet vesikalık fotoğraf,
 • c) Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir askerlik durum belgesi (Terhis olan adaylar terhis tarihinin yer aldığı askerlik durum belgesini, tecilli olan adaylar hangi tarihe kadar tecilli olduğunu gösterir askerlik durum belgesini ibraz edeceklerdir.),
 • ç) Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • d) Özgeçmiş (YÖK Formatına Uygun),
 • e) Müracaat ettiği alana göre istenen lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerinin tasdikli* birer örneği,
 • f) YDS sonucunu (en az 80) veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen diğer sınavlardan eşdeğer puan aldığını gösterir belge,  
 • g) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan altı (6) takım dosya,
 • h) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)

 

2)   Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylardan;

 • a) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu** (EK-5)
 • b) Dört adet vesikalık fotoğraf,
 • c) Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir askerlik durum belgesi (Terhis olan adaylar terhis tarihinin yer aldığı askerlik durum belgesini, tecilli olan adaylar hangi tarihe kadar tecilli olduğunu gösterir askerlik durum belgesini ibraz edeceklerdir.),
 • ç) Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • d) Özgeçmiş (YÖK Formatına Uygun),
 • e) Müracaat ettiği alana göre istenen lisans, yüksek lisans, doktora yaptığına dair belgenin tasdikli* bir örneği, (Diplomasında mezuniyet not ortalaması bulunmayan adaylar transkript belgesinin aslını veya tasdikli örneğini ibraz edeceklerdir.)
 • f) YDS, YÖKDİL, veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 80 puan aldığını gösterir belge,  
 • g) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dört (4) takım dosya,
 • ğ) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)


3)  Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan;

 • a) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu** (EK-5)
 • b) Dört adet vesikalık fotoğraf,
 • c) Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir askerlik durum belgesi (Terhis olan adaylar terhis tarihinin yer aldığı askerlik durum belgesini, tecilli olan adaylar hangi tarihe kadar tecilli olduğunu gösterir askerlik durum belgesini ibraz edeceklerdir.),
 • ç) Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • d) Özgeçmiş (YÖK Formatına Uygun),
 • e) YDS, YÖKDİL, veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınav sonucunu gösterir belge,  
 • f) ALES sonucunu gösterir belge (En az 75 puan), (09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 5’inci maddesi gereği ALES sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir.)
 • g) Müracaat ettiği alana göre istenen lisans, yüksek lisans, doktora yaptığına dair belgenin tasdikli* bir örneği, (Diplomasında mezuniyet not ortalaması bulunmayan adaylar transkript belgesinin aslını veya tasdikli örneğini ibraz edeceklerdir.)
 • ğ) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)

 

            4) Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylardan;

 • a) Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu** (EK-5)
 • b) Dört adet vesikalık fotoğraf,
 • c) Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu gösterir askerlik durum belgesi (Terhis olan adaylar terhis tarihinin yer aldığı askerlik durum belgesini, tecilli olan adaylar hangi tarihe kadar tecilli olduğunu gösterir askerlik durum belgesini ibraz edeceklerdir.),
 • ç) Nüfus cüzdan fotokopisi,
 • d) Özgeçmiş (YÖK Formatına Uygun),
 • e) YDS, YÖKDİL, veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen yabancı dil sınavlarından en az 75 puan aldığını gösterir belge,  
 • f) ALES sonucunu gösterir belge (En az 75 puan), (09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 5’inci maddesi gereği ALES sonuçları yapıldığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile geçerlidir.)
 • g) Müracaat ettiği alana göre istenen lisans, yüksek lisans, doktora yaptığına dair belgenin tasdikli* bir örneği, (Diplomasında mezuniyet not ortalaması bulunmayan adaylar transkript belgesinin aslını veya tasdikli örneğini ibraz edeceklerdir.)
 • ğ) Müracaat ettikleri alanda aranan özel şartları taşıdığını gösterir belge(ler)
   

* Yukarıda istenilen (Lisans, yüksek lisans, doktora, doçentlik belgeleri ile nüfus cüzdanı, YDS-KPDS-ÜDS- vb.) belgelerin asılları, noter tasdikli suretleri veya E-Devlet Kapısı üzerinden alınacak barkodlu ve güncel çıktıları ile müracaat edilecektir.

** Polis Akademisi Başkanlığı Öğretim Elemanı İş Talep Formu (EK-5) için tıklayınız.


DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN DUYURULMASI:

Müracaatlarda adaylara ait teslim alınan belgeler, konuya ilişkin mevzuat ve ilgili yönetim kurulu kararları çerçevesinde değerlendirildikten sonra Polis Akademisi Başkanlığı web sitesinde (www.pa.edu.tr) ilanen duyurulacaktır. İnternetten yapılan ilanlar tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta yolu veya değişik iletişim araçları ile bilgi verilmeyecektir.

BAŞARILI OLAN ADAYLAR İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER:

Adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihten itibaren on (10) gün içerisinde Polis Akademisi Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğüne müracaat ederek atamalarının yapılabilmesi için gerekli evrakları temin edeceklerdir.

 • a) Giriş sınavında aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve bu adaylar hiçbir hak talep edemeyecektir.
 • b) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar hakkından feragat etmiş sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır.
 • c) Evrakları teslim eden ancak atama işlemi yapılmadan önce hakkından feragat etmek isteyen adayların atamaları yapılmayacaktır. Bu adaylar, aşağıda yer alan örneğe uygun feragat dilekçesi*** doldurarak şahsen, posta veya kargo aracılığı ile Polis Akademisi Başkanlığı İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü - Eymir Mah. 49. Sk. PK: 06834 Ankara/Gölbaşı adresine gönderecektir,
  *** Feragat Dilekçesi Örneği için tıklayınız.
 • d) Atmaları yapılanlardan yasal süre içinde göreve başlamayan adayların atama işlemleri iptal olacaktır.